งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Self-Directed Learning in Medical Curriculum. Outline SDL? SDL? 10 Myths 10 Myths Teacher ’ s Roles Teacher ’ s Roles SDL Tools & Techniques SDL Tools.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Self-Directed Learning in Medical Curriculum. Outline SDL? SDL? 10 Myths 10 Myths Teacher ’ s Roles Teacher ’ s Roles SDL Tools & Techniques SDL Tools."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Self-Directed Learning in Medical Curriculum

2 Outline SDL? SDL? 10 Myths 10 Myths Teacher ’ s Roles Teacher ’ s Roles SDL Tools & Techniques SDL Tools & Techniques Learning Contract Learning Contract

3 SDL? : Terms Confusion Self-Directed Learning Self-Directed Learning  instructional method Learner Self-Direction Learner Self-Direction  a set of personality characteristics Self-Direction in Learning Self-Direction in Learning  umbrella concept

4 SDL ? [Knowles, 1975] a process in which individuals take the initiative, with or without the help of others, to... a process in which individuals take the initiative, with or without the help of others, to...  diagnose their learning needs,  formulate learning goals,  identify resources for learning,  select and implement learning strategies, and  evaluate learning outcomes.

5 SDL ? [Mocker & Spear, 1982] Means of Learning Institution ’ s Control Learner ’ s Control Learning Objectives Institution ’ s Control Formal Learning Informal Learning Learner ’ s Control Non-Formal Learning Self- Directed Learning

6 SDL ? [Hiemstra R 1994] any study forms in which individuals have primary responsibility for planning, implementing, and even evaluating the effort any study forms in which individuals have primary responsibility for planning, implementing, and even evaluating the effort

7 SDL VS Thai Law ม. 7 ในกระบวนการเรียนรู้ต้อง... รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วย ตนเองอย่างต่อเนื่อง ม. 7 ในกระบวนการเรียนรู้ต้อง... รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วย ตนเองอย่างต่อเนื่อง ม. 15 (3) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือ แหล่งความรู้อื่นๆ ม. 15 (3) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือ แหล่งความรู้อื่นๆ

8 SDL VS Thai Law ม.22 การจัดการศึกษาต้อง ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี ความสามารถเรียนรู้และ พัฒนาตนเองได้ และถือว่า ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม ตามศักยภาพ ม.22 การจัดการศึกษาต้อง ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี ความสามารถเรียนรู้และ พัฒนาตนเองได้ และถือว่า ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม ตามศักยภาพ

9 SDL VS Thai Law ม.24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการดังต่อไปนี้ ม.24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม ให้สอดคล้องกับความสนใจและ ความถนัดของผู้เรียน โดย คำนึงถึงความแตกต่างระหว่าง บุคคล... (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม ให้สอดคล้องกับความสนใจและ ความถนัดของผู้เรียน โดย คำนึงถึงความแตกต่างระหว่าง บุคคล... (3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน... เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง... (3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน... เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง...

10 10 SDL Myths misconceptions misconceptions belief belief confusion confusion  SDL 1  SDL 1

11 Myth 1 Myth: Self-Directedness Is an All or Nothing Concept Myth: Self-Directedness Is an All or Nothing Concept to correct it: to correct it:  continuum not dichotomous learners learners learning experience learning experience curriculum (  APP3 ) curriculum (  APP3 )

12 Myth 2 Myth: Self-Direction Implies Learning in Isolation Myth: Self-Direction Implies Learning in Isolation to correct it: to correct it:  not necessary  isolation | small/large group  competition VS cooperation

13 Myth 3 Myth: Self-Direction Is Just Another Adult Education Fad Myth: Self-Direction Is Just Another Adult Education Fad to correct it: to correct it:  long Hx  strengthened > 2 decades  maybe new terms, but still same concept

14 Myth 4 Myth: Self-Direction Is Not Worth the Time Required to Make It Work Myth: Self-Direction Is Not Worth the Time Required to Make It Work to correct it: to correct it:  logical self-direction skill self-direction skill maintain own learning maintain own learning self-concept self-concept  future research

15 Myth 5 Myth: Self-Directed Learning Activities Are Limited Primarily to Reading and Writing Myth: Self-Directed Learning Activities Are Limited Primarily to Reading and Writing to correct it: to correct it:  interview  discussion  agency visitation  study tour  practicum  on-line community

16 Myth 6 Myth: Facilitating Self-Direction Is an Easy Way Out for Teachers Myth: Facilitating Self-Direction Is an Easy Way Out for Teachers to correct it: to correct it:  negotiation  exchange of views  securing needed resources  validation of outcomes  learning partnership

17 Myth 7 Myth: Self-Directed Learning Is Limited Primarily to Those Settings Where Freedom and Democracy Prevail Myth: Self-Directed Learning Is Limited Primarily to Those Settings Where Freedom and Democracy Prevail to correct it: to correct it:  not totally true

