งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของ ภาคศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ตามเกณฑ์ สกว. July 30, 2010 Boonsin Tangtrakulwanich MD., Ph.D. Department of Orthopaedic Surgery.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของ ภาคศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ตามเกณฑ์ สกว. July 30, 2010 Boonsin Tangtrakulwanich MD., Ph.D. Department of Orthopaedic Surgery."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของ ภาคศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ตามเกณฑ์ สกว. July 30, 2010 Boonsin Tangtrakulwanich MD., Ph.D. Department of Orthopaedic Surgery and Physical Medicine

2 Department of Orthopaedic Surgery and Physical Medicine 12. อาจารย์ชานินทร์ บุญตั้งใจ 13. อาจารย์ปรเมศวร์ สุวรรณโณ 14. อาจารย์สุทธิพงษ์ ทิพชาติโยธิน 15. อาจารย์พร นิตย์ วรรธนพิสิฐกุล 16. อาจารย์ศิริรัตน์ โต๊ะปรีชา 17. อาจารย์สาย แก้ว เจือจันทร์ 18. อาจารย์วีรนันทร์ แย้มรัตนกุล 1. อาจารย์ธีรสาส์น คีรี รัฐนิคม 2. อาจารย์กันยิกา ชำนิประศาสน์ 3. อาจารย์สิทธิโชค อนันตเสรี 4. อาจารย์บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช 5. อาจารย์ธนะรัตน์ บุญเรือง 6. อาจารย์วิภาวรรณ ลีลาสำราญ 7. อาจารย์สุนทร วงษ์ศิริ 8. อาจารย์ธีรวิทย์ หงส์นภารักษ์ 9. อาจารย์ประภากร กลับกลาย 10. อาจารย์อภิภพ กฤษณีไพบูลย์ 11. อาจารย์ปิยวรรษ บิณฑจิตต์

3 Equivalent international journal – EIJ

4

5 Citation Impact

6

7 International Publication

8

9 Problems of our research  Low quantity and quality  Individual > group  No direction  Fragmentation  Not relevant  No impact

10 SWOT Analysis StrengthWeakness  Adequate resource  Ph.D program  Collaboration  Work load  Research culture OpportunityThreat  R/D potential  Technology

11 Opportunity Threat Positioning and Direction Strength Weakness *

12 Orthopaedic R to R2  R/D  RCT  R to R Basic scienceBasic science EpidemiologyEpidemiology Economic evaluationEconomic evaluation Clinical outcomeClinical outcome Medical educationMedical education Qualitative researchQualitative research Research Academic Patient care

13 Goal (s)  Research mind, culture  Team building  Publication, patent  Improve patient care  Academic excellent

14 Strategic Management  Research map and prioritization  Research collaboration :Engineer, MTEC, NECTEC  Research group  Research clinic: geriatric clinic  Ph.D resident program, Ph.D. staff  Long-term data base

15 Research Management  Upstream : Policy  Midstream : Monitoring, mentoring, facilitating facilitating  Downstream : EBM

16

17 PSU’s Carpal Tunnel Retractor Minimal invasive CTS releaseMinimal invasive CTS release Publication/patent/award/productPublication/patent/award/product Multidisciplinary researchMultidisciplinary research Economic impactEconomic impact

18 Mini-incision using PSU retractor vs limited incision carpal tunnel release : A randomized controlled trial Sarit Hongvilai, Sunton Wongsiri, Porramas Suwanno,Boonsin Tangtrakulwanich. “Carpal tunnel release via mini-incision using PSU retractor can improve the quality of life score comparable to limited incision with lesser complications”

19 PSU’s Heel Support Plantar heel painPlantar heel pain Rubber insoleRubber insole Faculty of EngineerFaculty of Engineer Patent/publicationPatent/publication CommercializationCommercialization

20 Silicone heel cushion vs PSU heel cushion for treatment of plantar fasciitis : A randomized control trial Khanin Iamthanaporn MD., Sunton Wongsiri MD., Boonsin Tangtrakulwanich MD.,Ph.D Khanin Iamthanaporn MD., Sunton Wongsiri MD., Boonsin Tangtrakulwanich MD.,Ph.D

21 PSU Hip Protector  Increasing incidence of hip fracture  Commercial hip protector: expensive, poor compliance  Rubber: value added  Economic impact  Multidepartmental research  Material/design/develop/clinical trial

22 PSU’s hip protector for prevention of hip fracture in elderly; A randomized controlled trial Surat Suttitantayaporn MD., Boonsin Tangtrakulwanich MD.,Ph.D, Sunton Wongsiri, MD

23 PSU’s Lumbar Support High incidence of low back painHigh incidence of low back pain in rubber tapper in rubber tapper Relevant problemRelevant problem Ph.D programPh.D program Basic science, epidemiology, clinical trialBasic science, epidemiology, clinical trial Royal Golden JubileeRoyal Golden Jubilee

24 PSU’s lumbar support for low back pain prevention in rubber tappers: A randomized control trial Wachirapan Parinyakhup,MD, Boonsin Tangtrakulwanich,MD.,Ph.D., Supaporn Meksawi,MSc. “The PSU’s lumbar support can significantly decrease incidence of low back pain in rubber tappers better than the control group. However, future long-term evaluation is need to confirm it’s efficacy”

25 Local Biodegradable Carrier for MRSA Osteomyelitis  Increase incidence of MRSA infection  New local biodegradable material  Ph.D. program in biomedical research  Design, develop, in vitro and in vivo testing  Publication/patent/commercial product

26 Digital Photograph for Orthopaedic Wound Care Assessment  Using digital wound photograph for communication between health care team  Improve efficacy, decrease error, increase satisfaction  Teleconsultation  Routine to research to routine  AAOS meeting 2010

27 Rehabilitation Engineering Research Center  NECTEC, Faculty of Engineer, Faculty of Medicine  Goal: Improve quality of life for disable patient (Southern violence)  Research and development  Matching group of interest  Training/patent/publication

28

29 What We Will Do  Long-term database  Research day  Resident research   Collaboration  Ph.D program  Ph.D staff

30 Long-term Database  Long-term follow-up database  Chronic, common disease  Follow-up 5-10 yr  Develop template  Clinical result, research

31 Disease/Problem  Congenital : Club foot, CP  Trauma : Fracture pelvis, open fracture  Sport: ACL, shoulder instability  Adult: TKR, THR  Spine: Spinal stenosis, HNP

32 Data Format  Demographic  Disease characteristics  Management  Outcome; 1 , 2  - Efficacy - Efficacy - Safety - Safety - Satisfaction - Satisfaction - QOL - QOL

33 Strategies to Improve Residency Research Work WorkshopWorkshop EBM activityEBM activity Awards, aboard presentationAwards, aboard presentation Mentor systemMentor system Facilitating systemFacilitating system Warning, probationWarning, probation

34 Planning Activity12345  Manpower  Supporting system  Research network  New research group  Long-term database  Publication/patent √√√√√√√√√√√√√√√√√

35 Summary  Delayed development  Sustainable development  Research and change culture  Research and academic excellent  Learning organization

36


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของ ภาคศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ตามเกณฑ์ สกว. July 30, 2010 Boonsin Tangtrakulwanich MD., Ph.D. Department of Orthopaedic Surgery.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google