งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารหลักฐานการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ อ.พรพรรณ โชติพฤกษวัน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารหลักฐานการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ อ.พรพรรณ โชติพฤกษวัน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารหลักฐานการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
อ.พรพรรณ โชติพฤกษวัน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 ความสำคัญ บันทึกข้อมูลการจัดการเรียนการสอนและ ประเมินผลการเรียน
บันทึกข้อมูลการจัดการเรียนการสอนและ ประเมินผลการเรียน ติดต่อสื่อสาร รายงานข้อมูลและผลการ เรียนของผู้เรียน แสดงวุฒิ และรับรองผลการเรียนของ ผู้เรียน

3 เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
บันทึกข้อมูลผลการเรียน ผู้เรียนจบการศึกษา หรือออกจากสถานศึกษา ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) แสดงวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตร (ปพ.๒) ตัดสิน อนุมัติผลการจบการศึกษาแต่ละรุ่น ตรวจสอบยืนยัน รับรองความสำเร็จและวุฒิการศึกษา แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓)

4 เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.๑ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา (ปพ.๑ : ป) ระเบียนแสดงผลการเรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.๑ : พ) ระเบียนแสดงผลการเรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.๑ : บ)

5 เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
ประกาศนียบัตร ปพ.๒ ประกาศนียบัตร (ปพ.๒ : บ) สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓) ประกาศนียบัตร (ปพ.๒ : พ) สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖)

6 เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
แบบรายงาน ผู้สำเร็จการศึกษา ปพ.๓ แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา (ปพ.๓ : ป) แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.๓ : พ) แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.๓ : บ)

7 เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนด
บันทึกข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียน เป็นข้อมูลพิจารณาการตัดสินผลการเรียนแต่ละรายวิชา บันทึกข้อมูลของผู้เรียนเป็นรายห้อง แบบบันทึกผลการเรียน ประจำรายวิชา บันทึกข้อมูลการประเมินผลการเรียนรู้ พัฒนาการด้านต่าง ๆของผู้เรียน สื่อสารให้ผู้ปกครองทราบ แบบรายงานประจำตัวนักเรียน รับรองสถานภาพผู้เรียน อายุการใช้งานชั่วคราว ประมาณ ๓๐ วัน ใบรับรองผลการเรียน บันทึกข้อมูลพัฒนาการของผู้เรียนด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง ระเบียนสะสม

8 การสั่งซื้อ และควบคุม ปพ.๑/ปพ.๒

9 สถานศึกษาทำหนังสือขอซื้อแบบพิมพ์ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผอ.สพท. ทำหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ์ ถึงองค์การค้าของ สกสค. โดยระบุชื่อ-นามสกุลบุคลากรของ สพท. ที่ได้รับมอบฉันทะให้เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับมอบฉันทะนำบัตรประจำตัวประชาชน/ บัตรข้าราชการไปแสดงต่อองค์การค้าของ สกสค. ด้วย โดยระบุชื่อ-นามสกุลครู/บุคลากรของสถานศึกษา ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อรับมอบฉันทะ ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับมอบฉันทะนำบัตรประจำตัวประชาชน/ บัตรข้าราชการไปแสดงต่อองค์การค้าของ สกสค. ด้วย กรณีที่ ๑ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ กรณีที่ ๒ : สถานศึกษาได้รับมอบหมาย เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อเอง สถานศึกษาทำหนังสือขอซื้อแบบพิมพ์ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้รับมอบฉันทะของ สพท. นำแบบพิมพ์ลงบัญชีรับ-จ่าย แบบพิมพ์ของ สพท. ผู้รับมอบฉันทะของสถานศึกษานำแบบพิมพ์ลงบัญชีรับ-จ่าย แบบพิมพ์ของ สพท. สพท.แจ้งให้สถานศึกษามารับแบบพิมพ์ ที่ได้สั่งซื้อไว้ สถานศึกษานำแบบพิมพ์ลงบัญชี รับแบบพิมพ์ของสถานศึกษาต่อไป ผู้รับมอบฉันทะของสถานศึกษา นำแบบพิมพ์ลงบัญชีรับแบบพิมพ์ ของสถานศึกษาต่อไป เมื่อได้รับแบบพิมพ์แล้ว เมื่อได้รับแบบพิมพ์แล้ว

