งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

September 2009 1 เสวนาสบาย สบาย แบบ สมอ. เรื่อง ภาพรวมของระบบการ ตรวจสอบและรับรองของ สหภาพยุโรป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "September 2009 1 เสวนาสบาย สบาย แบบ สมอ. เรื่อง ภาพรวมของระบบการ ตรวจสอบและรับรองของ สหภาพยุโรป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 September เสวนาสบาย สบาย แบบ สมอ. เรื่อง ภาพรวมของระบบการ ตรวจสอบและรับรองของ สหภาพยุโรป

3 September Country (27) Entry year EU Population Capital Size GDP Overview on conformity assessment schemes and principles – The EU approach 13 July 2009, Vientiane, Lao PDR, Joachim Thiele

4 September European Commission (EC) New Approach, EC Directives, Harmonised European Standards Mandatory area Voluntary area National Accreditation Council Secretariat CEN/CLC European Cooperation For Accreditation EA European Cooperation For Accreditation EA ISO/IEC Governmental Accreditation Bodies Governmental Accreditation Bodies Private Accreditation Bodies Private Accreditation Bodies Governmental Notification of German Notified Bodies to European Commission Governmental Notification of German Notified Bodies to European Commission Special scopes of accreditation Special scopes of accreditation Private Conformity Assessment Bodies Private Conformity Assessment Bodies Governmental Conformity Assessment Bodies Governmental Conformity Assessment Bodies Overview on conformity assessment schemes and principles – The EU approach 13 July 2009, Vientiane, Lao PDR, Joachim Thiele

5 September ภาคสมัครใจ

6 September Signatories to the EA Multilateral Recognition Arrangements (for Testing and Calibration Laboratories) of the European Cooperation of Accreditation (EA) Portugal IPAC Turkey TURKAK Portugal IPAC Turkey TURKAK Overview on conformity assessment schemes and principles – The EU approach 13 July 2009, Vientiane, Lao PDR, Joachim Thiele

7 September EA-MLA signatories are also ILAC-MRA and IAF-MLA signatories + Joint ILAC-IAF MLMRA on Inspection Overview on conformity assessment schemes and principles – The EU approach 13 July 2009, Vientiane, Lao PDR, Joachim Thiele

8 September Mutual recognition of accreditations in regional co-operations Overview on conformity assessment schemes and principles – The EU approach 13 July 2009, Vientiane, Lao PDR, Joachim Thiele

9 September ตารางเปรียบเทียบการรับรองระบบงาน ต่างๆในยุโรป Testing Labs Inspection Bodies Calibration labs CB for products CB for QMS CB for EMS CB for persons ข้อมูลถึง ธันวาคม 2546 ที่มา : DAR - aktuell 1/2004

10 September Register of accredited services, database: over 3200 accredited CABs provided with full text search and keyword search geographical selection generation of actual statistics summary of accredited bodies Overview on conformity assessment schemes and principles – The EU approach 13 July 2009, Vientiane, Lao PDR, Joachim Thiele

11 September ภาคบังคับ

12 September ความสัมพันธ์ระหว่าง EU Directive กับ Conformity Assessment Infrastructure

13 September ความเป็นมาของ EU Single market directive  Four Freedoms (Treaty of Rome) : people, finance, services, goods  New approach : Goal based (essential requirements), European harmonized Standards, Conformity assessment (CE Marking)

14 September The CE marking scheme 13 July 2009, Vientiane, Lao PDR, Joachim Thiele

15 September The CE marking scheme 13 July 2009, Vientiane, Lao PDR, Joachim Thiele

16 September The CE marking scheme 13 July 2009, Vientiane, Lao PDR, Joachim Thiele

17 September CE Mark  เป็นสิ่งชี้บ่งการเป็นไปตาม Directive (denotes conformity with relevant directives)  ไม่ใช่เครื่องหมายแสดงคุณภาพ (Not a quality mark)  โดยทั่วไปต้องแสดงบนผลิตภัณฑ์ หรือบาง กรณีแสดงบนบรรจุภัณฑ์ (affixed to product or in some cases packaging)  เมื่อแสดงแล้วสามารถเข้าถึงตลาดยุโรปได้ (Allow free access to markets)

18 September CE Mark  วิธีการตรวจสอบรับรองขึ้นกับชนิดของ ผลิตภัณฑ์ และ risk ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์นั้น  การตรวจสอบรับรองแยกเป็น Module เริ่ม จาก SDoC จนถึง 3rd party organization  โดยทั่วไป 3 rd party เรียกว่า Notified Body ( แต่งตั้งโดย member state)  อาจมี Recognized 3rd party organization หรือ User inspectorates เพิ่มเติมได้ ( แต่งตั้งโดย member state)

