งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียน Concept Paper & Full Proposal

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียน Concept Paper & Full Proposal"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียน Concept Paper & Full Proposal
เป้าหมาย : ต้องการทราบเจตนารมณ์ของผู้ทำวิจัยว่า.... What do you want to do? ท่านจะวิจัยในเรื่องใด มีจุดมุ่งหมายอะไรในการวิจัย Why do you have to do? มีมูลเหตุจูงใจอะไร ประเด็นปัญหาสำคัญของเรื่องที่จะวิจัย ผลกระทบของประเด็นปัญหานั้นๆเป็นอย่างไร ทำวิจัยนั้นแล้ว จะได้ประโยชน์อะไรบ้าง How do you do? มีแนวคิดที่จะทำการวิจัยอย่างไร รูปแบบของการวิจัยเป็น อย่างไร มีวิธีการรวบรวมหรือสำรวจข้อมูลอย่างไร นำทฤษฎี และหลักการใดมาประยุกต์ใช้บ้าง

2 การเขียน Concept Paper & Full Proposal
ขั้นตอนและกระบวนการเสนอ.... เขียนเอกสารให้มีเนื้อหาประมาณ 2 หน้ากระดาษ โดยใช้ แบบฟอร์มที่ กอวจ.ฯ กำหนดในปี58 ใบปะหน้าแบบฟอร์มจะไม่เหมือนเดิม ให้ผู้ทำวิจัยลงนาม เท่านั้น(ยังไม่ต้องเสนอ อ.ที่ปรึกษา) ส่งเอกสารที่ กศษ.ฯ เพื่อ กศษ.ฯ จะได้ตรวจสอบและส่งให้ กรรมการฯ(DS)ประจำกลุ่ม กศษ.ฯ จะตรวจสอบการส่งเอกสารว่าครบถ้วนหรือไม่ / ส่งได้ ตามเวลาที่กำหนดหรือไม่ คณะกรรมการฯ(DS)ประจำกลุ่มร่วมกันพิจารณาและให้ ความเห็น/ให้ข้อเสนอแนะ ความเห็นของคณะกรรมการฯ จะมีเพียงความเห็นเดียว ผู้ทำวิจัยไม่จำเป็นต้องรอความเห็นจากกรรมการแต่ละคน ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงจนกว่า จะเห็นชอบ

3 การเขียน Concept Paper & Full Proposal
ชื่อเรื่อง(title) : กำหนดให้กระชับแต่บ่งชี้สิ่งที่จะวิจัยได้ชัดเจน (อาจระบุเป้าหมายและวิธีการได้) ตัวอย่างของชื่อเรื่อง - การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของกำลังพลใน ยศ.ทร. - การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของกำลังพลใน ยศ.ทร. โดย ประยุกต์ใช้หลักการ ISO9001 - การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของกำลังพลใน ยศ.ทร. เพื่อรองรับ วิสัยทัศน์ของกองทัพเรือ

4 การเขียน Concept Paper & Full Proposal
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา(background & problem statement) : สถานการณ์ ข้อมูล ผลกระทบที่บ่ง ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการวิจัยในเรื่องนั้น - สถานการณ์หรือข้อมูลที่นำมากล่าวนั้น จะต้องอ้างถึงความเป็นมา ในอดีตและปัจจุบัน ความจำเป็นที่ต้องนำประเด็นเหล่านั้นมา วิเคราะห์วิจัย ปัญหาหรือผลกระทบที่เกี่ยวข้องและเห็นว่าควรหยิบยก มาวิจัย - ทิศทางหรือแนวคิดเบื้องต้นที่ผู้วิจัยเห็นว่าควรจะศึกษาวิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาหรือเพิ่มพูนประสิทธิภาพ/ ประสิทธิผล เมื่อทำแล้วจะเกิดผลดีอย่างไรต่อประเด็นปัญหาที่กำลัง ศึกษาวิจัยนั้น - คำถามในการวิจัยที่จะนำไปสู่คำตอบ/ผลลัพธ์ที่ต้องการ/ กระบวนการดำเนินงานวิจัย

