งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การลงรายการหนังสือภาษาต่างประเทศโดยใช้ USMARC

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การลงรายการหนังสือภาษาต่างประเทศโดยใช้ USMARC"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การลงรายการหนังสือภาษาต่างประเทศโดยใช้ USMARC
นางสาวอรพรรณ โพกพาน งานวิเคราะห์และจัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ

2 เขตข้อมูล 020 ISBN 100 Main entry – Personal Name
Main entry – Corporate name Main entry – Meeting Name Title Statement Edition Statement Publication, Distribution, etc. (Imprint) Physical Description Series Statment 500,502,504,505 Note 600,650,651 Subject Added Entry-Personal Name

3 020 International Standard Book Number
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ ไม่ลงคำว่า ISBN ไม่ใช้ เครื่องหมาย – ไม่ต้องมีเครื่องหมายมหัพภาค (.) ที่ตอนท้ายของข้อมูล ตัวอย่าง 020 bb

4 100 รายการหลักชื่อบุคคล งานของผู้แต่งที่เป็นบุคคล (Tag 100)
งานของผู้แต่งที่เป็นบุคคลคนเดียว จะลงรายการบุคคลนั้นเป็นรายการหลัก (กฎ AACR2) ตัวอย่าง Tag 100 1b Craven, Wayne

5 100 รายการหลักชื่อบุคคล 2. งานของผู้แต่งที่เป็นบุคคล 2 คน จะลงรายการบุคคลแรกเป็นรายการหลัก ตัวอย่าง Tag 100 1b Davidson, Marshall B. Tag The American wing at the Metropolitan Museum of Art /|cMarshall B. Davidson, Elizabeth Stillinger

6 100 รายการหลักชื่อบุคคล 3. งานของผู้แต่งที่เป็นบุคคล 3 คน จะลงรายการบุคคลแรกเป็นรายการหลัก ตัวอย่าง Tag 100 1b Duderstadt, James J.,|d1942- Tag Principles of engineering /|cJames J. Duderstadt, Glenn F. Knoll, George S. Springer

7 100 รายการหลักชื่อบุคคล 4. งานของผู้แต่งที่เป็นบุคคลมากกว่า 3 คน จะลงรายการบุคคลแรกเป็นรายการหลัก ตัวอย่าง Tag 100 1b Joseph, Alexander Tag Physics for engineering technology /|cAlexander Joseph ... [et al.]

8 110 รายการหลักชื่อนิติบุคคล
นิติบุคคล = สมาคม สถาบัน บริษัทธุรกิจ หน่วยงานที่ไม่หวังกำไร รัฐบาล หน่วยงานรัฐบาล โครงการและแผนงาน หน่วยงานทางศาสนา วัดในท้องถิ่น และการประชุม ตัวอย่าง Tag 110 2b Chiangmai University.|bFaculty of Social Sciences. Tag Democratic campaign activities August-Septmber 1992 /|cFaculty of Social Sciences, Chiangmai University.

9 111 รายการหลักที่เป็นชื่อการประชุม
111 รายการหลักที่เป็นชื่อการประชุม ชื่อของการประชุมทางวิชาการ การจัดนิทรรศการ งานแสดงสินค้า เทศบาล การแข่งขันกีฬา ฯลฯ ใช้ชื่อของการประชุม การจัดงาน ฯลฯ เป็นรายการหลัก |a ชื่อของการประชุม (Meeting name) |c สถานที่จัดประชุม (Location of meeting) |d ปีที่จัดประชุม (Date of meeting) |n ครั้งที่จัดประชุม (Number of part/section/meeting)

10 รายการหลักที่เป็นชื่อการประชุม (Tag 111)
ตัวอย่าง 111 2b Conference on Philosophy and Its History|d(1983:|cUniversity of Lancaster) 111 2b Workshop on Primary Health Care|d(1983 :|cChiang Mai)

11 245 ชื่อเรื่อง และการแจ้งความรับผิดชอบ
ใช้บันทึกชื่อเรื่อง และส่วนความรับผิดชอบประกอบด้วยชื่อเรื่องที่เหมาะสมและข้อมูลอื่นๆ เช่น ชื่อเรื่องเทียบเคียง ผู้รับผิดชอบในเรื่องต่างๆ 1. งานที่ไม่ทราบผู้แต่งที่เป็นบุคคล ตัวอย่าง Tag Controller’s handbook /|cedited by James S. Reece 2. งานที่ทราบชื่อผู้แต่ง Aspects of modern art :|boriginal colour graphic /|cMichael Craig-Martin A Basic introduction to pollutant fate and transport :|ban integrated approach with chemistry, modeling, risk assessment, and environmental legislation /|cFrank M. Dunnivant, Elliot Anders

12 245 ชื่อเรื่อง และการแจ้งความรับผิดชอบ
indicator ที่แตกต่าง a = 2 / an= 3 / the = 4 นั้นหมายความว่า การสืบค้นจะไม่นับ คำเหล่านี้ แต่จะไปนับ คำถัดไป อักษระ ตามลำดับ ที่ของ Indicator เช่น ชื่อเรื่อง The future for renewable energy ต้องลง ว่า Tag      The future for renewable energ เพราะเมื่อระบบค้นจะค้นที่คำว่า future for renewable energ ซึ่งเป็นตัวอักษรที่4 โดยนับรวมช่องว่างด้วย