19 September กลไกหลักของ CE Mark EU harmonized standards ผลิตภัณ ฑ์ พิสูจน์ แต่ง ตั้ง SDoC Notified Body ผล ผู้ผลิต CE Mark Member State ประเ มิน ประก าศ

20 September Modular basic scheme of conformity assessment procedures The CE marking scheme 13 July 2009, Vientiane, Lao PDR, Joachim Thiele

21 September Basic Modules The CE marking scheme 13 July 2009, Vientiane, Lao PDR, Joachim Thiele

22 September

23 September

24 September

25 September

26 September Notified Bodies and basic principles of notification Carry out tasks if third party assessment is required according directives their service is in area of public interest Notification is under responsibility of the member states according Decision 93/465/EEC Precondition for notification: accreditation by Accreditation Body according to EC-Regulation 765/2008 impartial, independent, integer, technically competent Notified bodies shall operate in competent, non- discriminatory, transparent, neutral, independent and impartial manner and has to ensure confidentiality Notified bodies shall take part in standardisation and has to ensure knowledge of relevant standards The CE marking scheme 13 July 2009, Vientiane, Lao PDR, Joachim Thiele

27 September Notified bodies and conformity assessment Notified Bodies provide their conformity assessment services on the conditions set out in the directives Manufactorers are free to choose any notified body that has been designated Notified bodies are free to offer their conformity assessment services within their scope of notification to any economic operator established either inside or outside the Community Notified bodies may carry out these activities also on the territory of other Member States or of third countries Notified bodies may subcontract some activities but remain full responsible for the conformity assessment service Notified bodies are obliged to participate in NB-Experience exchange groups Ca listed Notified Bodies by the EC The CE marking scheme 13 July 2009, Vientiane, Lao PDR, Joachim Thiele

28 September BAM EC-Type Examinati on certificate according to the directive 94/9/EC The CE marking scheme 13 July 2009, Vientiane, Lao PDR, Joachim Thiele

29 September BAM Quality assuranc e certificat e accordin g to Module D of the TPED directive 1999/36/E C The CE marking scheme 13 July 2009, Vientiane, Lao PDR, Joachim Thiele

30 September The CE mark for European conformity (conformity of the product with the requirements of all relevant European Directives) The – mark for conformity with European Directive 1999/36/EC (Transportable Pressure Equipment) Overview on conformity assessment schemes and principles – The EU approach 13 July 2009, Vientiane, Lao PDR, Joachim Thiele

31 September ทิศทางและนโยบายด้านการรับรองระบบงานของสหภาพยุโรป  23 มิถุนายน 2008 ร่าง กฎระเบียบ “ revision of new approach ” ได้รับความเห็นชอบ จาก European parliament

32 September ทิศทางและนโยบายด้านการรับรองระบบงานของสหภาพยุโรป  สภายุโรปให้ความเห็นชอบร่างฯ เมื่อ 23 มิถุนายน 2551  ถือ EA เป็น European infrastructure เทียบเท่าองค์กรด้านการมาตรฐานอื่น (CEN, CENELEC ฯลฯ )  บังคับใช้ 20 วันหลังประกาศใน EU Official Journal (1 January 2010)  Regulation มีสาระสำคัญเกี่ยวกับ - Accreditation - Market Surveillance  Decision มีสาระสำคัญเกี่ยวกับ - CE Mark, Notification of CAB, - Procedure for evaluation of conformity (Modules)

33 September ทิศทางและนโยบายด้านการรับรองระบบงานของสหภาพยุโรป หลักการของการรับรองระบบงาน  One National AB per member state  เป็นสมาชิก EA  Non-competition  ISO/IEC Peer evaluation  Cross Frontier Accreditation  National Authorities ต้องรับผลการ ตรวจสอบรับรองภายใต้ EA  Notified bodies : prefer accreditation หรือมีหลักฐานเทียบเท่า

34 September “Guide to the implementation of directives based on the New Approach and the Global Approach” (“Blue Guide”) Internet download in all 11 official EU languages: ide/index.htm Europe server (http://europa.eu). Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2000, ISBN , © European Communities Overview on conformity assessment schemes and principles – The EU approach 13 July 2009, Vientiane, Lao PDR, Joachim Thiele


ดาวน์โหลด ppt September 2009 1 เสวนาสบาย สบาย แบบ สมอ. เรื่อง ภาพรวมของระบบการ ตรวจสอบและรับรองของ สหภาพยุโรป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google