งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของ ภาคศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ตามเกณฑ์ สกว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของ ภาคศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ตามเกณฑ์ สกว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของ ภาคศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ตามเกณฑ์ สกว.
การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของ ภาคศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ตามเกณฑ์ สกว. July 30, 2010 Boonsin Tangtrakulwanich MD., Ph.D. Department of Orthopaedic Surgery and Physical Medicine

2 Department of Orthopaedic Surgery and Physical Medicine
อาจารย์ธีรสาส์น คีรีรัฐนิคม อาจารย์กันยิกา ชำนิประศาสน์ อาจารย์สิทธิโชค อนันตเสรี อาจารย์บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช อาจารย์ธนะรัตน์ บุญเรือง อาจารย์วิภาวรรณ ลีลาสำราญ อาจารย์สุนทร วงษ์ศิริ อาจารย์ธีรวิทย์ หงส์นภารักษ์ อาจารย์ประภากร กลับกลาย อาจารย์อภิภพ กฤษณีไพบูลย์ อาจารย์ปิยวรรษ บิณฑจิตต์ 12. อาจารย์ชานินทร์ บุญตั้งใจ 13. อาจารย์ปรเมศวร์ สุวรรณโณ 14. อาจารย์สุทธิพงษ์ ทิพชาติโยธิน 15. อาจารย์พรนิตย์  วรรธนพิสิฐกุล 16. อาจารย์ศิริรัตน์ โต๊ะปรีชา 17. อาจารย์สายแก้ว  เจือจันทร์ 18. อาจารย์วีรนันทร์ แย้มรัตนกุล

3 Equivalent international journal – EIJ

4 Equivalent international journal – EIJ

5 Citation Impact

6 Citation Impact

7 International Publication

8 International Publication

9 Problems of our research
Low quantity and quality Individual > group No direction Fragmentation Not relevant No impact

10 SWOT Analysis Strength Weakness Adequate resource Ph.D program
Collaboration Work load Research culture Opportunity Threat R/D potential Technology

11 Positioning and Direction
Strength * Threat Opportunity Weakness

12 Orthopaedic R to R2 R/D RCT R to R Basic science Epidemiology
Economic evaluation Clinical outcome Medical education Qualitative research Research Academic Patient care

13 Goal (s) Research mind, culture Team building Publication, patent
Improve patient care Academic excellent

14 Strategic Management Research map and prioritization
Research collaboration :Engineer, MTEC, NECTEC Research group Research clinic: geriatric clinic Ph.D resident program, Ph.D. staff Long-term data base

15 Research Management Upstream : Policy
Midstream : Monitoring, mentoring, facilitating Downstream : EBM

16 What we have done (Example)

17 PSU’s Carpal Tunnel Retractor
Minimal invasive CTS release Publication/patent/award/product Multidisciplinary research Economic impact

18 Mini-incision using PSU retractor vs limited incision carpal tunnel release : A randomized controlled trial Sarit Hongvilai, Sunton Wongsiri, Porramas Suwanno ,Boonsin Tangtrakulwanich . “Carpal tunnel release via mini-incision using PSU retractor can improve the quality of life score comparable to limited incision with lesser complications”

19 PSU’s Heel Support Plantar heel pain Rubber insole Faculty of Engineer
Patent/publication Commercialization

20 Silicone heel cushion vs PSU heel cushion for treatment of plantar fasciitis : A randomized control trial Khanin  Iamthanaporn MD., Sunton Wongsiri MD., Boonsin Tangtrakulwanich MD.,Ph.D

21 PSU Hip Protector Increasing incidence of hip fracture
Commercial hip protector: expensive, poor compliance Rubber: value added Economic impact Multidepartmental research Material/design/develop/clinical trial

22 PSU’s hip protector for prevention of hip fracture in elderly; A randomized controlled trial
Surat  Suttitantayaporn MD., Boonsin Tangtrakulwanich MD.,Ph.D, Sunton Wongsiri, MD

23 PSU’s Lumbar Support High incidence of low back pain in rubber tapper
Relevant problem Ph.D program Basic science, epidemiology, clinical trial Royal Golden Jubilee

24 PSU’s lumbar support for low back pain prevention in rubber tappers: A randomized control trial
Wachirapan Parinyakhup,MD, Boonsin Tangtrakulwanich,MD.,Ph.D., Supaporn Meksawi,MSc. “The PSU’s lumbar support can significantly decrease incidence of low back pain in rubber tappers better than the control group. However, future long-term evaluation is need to confirm it’s efficacy”

25 Local Biodegradable Carrier for MRSA Osteomyelitis
Increase incidence of MRSA infection New local biodegradable material Ph.D. program in biomedical research Design, develop, in vitro and in vivo testing Publication/patent/commercial product

26 Digital Photograph for Orthopaedic Wound Care Assessment
Using digital wound photograph for communication between health care team Improve efficacy, decrease error, increase satisfaction Teleconsultation Routine to research to routine AAOS meeting 2010

27 Rehabilitation Engineering Research Center
NECTEC, Faculty of Engineer, Faculty of Medicine Goal: Improve quality of life for disable patient (Southern violence) Research and development Matching group of interest Training/patent/publication

28 What we will do

29 What We Will Do Long-term database Research day Resident research
 Collaboration Ph.D program Ph.D staff

30 Long-term Database Long-term follow-up database
Chronic, common disease Follow-up 5-10 yr Develop template Clinical result, research

31 Disease/Problem Congenital : Club foot, CP
Trauma : Fracture pelvis, open fracture Sport : ACL, shoulder instability Adult : TKR, THR Spine : Spinal stenosis, HNP

32 Data Format Demographic Disease characteristics Management
Outcome; 1, 2 - Efficacy - Safety - Satisfaction - QOL

33 Strategies to Improve Residency Research Work
Workshop EBM activity Awards, aboard presentation Mentor system Facilitating system Warning, probation

34 Planning Activity 1 2 3 4 5 Manpower Supporting system
Research network New research group Long-term database Publication/patent

35 Summary Delayed development Sustainable development
Research and change culture Research and academic excellent Learning organization

36 Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของ ภาคศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ตามเกณฑ์ สกว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google