งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 EEET0485 Digital Signal Processing การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล ผศ. ดร. พีระพล ยุวภูษิตานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ DSP1-1 CESdSPEEET0485 Digital.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 EEET0485 Digital Signal Processing การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล ผศ. ดร. พีระพล ยุวภูษิตานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ DSP1-1 CESdSPEEET0485 Digital."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 EEET0485 Digital Signal Processing การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล ผศ. ดร. พีระพล ยุวภูษิตานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ DSP1-1 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

2 Course Outline 1 Introduction and Applications of DSP 2 Discrete-time signals and systems 3 Discrete-time Fourier Transform (DTFT) 4 Z-transform 5 Discrete Fourier Transform (DFT) 6 Fast Fourier Transform (FFT) 7 Digital Filter Structure 8 Finite Impulse Response (FIR) filter 9 Infinite Impulse Response (IIR) filter 10 Multi-rate signal processing DSP1-2 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

3 ตำรา DSP1-3 ตำราหลัก ตำราประกอบ CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

4 การวัดผล คะแนนปฏิบัติ (lab) 40% คะแนนสอบปลายภาค 60% DSP1-4 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

5 Course Website http://embedsigproc.wordpress.com/d sp-lecture-page/ DSP1-5 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

6 INTRODUCTION AND APPLICATIONS OF DSP DSP1-6 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

7 Digital Signal Processing Digital Signal Processing กระบวนการทาง ดิจิตอล ( บวก ลบ คูณ หาร ) ที่ช่วยหาความหมายของ สัญญาณ (signals) ที่ไม่สามารถเข้าใจได้ด้วย ตา หู จมูก ลิ้น สัมผัส สัญญาณ (Signals) : คือ การแปรรูปของพลังงานที่ทั้ง มองเห็น และ มองไม่เห็น ได้ยินและไม่ได้ยิน สัมผัสได้ และสัมผัสไม่ได้ ให้เป็นปริมาณทางไฟฟ้า – สัญญาณเรดาร์ เสียงพูด เสียงเพลง เสียงปลาวาฬ อินฟราเรด คลื่นสัญญาณโทรศัพท์ คลื่นสึนามิ etc DSP1-7 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

8 DSP Timeline CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP1-8 1950 Analog Systems and Mechanical Devices Digital Computers Simulate Signal Before implementat ion Cooley and Tukey rediscovere d Fast Fourier Transform 1965 IC Technology advanceme nts led to fast fixed- point DSP 1980

9 DSP Applications Communications Biomedical Imaging Robotics Industry Entertainment Military DSP1-9 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

10 Radar ระบบเรดาร์ ใช้ในการหาระยะทางของวัตถุ จากการนับ การหน่วงเวลา (delay) ของสัญญาณที่รับได้เทียบกับที่ ส่งออกไป สัญญาณที่ส่งออกไป สัญญาณที่รับเข้ามา DSP1-10 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

11 Transmitted and Received Sine Radar Signal CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP1-11 สัญญาณส่งไป 1 รูปคลื่น สัญญาณที่รับได้โดยไม่มี Noise กรณีนี้ ง่าย เพราะ ดูด้วย ตาเปล่า (จากเครื่องมือวัดเช่น สโคป) ก็เห็นชัดว่าค่าการหน่วง เป็นเท่าใด

12 Correlation การทำ Correlation คือการหา ความคล้ายกัน ของสอง สัญญาณ สัญลักษณ์ ของการ Correlation คือ การกระทำ คือ การคูณและบวก ( หรือ Integration) B C A B A X = DSP1-12 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

13 Detected Radar Signal No Noise เราใช้ Correlation ในการกำหนดระยะทางจากการ สะท้อนของสัญญาณเรดาร์ กรณีไม่มี Noise A B DSP1-13 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

14 Received Radar with Noise หากสัญญาณที่รับได้ถูกหน่วง และ ปนด้วย Noise จะดูยาก สัญญาณข้างบนนี้ มีความหมาย ที่มองไม่ได้ด้วยตาเปล่า แต่เราดึงความหมายของสัญญาณออกมาได้จากการกระทำ (Operation) ต่างๆ ในการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล + Noise = DSP1-14 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

15 Detected Radar Signal With Noise ผลลัพธ์ของการทำ Correlation คือ การทราบว่า ตำแหน่งสูงสุด คือ ตำแหน่ง delay กรณีไม่มี Noise A B C DSP1-15 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