10

11 ปพ.3 ซื้อได้โดยตรงที่องค์การค้า ของ สกสค.
ด่วนมาก ที่ ศธ 04010/ว3176 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ การสั่งซื้อเอกสารหลักฐานการศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการควบคุมและบังคับแบบ สพป. สั่งซื้อ ปพ.1 และ ปพ.2 ให้สถานศึกษาเอกชนและสังกัดอื่นที่ตั้งอยู่ใน สพป. ในเขตนั้น ปพ.3 ซื้อได้โดยตรงที่องค์การค้า ของ สกสค.

12 การสั่งซื้อ ควบคุม และการจัดเก็บรักษา ปพ.๓
การสั่งซื้อ ควบคุม และการจัดเก็บรักษา ปพ.๓

13 ปพ.๓ สั่งซื้อ ควบคุม/ การจัดเก็บ
สถานศึกษาสั่งซื้อโดยตรง ที่องค์การค้า สกสค. ควบคุม/ การจัดเก็บ ระดับประถมศึกษา จัดทำ ๒ ชุด ชุดที่ ๑ เก็บที่สถานศึกษา ชุดที่ ๒ เก็บที่เขตพื้นที่การศึกษา

14 ปพ.๓ สั่งซื้อ ควบคุม/ การจัดเก็บ
สถานศึกษาสั่งซื้อโดยตรง ที่องค์การค้า สกสค. ควบคุม/ การจัดเก็บ ระดับมัธยมศึกษา จัดทำ ๓ ชุด ชุดที่ ๑ เก็บที่สถานศึกษา ชุดที่ ๒ เก็บที่เขตพื้นที่การศึกษา ชุดที่ ๓ เก็บที่ สพฐ.

15 สพป. สพม. - สังกัดอื่น การสั่งซื้อ/จัดเก็บ เฉพาะสังกัด สพม.
- สถานศึกษาในสังกัด - สังกัดอื่น สพม. เฉพาะสังกัด สพม. ตามประกาศเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษา

16 การกรอกข้อมูลรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง (ระดับประถมศึกษา)
ชั้น ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ป.๑ ส๑๑๒๓๑ ๒๐ ชม. ป.๒ ส๑๒๒๓๒ ๔๐ ชม. ป.๓ ส๑๓๒๓๓ ส๑๓๒๓๓ ๔๐ ชม. ป.๔ ส๑๔๒๓๔ ส๑๔๒๓๔ ๔๐ ชม. ป.๕ ส๑๕๒๓๕ ส๑๕๒๓๕ ๔๐ ชม. ป.๖ ส๑๖๒๓๖ ๒๐ ชม. ส๑๖๒๓๖ ๔๐ ชม.

17 การกรอกข้อมูลรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
ชั้น ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ภาคเรียนที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ม.๑ ส๒๑๒๓๒ ๒๐ ชม. (๐.๕ นก.) ม.๒ ส๒๒๒๓๔ ๒๐ ชม. ส๒๒๒๓๓ ๒๐ ชม. ม.๓ ส๒๓๒๓๖ ๒๐ ชม. ส๒๓๒๓๕ ๒๐ ชม. ส๒๓๒๓๖ ๒๐ ชม.

18 การกรอกข้อมูลรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
ชั้น ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ภาคเรียนที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ม.๔ ส๓๐๒๓๑ ๒๐ ชม. (๐.๕ นก.) ม.๕ ส๓๐๒๓๒ ๒๐ ชม. ส๓๐๒๓๒ ๒๐ ชม. ส๓๐๒๓๓ ๒๐ ชม. ม.๖ ส๓๐๒๓๔ ๒๐ ชม.

