งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Self-Directed Learning

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Self-Directed Learning"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Self-Directed Learning
in Medical Curriculum

2 Outline SDL? 10 Myths Teacher’s Roles SDL Tools & Techniques
Learning Contract

3 SDL? : Terms Confusion Self-Directed Learning Learner Self-Direction
instructional method Learner Self-Direction a set of personality characteristics Self-Direction in Learning umbrella concept

4 SDL ? [Knowles, 1975] a process in which individuals take the initiative, with or without the help of others, to... diagnose their learning needs, formulate learning goals, identify resources for learning, select and implement learning strategies, and evaluate learning outcomes.

5 Self-Directed Learning
SDL ? [Mocker & Spear, 1982] Means of Learning Institution’s Control Learner’s Control Learning Objectives Formal Learning Informal Learning Non-Formal Learning Self-Directed Learning

6 SDL ? [Hiemstra R 1994] any study forms in which individuals have primary responsibility for planning, implementing, and even evaluating the effort

7 SDL VS Thai Law ม. 7 ในกระบวนการเรียนรู้ต้อง... รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ม. 15 (3) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อื่นๆ

8 SDL VS Thai Law ม.22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ

9 SDL VS Thai Law ม.24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล... (3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน... เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง...

10 10 SDL Myths misconceptions belief confusion  SDL 1

11 Myth 1 Myth: Self-Directedness Is an All or Nothing Concept
to correct it: continuum not dichotomous learners learning experience curriculum ( APP3)

12 Myth 2 Myth: Self-Direction Implies Learning in Isolation
to correct it: not necessary isolation | small/large group competition VS cooperation

13 Myth 3 Myth: Self-Direction Is Just Another Adult Education Fad
to correct it: long Hx strengthened > 2 decades maybe new terms, but still same concept

14 Myth 4 Myth: Self-Direction Is Not Worth the Time Required to Make It Work to correct it: logical self-direction skill maintain own learning self-concept future research

15 Myth 5 Myth: Self-Directed Learning Activities Are Limited Primarily to Reading and Writing to correct it: interview discussion agency visitation study tour practicum on-line community

16 Myth 6 Myth: Facilitating Self-Direction Is an Easy Way Out for Teachers to correct it: negotiation exchange of views securing needed resources validation of outcomes learning partnership

17 Myth 7 Myth: Self-Directed Learning Is Limited Primarily to Those Settings Where Freedom and Democracy Prevail to correct it: not totally true

18 Myth 8 Myth: Self-Direction in Learning Is Limited Primarily to Write, Middle-Class Adults to correct it: for adults, not the skin color

19 Myth 9 Myth: Self-Directed Learning Will Erode the Quality of Institutional Programs to correct it: ‘when the trust is given, the vast majority of learners will work to their maximum and seek out high quality learning experience’

20 Myth 10 Myth: Self-Directed Learning Is the Best Approach for Adults
to correct it: nothing 100%

21 Teacher’s Roles  SDL2 p2  SDL4 p1  SDL5 p4
home.twcny.rr.com/hiemstra/sdltools.html

22 Teacher’s Roles provide information on certain topics resource person
assist learners to assess their needs and competencies provide feedback on successive draft of learning plan

23 Teacher’s Roles locate and secure resource build a resource collection
set up special learning experience work as a stimulator foster independency

24 Teacher’s Roles promote discussion & small group activities
help develop attitude towards SDL manage the SDL process serve as validator or evaluator

25 Teacher’s Roles teach learner how to SDL recognition & reward for SDL
help learner develop IT skill use technology

26 Teacher’s Roles from: information provider
to: learning experience manager from: learned content concern to: learning process concern from: teacher & student to: partnership

27 SDL Tools & Techniques planning tools individual study techniques
personal reflection tool individual skill development group study techniques using the educative community

28 Planning Tools self diagnostic form self-analysis as a learner
competencies for performing life roles ( APP4) SDL skills competencies for carrying out SDL projects Learning Style etc

29 Planning Tools Self-Directed Learning Readiness Scale (SDLRS)
Self-Directed Learning Perception Scale (SDLPC) self-rating on self-directed learning competencies

30 Planning Tools self-assessment exercise analyzing thinking skill
determining learning style teaching style change style Gantt chart

31 Study Techniques mind/concept mapping probes in learning
vee diagramming / vee heuristic technique how to read a journal / magazine learning from TV /radio

32 Study Techniques exercising self-education/university
preferred learning envir. relaxation training memory enhancement techniques learning with computer etc

33 Reflection Tools book / article / media / review techniques
interactive reading log media log journal / diary writing persona philosophy statement etc

34 Skill Development port folio development improving writing
improving discussing skill enhancing questioning skill etc

35 Group Study Techniques
a study group activity debates discussion group study circle quality circle

36 Educative Community community study resource person obtaining feedback
agency visit mini-internship interviewing etc

37 Learning Contract Written Document Objectives Resources
Date of Completion Evidence Evaluation

38 Conclusion SDL? 10 Myths Teacher’s Roles SDL Tools & Techniques
Learning Contract


ดาวน์โหลด ppt Self-Directed Learning

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google