16 DSP Processor Application I "...development time was greatly reduced by using the graphical programming environment offered by the LabVIEW Embedded Module for Blackfin Processors and the high processor performance of the Blackfin processor" Pom Yuan Lam Lecturer Nanyang Polytechnic in Singapore http://www.analog.com/en/embedded-processing- dsp/blackfin/processors/customer-case- studies/lifesaving_spider_robots_on_the_move/resources/fc a.html DSP1-16 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

17 DSP Processor Application II That's why now, when Fishman has a digital product, we are using Blackfin. No other processor we compared could match the power efficiency." – David Fournier, Director of Product Development, Fishman DSP1-17 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

18 DSP Processor Application III "...This high-level approach with ready-to-use mathematical analysis blocks and graphical multitasking enabled the designers to deal with high levels of system complexity, and move to the next level of digital embedded design" - Marco Schmid Schmid Engineering http://www.analog.com/en/embedded-processing- dsp/blackfin/processors/customer-case- studies/Schmid_Engineering_Rail_Monitor/resources/fca.html DSP1-18 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

19 Image Processing ภาพถ่ายดวงจันทร์จาก Apollo การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล มี่จุดเริ่มจาก Image Processing ภาพถ่ายดวงจันทร์แบบที่ยังไม่ผ่านการประมวลผลจะมัว เมื่อผ่านการประมวลผลด้วยการใช้การ sharpening แล้ว เห็นรายละเอียดของหลุม บนพื้นผิว (crator) ปรากฏอย่างเด่นชัด DSP1-19 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

20 Image Processing: X-Ray Imaging DSP1-20 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

21 CT Scanner Development Computed Tomography, Thorsten M. Buzug DSP1-21 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

22 Modern CT Imaging Computed Tomography, Thorsten M. Buzug DSP1-22 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

23 Magnetic Resonance Imaging (MRI) เป็นเครื่องมือสำหรับถ่ายภาพอวัยวะภายในของมนุษย์ โดยไม่ต้องอาศัยการผ่าตัด DSP1-23 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

24 MRI Principle DSP1-24 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

25 Basic of MRI DSP1-25 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

26 Ultrasound Imaging DSP1-26 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

27 Ultrasound Transducer DSP1-27 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

28 2-D Ultrasound Imaging DSP1-28 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

29 3-D Ultrasound Scanner DSP1-29 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

30 3-D Ultrasound Imaging DSP1-30 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

31 Image Processing: Geographical DSP1-31 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

32 Image Processing: Restoration DSP1-32 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

33 Image Processing: Resampling DSP1-33 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

34 Pattern recognition DSP1-34 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

35 Image Processing: Fault Detection DSP1-35 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

36 Classification Classification, Parameter Estimation and State Estimation, F. van der Heijden Et al. DSP1-36 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

37 Classification Process DSP1-37 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

38 Quality Inspection DSP1-38 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

39 เซนเซอร์แบบอาร์เรย์แบบลากจูง (Towed array sensor) เป็นระบบตรวจจับสัญญาณ ที่เรียกว่าระบบ SONAR (Sound navigation and ranging) เพื่อตรวจจับว่า มีวัตถุ หรือ ยานพาหนะใดๆของฝ่ายตรงข้ามอยู่ในรัศมี ทำการหรือไม่และอยู่ในทิศทางไหน DSP1-39 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

40 Bow array assembly for Seawolf submarine (SSN-21) DSP1-40 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

41 DSP1-41 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

42 A mid-frequency cylindrical array on the bow of a surface ship DSP1-42 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

43 DSP1-43 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

44 DSP1-44 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

45 DSP1-45 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

46 Microphone Array MULTIRATE STATISTICAL SIGNAL PROCESSING, Omid S. Jahromi DSP1-46 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

47 ไมโครโฟนสำหรับเครื่องช่วยฟัง โปรเฟสเซอร์ B.Widrow กับเครื่องช่วยฟัง (Hearing aids) ปัญหาของเครื่องช่วยฟัง คือ 1. มีการเกิดเสียงรบกวนมากจนทำให้ฟัง ไม่รู้เรื่อง แทนที่สัญญาณเสียงพูดของผู้ สนทนาที่ต้องการจะถูกขยายเพียงอย่าง เดียว แต่กลับเป็นว่า สัญญาณรบกวนก็ ถูกขยายตามไปด้วย 2. การเกิดสัญญาณเสียงก้อง (reverberation) ในกรณีนี้ เป็นการ เกิดสัญญาณเสียงที่มี ความคล้ายคลึง กับต้นฉบับ แต่ต่างกันที่การเกิดการ หน่วงเวลา DSP1-47 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