18 Myth 8 Myth: Self-Direction in Learning Is Limited Primarily to Write, Middle- Class Adults Myth: Self-Direction in Learning Is Limited Primarily to Write, Middle- Class Adults to correct it: to correct it:  for adults, not the skin color

19 Myth 9 Myth: Self-Directed Learning Will Erode the Quality of Institutional Programs Myth: Self-Directed Learning Will Erode the Quality of Institutional Programs to correct it: to correct it:  ‘ when the trust is given, the vast majority of learners will work to their maximum and seek out high quality learning experience ’

20 Myth 10 Myth: Self-Directed Learning Is the Best Approach for Adults Myth: Self-Directed Learning Is the Best Approach for Adults to correct it: to correct it:  nothing 100%

21 Teacher ’ s Roles  SDL2 p2  SDL2 p2  SDL4 p1  SDL4 p1  SDL5 p4  SDL5 p4 home.twcny.rr.com/hiemstra/sdltools.html home.twcny.rr.com/hiemstra/sdltools.html

22 Teacher ’ s Roles provide information on certain topics provide information on certain topics resource person resource person assist learners to assess their needs and competencies assist learners to assess their needs and competencies provide feedback on successive draft of learning plan provide feedback on successive draft of learning plan

23 Teacher ’ s Roles locate and secure resource locate and secure resource build a resource collection build a resource collection set up special learning experience set up special learning experience work as a stimulator work as a stimulator foster independency foster independency

24 Teacher ’ s Roles promote discussion & small group activities promote discussion & small group activities help develop attitude towards SDL help develop attitude towards SDL manage the SDL process manage the SDL process serve as validator or evaluator serve as validator or evaluator

25 Teacher ’ s Roles teach learner how to SDL teach learner how to SDL recognition & reward for SDL recognition & reward for SDL help learner develop IT skill help learner develop IT skill use technology use technology

26 Teacher ’ s Roles from: information provider from: information provider  to: learning experience manager from: learned content concern from: learned content concern  to: learning process concern from: teacher & student from: teacher & student  to: partnership

27 SDL Tools & Techniques planning tools planning tools individual study techniques individual study techniques personal reflection tool personal reflection tool individual skill development individual skill development group study techniques group study techniques using the educative community using the educative community

28 Planning Tools self diagnostic form self diagnostic form  self-analysis as a learner competencies for performing life roles (  APP4) competencies for performing life roles (  APP4) SDL skills SDL skills competencies for carrying out SDL projects competencies for carrying out SDL projects Learning Style Learning Style etc etc

29 Planning Tools Self-Directed Learning Readiness Scale (SDLRS) Self-Directed Learning Readiness Scale (SDLRS) Self-Directed Learning Perception Scale (SDLPC) Self-Directed Learning Perception Scale (SDLPC) self-rating on self-directed learning competencies self-rating on self-directed learning competencies

30 Planning Tools self-assessment exercise self-assessment exercise analyzing thinking skill analyzing thinking skill determining learning style determining learning style teaching style teaching style change style change style Gantt chart Gantt chart

31 Study Techniques mind/concept mapping mind/concept mapping probes in learning probes in learning vee diagramming / vee heuristic technique vee diagramming / vee heuristic technique how to read a journal / magazine how to read a journal / magazine learning from TV /radio learning from TV /radio

32 Study Techniques exercising exercising self-education/university self-education/university preferred learning envir. preferred learning envir. relaxation training relaxation training memory enhancement techniques memory enhancement techniques learning with computer learning with computer etc etc

33 Reflection Tools book / article / media / review techniques book / article / media / review techniques interactive reading log interactive reading log media log media log journal / diary writing journal / diary writing persona philosophy statement persona philosophy statement etc etc

34 Skill Development port folio development port folio development improving writing improving writing improving discussing skill improving discussing skill enhancing questioning skill enhancing questioning skill etc etc

35 Group Study Techniques a study group activity a study group activity debates debates discussion group discussion group study circle study circle quality circle quality circle

36 Educative Community community study community study resource person resource person obtaining feedback obtaining feedback agency visit agency visit mini-internship mini-internship interviewing interviewing etc etc

37 Learning Contract Written Document Written Document  Objectives  Resources  Date of Completion  Evidence  Evaluation

38 Conclusion SDL? SDL? 10 Myths 10 Myths Teacher ’ s Roles Teacher ’ s Roles SDL Tools & Techniques SDL Tools & Techniques Learning Contract Learning Contract


ดาวน์โหลด ppt Self-Directed Learning in Medical Curriculum. Outline SDL? SDL? 10 Myths 10 Myths Teacher ’ s Roles Teacher ’ s Roles SDL Tools & Techniques SDL Tools.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google