งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Production and Cost. Production Process กระบวนการผลิต ( Production Process) : กระบวนการเปลี่ยนแปลง สภาพของปัจจัยการผลิต ( Inputs ) ให้ เป็นสินค้าและบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Production and Cost. Production Process กระบวนการผลิต ( Production Process) : กระบวนการเปลี่ยนแปลง สภาพของปัจจัยการผลิต ( Inputs ) ให้ เป็นสินค้าและบริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Production and Cost

2 Production Process กระบวนการผลิต ( Production Process) : กระบวนการเปลี่ยนแปลง สภาพของปัจจัยการผลิต ( Inputs ) ให้ เป็นสินค้าและบริการ ( Outputs ) ด้วย เทคโนโลยีที่กำหนดให้ ปัจจัยการ ผลิต กระบวนก ารผลิต ผลผลิ ต

3 Technology Constraint Out put Inpu t Y = f(X) Production Set ( Feasible for Production ) Technically Efficient Technically Inefficient

4 Production Function

5

6 Production Table

7 Production Graph

8

9 Outp ut L L Y = f(K 1,L) Y = f(K 2,L) Y = f(K 3,L)

10 Short - Run Production Fixed Factors Variable Factors Total Product Average Product Marginal Product

11 Output L L L L MP AP

12

13

14 Short - Run Cost Fixed Cost Variable Cost Total Cost Average Cost Marginal Cost

15 Cost Q Q Q Q MC AC VC FC TC AVC M M’ V V’V’ T T’T’

16

17

18 Production Table

19 Long - Run Production Variable Factors Isoquant Variable Factors Isoquant K L

20 K L K L

21 Homogeneous Property Increase all inputs in same proportion Production ?

22 Homogeneous Degree 1 X = 1

23

24

25 Marginal Rate of Technical Substitution ( MRTS) K L

26 Slope Isoquant

27 Elasticity of Substitution

28 A B K L O

29 Elasticity of Output Find Elasticity of Capital and Labor

30 Special Production Function Linear Production Function L H 10 5 A Q = 250

31 Special Production Function Fixed Proportion Production Function H O 10 5 A Q = 5

32 Special Production Function Cobb-Douglas Production Function L K

33 Special Production Function Constant Elasticity of Substitution Production Function 1 L K 1

34 Technological Progress L K After: Q = 100 Before: Q = 100 Neutral Technological Progress

35 Technological Progress L K After: Q = 100 Before: Q = 100 Labor Saving Technological Progress

36 Technological Progress L K After: Q = 100 Before: Q = 100 Capital Saving Technological Progress

37 Long - Run Production VS Long - Run Cost

38 Q Q AC,MC LAC SAC1 MC1

39 Long Run Cost : Maximize Output given Cost Minimize Cost given Output Long Run Cost : Maximize Output given Cost Minimize Cost given Output L L K K TC/W TC/r Q1 Q2 Q3 L L K K TC1 Q2 TC2 TC3

40 Slope Isoquant = Slope Isocost == MRTS

41 example Least Cost Combination

42 Corner Solution L L K K TC1 Q2 TC2TC3 IC

43

44 L L K K TC1 Q2 TC2TC3 Expansion Path

45 L L K K TC1 Q2 TC2TC3 Expansion Path Q3 K1K1

46 Return to Scale Increase all inputs in same proportion Production ? Constant Return to Scale Increasing Return to Scale Decreasing Return to Scale

47 L2L K 2K L L K K Q 2Q Expansion Path Q Q AC,MC LAC Constant RTC

48 L2L K 2K L L K K Q1 Q2 Expansion Path Q2 > 2Q1 Q Q AC,MC LAC Increasing RTC

49 L2L K 2K L L K K Q1 Q2 Expansion Path Q2 < 2Q1 Q Q AC,MC LAC Decreasin g RTC

50 example Constant RTS Decreasing RTS Increasing RTS

51 สาเหตุ Increasing RTS ความชำนาญ การประหยัด จากขนาด มิติ ประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่าย เวลา การขนส่ง กำลังการผลิต สูงสุด Decreasing RTS การบริหาร การควบคุม กายภาพ

52 Economies ( Diseconomies ) of Scale การที่ต้นทุนมีการเปลี่ยนแปลงไป ( ดีขึ้น หรือ แย่ ลง ) จากการขยายการผลิต แต่อาจไม่จำเป็นต้อง เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี หรือการที่ปัจจัยการผลิต ต้องเพิ่มในอัตราส่วนเดียวกัน หรือมักอาจเกิดจาก ผลภายนอกอุตสาหกรรม

53 Economies ( Diseconomies ) of Scope Joint output of a single firm is greater than output that could be achieved by two different firms when each produces a single product


ดาวน์โหลด ppt Production and Cost. Production Process กระบวนการผลิต ( Production Process) : กระบวนการเปลี่ยนแปลง สภาพของปัจจัยการผลิต ( Inputs ) ให้ เป็นสินค้าและบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google