48 DSP in Robotics DSP1-48 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

49 Robot Localisation Probabilistics Robots Sebastian THRUN Wolfram BURGARD Dieter FOX DSP1-49 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

50 Robot Localisation t=0 Excerpted from “A brief Introduction to Particle Filters”, Michael Pfeiffer, http:// www.igi.tugraz.at/pfeiffer/documents/particlefilters.p df DSP1-50 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

51 Robot Localisation t=1 Excerpted from “A brief Introduction to Particle Filters”, Michael Pfeiffer, http:// www.igi.tugraz.at/pfeiffer/documents/particlefilters.p df DSP1-51 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

52 Robot Localisation t=2 Excerpted from “A brief Introduction to Particle Filters”, Michael Pfeiffer, http:// www.igi.tugraz.at/pfeiffer/documents/particlefilters.p df DSP1-52 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

53 Robot Localisation t=3 Excerpted from “A brief Introduction to Particle Filters”, Michael Pfeiffer, http:// www.igi.tugraz.at/pfeiffer/documents/particlefilters.p df DSP1-53 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

54 Robot Localisation t=4 Excerpted from “A brief Introduction to Particle Filters”, Michael Pfeiffer, http:// www.igi.tugraz.at/pfeiffer/documents/particlefilters.p df DSP1-54 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

55 Robot Localisation t=5 Excerpted from “A brief Introduction to Particle Filters”, Michael Pfeiffer, http:// www.igi.tugraz.at/pfeiffer/documents/particlefilters.p df DSP1-55 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

56 Rhino: Guide Tour Robot Probabilistics Robots Sebastian THRUN Wolfram BURGARD Dieter FOX DSP1-56 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

57 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP1-57 Mobile Communications ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ สัญญาณวิ่งผ่าน Channel เรียก channel แบบมีหลายๆ เส้นทางว่า Multipath channel 1 2

58 โมเดลของช่องการสื่อสารสัญญาณ เราโมเดลช่องทางสื่อสารด้วยระบบ FIR Multipath Channel (FIR) DSP1-58 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

59 Equalisation ตัวปรับแต่งสัญญาณทำหน้าที่ “ ดัด ” สัญญาณกลับคืน Multipath Channel Equaliser DSP1-59 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

60 วงจรปรับแต่งสัญญาณ (Equaliser) DSP1-60 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

61 Training bits for GSM CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon DSP1-61

62 การปรับตัวของอีควอไลเซอร์ DSP1-62 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

63 Seismographic Earthquake DSP1-63 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

64 Continuous-Time vs. Discrete-Time Signals DSP1-64 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

65 Sampled Signal Input SampledOutput DSP1-65 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

66 สัญญาณแบบอื่นๆ DSP1-66 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

67 ข้อดีข้อเสีย 1.ความแม่นยำสูง (Accuracy) 2.ความสามารถในการทำซ้ำ (Reproducibility) 3.ความทนทานต่อการ เปลี่ยนแปลง อุณหภูมิ และ อายุ ใช้งาน มีความเชื่อถือได้ 4.มีความยืดหยุ่น (Flexibility) ในการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ ดัดแปลงให้ใช้งานได้หลากหลาย 1.ความเร็วในการทำงานต่ำ (< 10 MHZ) 2.ราคาสูง 3.เวลาที่ใช้ในการออกแบบมาก 4.มีปัญหาของความยาวการเก็บ ข้อมูลที่จำกัด (Finite word length) ข้อดี ข้อเสีย ของ Digital Signal Processing DSP1-67 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon

68 สรุป Digital Signal Processing คือ กระบวนการทาง ดิจิตอล บวก ลบ คูณ หาร สัญญาณดิจิตอล ที่ช่วยหา ความหมายของสัญญาณ (signals) ที่ไม่สามารถเข้าใจ ได้ด้วย ตา หู จมูก ลิ้น สัมผัส เราสามารถใช้ คอมพิวเตอร์ หรือ DSP processor ใน การสร้างอัลกอริธึมได้ การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล ยังคงมีอนาคตที่จะถูกใช้ งานหลากหลายอีกมาก DSP1-68 CESdSPEEET0485 Digital Signal Processing http://embedsigproc.wordpress.com Asst. Prof. Dr. P.Yuvapoositanon


ดาวน์โหลด ppt 1 EEET0485 Digital Signal Processing การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล ผศ. ดร. พีระพล ยุวภูษิตานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ DSP1-1 CESdSPEEET0485 Digital.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google