19 แบบฟอร์ม ปพ.๑/ปพ.๒/ปพ.๓

20 ส15235 หน้าที่พลเมือง 5 40 ส15236 หน้าที่พลเมือง 6 40
ปีการศึกษา 2554 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม ส15235 หน้าที่พลเมือง ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส15236 หน้าที่พลเมือง ปีการศึกษา 2556 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม ส14234 หน้าที่พลเมือง

21 3.20 3.20*0.7 = 5 วิชา สทศ. 70 30 1+2

22 ปีการศึกษา 2557 ชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ส21232 หน้าที่พลเมือง ปีการศึกษา 2558 ชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ส22233 หน้าที่พลเมือง ภาคเรียนที่ 2 ส22234 หน้าที่พลเมือง ปีการศึกษา 2559 ชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ส23235 หน้าที่พลเมือง ภาคเรียนที่ 2 ส23236 หน้าที่พลเมือง

23 3.42 3.42*0.7 = 70 30 สทศ. 1+2

24 ปีการศึกษา 2557 ชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ส30231 หน้าที่พลเมือง ปีการศึกษา 2558 ชั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ส30232 หน้าที่พลเมือง ภาคเรียนที่ 2 ส30233 หน้าที่พลเมือง ปีการศึกษา 2559 ชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ส30234 หน้าที่พลเมือง ภาคเรียนที่ 2

25 3.15 3.15*0.7 = 70 30 สทศ. 1+2

26 การประเมินระดับชาติ : O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ป.๖ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ม.๓ ม.๖ สังคมศึกษา

27 การจัดทำและการกรอกข้อมูลใน ปพ.๑
ให้จัดทำและออก ปพ.๑ ให้กับผู้เรียน เมื่อจบ การศึกษา หรือขอลาออกจากสถานศึกษา ต้นฉบับ ปพ.๑ ไม่ต้องติดรูปถ่าย ไม่ต้องลงนามนาย ทะเบียนและผู้อำนวยการสถานศึกษา ถ่ายสำเนาต้นฉบับ ๒ ฉบับ โดยติดรูปถ่ายผู้เรียน และให้นายทะเบียน และผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้สถานศึกษาทำบัญชีจ่าย ปพ.๑ และบันทึกในสมุด หมายเหตุรายวันทุกครั้ง ที่มีการออกเอกสาร

28 ข้อความหน้า 111 “เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารคู่ฉบับของเอกสารต้นฉบับ ชุดที่
ข้อความหน้า 111 “เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารคู่ฉบับของเอกสารต้นฉบับ ชุดที่..... เลขที่.....”

29 00001 123456 นายอุดร

30 00001 123456

31 00005 234567 นายอุดร

32 00005 234567 เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารคู่ฉบับของเอกสารต้นฉบับชุดที่ เลขที่

33

34 การยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนกรณีสูญหายหรือเสียหาย
สถานศึกษาทำรายงานแจ้งแบบพิมพ์ ปพ.๑ ฉบับที่สูญหาย เขตพื้นที่แต่งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง แล้วทำรายงานขอยกเลิก ร่างประกาศยกเลิก ให้ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาลงนาม เขตพื้นที่การศีกษาแจ้งทุกกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณี สูญหาย สถานศึกษาขอยกเลิก ปพ.๑ ระบุสาเหตุ จำนวนแบบพิมพ์ที่เสียหาย เขตพื้นที่แต่งตั้งกรรมการสอบสวน แล้วทำรายงานขอยกเลิก ร่างประกาศยกเลิก ให้ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาลงนาม เสียหายเล็กน้อย ห้ามลบหรือขูด ให้ขีดฆ่า แล้วข้อความที่ถูกต้อง และให้นายทะเบียนลงนามกำกับ ทั้งนี้ อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา กรณี เสียหาย

35

36

37

38

39 การกรอก ปพ.๓ ช่อง “สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ ปี การศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม – ๓๑ ตุลาคม ภาคเรียนที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน – ๑๕ พฤษภาคม

40 ไม่มีหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร

41

42

43

44

45

46 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt เอกสารหลักฐานการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ อ.พรพรรณ โชติพฤกษวัน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google