5 การเขียน Concept Paper & Full Proposal
วัตถุประสงค์ของการวิจัย(research objective) : บอกให้ชัดเจน ว่าจะทำอะไร จะศึกษาสิ่งใด จะเปรียบเทียบปัจจัยอะไร จะ ค้นหาความจริงหรือสาเหตุของปัญหาใดๆ - วัตถุประสงค์ต้องสอดคล้องกันกับชื่อเรื่องงานวิจัย และสามารถบ่งชี้ ภาพความสำเร็จที่พึงประสงค์จากการวิจัยนี้ได้ รวมทั้งสอดคล้องกับ คำถามวิจัยที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ - วัตถุประสงค์มักเริ่มต้นด้วยคำว่า เพื่อศึกษา... เพื่อสำรวจ... เพื่อ วิเคราะห์.... เพื่อค้นหา... เพื่อเปรียบเทียบ.... เพื่อพัฒนา... ฯลฯ โดยจะ เขียนเป็นประโยคเดียวหรือแบ่งเป็นข้อก็ได้(ไม่ควรเกิน 3 ข้อ) - วัตถุประสงค์ไม่ควรเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ‘กิจกรรมหรือวิธีการดำเนิน งานวิจัย’ - วัตถุประสงค์เป็นสิ่งที่บ่งชี้เป้าหมายหรือผลผลิตจากงานวิจัยนั้นๆ ไม่ใช่ประโยชน์ของการวิจัย(ประโยชน์ของงานวิจัยคือการนำผลผลิต ของการวิจัยนี้ไปประยุกต์หรือขยายผล)

6 การเขียน Concept Paper & Full Proposal
สมติฐานของการวิจัย(research hypothesis) : การคาดคะเน คำตอบหรือผลลัพธ์ที่น่าจะได้เมื่อทำการวิจัยสำเร็จ(มโนอย่าง มีเหตุผล) โดยต้องแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัวขึ้นไป - การกำหนดสมติฐานเหมาะสำหรับงานวิจัยประเภทศึกษาวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่นำมาศึกษาวิจัย ส่วนใหญ่จะแสดงให้เห็น การคาดหมายหรือความเชื่อของผู้วิจัยในลักษณะว่า หากมีปัจจัยใด เกิดขึ้น(ตัวแปรต้น) ก็จะมีอีกปัจจัยหนี่งตามมา(ตัวแปรตาม) หรือ ปัจจัยหนึ่งจะส่งผลอย่างไรต่ออีกปัจจัยหนึ่ง - งานวิจัยที่ยังคาดเดาผลลัพธ์ไม่ได้(การวิเคราะห์สาเหตุ การหา แนวทางที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา ฯลฯ) มักยากที่จะกำหนดสมติ ฐานไว้ล่วงหน้า ในกรณีนี้ ผู้วิจัยอาจละไว้ไม่กำหนดสมติฐานก็ได้

7 การเขียน Concept Paper & Full Proposal
ขอบเขตหรือข้อตกลงในการวิจัย(scope / assumption) : เป็น การกำหนดเงื่อนไขที่จำเป็นในการทำงานวิจัยให้ชัดเจน ซึ่ง เป็นปัจจัยกำหนดทิศทางหรือวิธีดำเนินการวิจัย - กลุ่มประชากรหรือกลุ่มเป้าหมายที่จะศึกษาวิจัย (ส่วนใหญ่ใช้ในการ วิจัยเชิงสำรวจ) - สถานที่ พื้นที่ ชุมชน องค์กร ที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย - ขนาดของงานหรือภารกิจ แขนงหรือสาขาของศาสตร์ต่าง ช่วงเวลา ที่กำหนดในการวิจัย - เงื่อนไขที่จำเป็นต้องกำหนดไว้เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงาน ศึกษาวิจัย