13 245 ชื่อเรื่อง และการแจ้งความรับผิดชอบ
An Introduction to high voltage engineering /|cSubir Ray The Art and craft of jewelry /|cJanet Fitch ; photography by Kevin Summers. TIP การลงรายการหนังสือภาษาอังกฤษ Tag 245 รายการชื่อเรื่องและการแจ้งความรับผิดชอบ กรณี ถ้ามีชื่อผู้แต่ง Indicator จะเป็นดังนี้ * ถ้า "มี" ชื่อผู้แต่ง                  =  t * ถ้า"ไม่มี"ชื่อผู้แต่ง                 =  t

14 245 ชื่อเรื่อง และการแจ้งความรับผิดชอบ
กรณี ชื่อเรื่องที่มีคำนำหน้าว่า a/ an / the  เช่น ชื่อเรื่องที่มี ผู้แต่ง แล้วชื่อเรื่องขึ้นต้นด้วย a      = tag  an    = tag  the   = tag  เช่น ชื่อเรื่องที่ไม่มี ผู้แต่ง แล้วชื่อเรื่องขึ้นต้นด้วย a      = t  an    = t  the   = t 

15 250 Edition statement ครั้งที่พิมพ์
ใช้บันทึกครั้งที่พิมพ์ 250 bb 1st ed 250 bb 3rd ed 250 bb 4th ed

16 260 Publication, Distribution, etc.
ใช้บันทึกเมืองที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ปีพิมพ์

17 300 Physical Description ลักษณะทางกายภาพ(R)
ใช้ในการบันทึกลักษณะทางกายภาพของวัสดุ | a = จำนวนหน้า แผ่น เล่ม | b = รายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวกับลักษณะรูปเล่ม เช่น ภาพประกอบ สี ความเร็ว | c = ขนาด | e = วัสดุที่มาพร้อมกับวัสดุที่กำลังลงรายการ r 300 bb xxii, 480 p :|bill +|e1 computer optical disc (4 3/4 in)

18 300 Physical Description ลักษณะทางกายภาพ(R)
r 300 bb xxii, 480 p :|bill +|e1 computer optical disc (4 3/4 in) r 300 bb xi, 276 p. :|bcol. ill.

19 440 ส่วนของการแจ้งเกี่ยวกับชุด/ชื่อชุดที่ทำรายการเพิ่ม
440 ส่วนของการแจ้งเกี่ยวกับชุด/ชื่อชุดที่ทำรายการเพิ่ม

20 500 General note หมายเหตุที่เป็นข้อมูลทั่วไป
ใช้บันทึกข้อความ หมายเหตุต่างๆที่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุที่กำลังลงรายการ n 500 bb Translated from German n 500 bb Program notes by Phillip Ramey on album 502 Dissertation Note หมายเหตุเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ ทั้งระดับมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต ซี่งอาจรวมถึงปริญญาของผู้แต่ง ปีที่จบ 502 bb Thesis (Ph.D) – University of Washington bb Thesis (Doctor of Philosophy (Curriculum and instruction))-- Chiang Mai University

21 504 Bibliography Note หมายเหตุเกี่ยวกับบรรณานุกรม
เป็นหมายเหตุเกี่ยวกับ บรรณานุกรมหรือข้อมูลอื่นๆที่เป็นรายการอ้างอิง รวมทั้งดัชนี n 504 bb Bibliography: p n 504 bb Includes bibliographical references and index.

22 505 หมายเหตุที่เป็นสารบัญ
มี 2 ระดับ คือ สารบัญที่มีเฉพาะข้อมูลพื้นฐานและสารบัญแบบละเอียด โดยมากใช้กับวัสดุที่มีหลายเรื่องหรือมีหลายตอน (Part)

23 600 หัวเรื่องที่เป็นชื่อบุคคล
610 หัวเรื่องที่เป็นชื่อนิติบุคคล

24 650 หัวเรื่องทั่วไป 651 หัวเรื่องที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์
d 650 b0 Rural credit|zAsia, Central d 650 b0 Banks and banking 651 หัวเรื่องที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ d 651 b0 Thailand |xDescription and travel

25 700 รายการเพิ่มที่เป็นชื่อบุคคล 710 รายการเพิ่มที่เป็นนิติบุคคล
Lamberte, Mario B.,|eed Asian Development Bank

26 ตัวอย่างการลงรายการหนังสือภาษาต่างประเทศ

27 ตัวอย่างการลงรายการหนังสือที่ไม่มีชื่อผู้แต่ง

28 ตัวอย่างการลงรายการหนังสือที่มีชื่อเรื่องแตกต่าง

29 ตัวอย่างการลงรายการหลักชื่อการประชุม

30 ตัวอย่างการลงรายการวิทยานิพนธ์

31 ตัวอย่างรายการหลักชื่อนิติบุคคล

32 ตัวอย่างการลงรายการเพิ่มชื่อนิติบุคคล

33 ซักถาม


ดาวน์โหลด ppt การลงรายการหนังสือภาษาต่างประเทศโดยใช้ USMARC

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google