8 การเขียน Concept Paper & Full Proposal
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย(expected benefit and application) แสดงให้เห็นว่าเมื่องานวิจัยสำเร็จได้ผลลัพธ์ที่ คาดหวังแล้ว จะนำผลงาน/ผลลัพธ์นั้นไปใช้ประโยชน์ใดได้ บ้าง - อย่างใช้คำว่า “ทำให้ทราบ.....” เพราะผู้วิจัยทำการวิจัยแล้วย่อมต้อง ทราบในเรื่องนั้นๆเป็นธรรมดา - พยายามแสดงให้ผู้อื่นเห็นได้ว่า จะนำ ‘ผลงาน/ผลผลิต’ จากงานวิจัย นั้น ไปใช้ทำอะไรได้บ้าง นำเสนอให้หน่วยงานใดนำไปขยายผลได้ บ้าง สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้หรือไม่ สามารถ ช่วยประหยัดทรัพยากรได้หรือไม่ ลดความเสียหายหรือความสูญเสีย ใดๆ ฯลฯ - สามารถเขียนในรูปแบบพรรณนาหรือรูปแบบรายข้อก็ได้

9 การเขียน Concept Paper & Full Proposal
วิธีดำเนินการวิจัย(research methodology) : เป็นการบ่งชี้ รูปแบบของการทำวิจัย ขั้นตอนในการดำเนินงาน วิธีการเก็บ หรือสำรวจข้อมูล ทฤษฎีหรือหลักการที่นำมาใช้ วิธีการ วิเคราะห์หรือสังเคราะห์ข้อมูล ฯลฯ - ระบุว่าจะทำการวิจัยในรูปแบบใด (เชิงคุณภาพ/เชิงปริมาณ เชิง สำรวจ/เชิงทดลอง/เชิงพรรณนา ฯลฯ) - ระบุขั้นตอนในการดำเนินงานตลอดกระบวนการวิจัย เช่น ศึกษา สภาพปัจจุบัน ศึกษาหลักการ วิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่เกี่ยวข้อง สร้างรูปแบบหรือแนวทางการพัฒนา ฯลฯ - ระบุวิธีการหาข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล หลักการหรือทฤษฎีที่ นำมาประยุกต์ใช้ในแต่ละขั้นตอน - หากจะให้ดี ผู้วิจัยควรเขียนผังภาพ ‘กรอบแนวคิดในการวิจัย (conceptual framework)’ เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆใน การวิจัยไว้ด้วย(แต่ไม่ใช่การแสดงขั้นตอนการวิจัย)

10 การเขียน Concept Paper & Full Proposal
วิธีดำเนินการวิจัย(research methodology) : เป็นการบ่งชี้ รูปแบบของการทำวิจัย ขั้นตอนในการดำเนินงาน วิธีการเก็บ หรือสำรวจข้อมูล ทฤษฎีหรือหลักการที่นำมาใช้ วิธีการ วิเคราะห์หรือสังเคราะห์ข้อมูล ฯลฯ ขั้นตอนและกระบวนการเสนอ.... - ใช้รูปแบบเอกสารที่ ยศ.ทร. กำหนด (ยกเว้น ขอบเขตการวิจัยกับ วิธีดำเนินการวิจัย ให้สลับลำดับกัน) - จัดทำเอกสารและส่งที่ กศษ.ฯ เพื่อ กศษ.ฯ จะได้ตรวจสอบการส่ง และนำส่งคณะกรรมการต่อไป - เตรียมนำเสนองานวิจัยต่อคณะกรรมการฯ พร้อมทั้งรับความเห็น/ คำแนะนำมาปรับปรุงจนกว่าจะปรับปรุงสาระของเอกสารให้ เหมาะสมและได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ - เอกสารต้องได้มีการลงนามเห็นชอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและ กรรมการฯทั้งสาม ก่อนเสนอ หน.ฝวก.ฯ


ดาวน์โหลด ppt การเขียน Concept Paper & Full Proposal

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google