งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลงานวิจัย เพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (R2R) ของงาน/หน่วยงาน/องค์การ อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน ที่ไม่ยุ่ง และ ไม่ยาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลงานวิจัย เพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (R2R) ของงาน/หน่วยงาน/องค์การ อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน ที่ไม่ยุ่ง และ ไม่ยาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลงานวิจัย เพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (R2R) ของงาน/หน่วยงาน/องค์การ อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน ที่ไม่ยุ่ง และ ไม่ยาก การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลงานวิจัย เพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (R2R) ของงาน/หน่วยงาน/องค์การ อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน ที่ไม่ยุ่ง และ ไม่ยาก ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รศ.นพ.สมชาติ โตรักษา โดย วันที่................ ๒๕๕๙  R2R1

2 เป้าหมายการฝึกอบรม พวกเราทุกคน สามารถ พัฒนางานตามภารกิจหลักของตน ให้เป็นผลงานวิจัยได้ ปีละมากกว่า 1 Paper ตลอดไป คือ เป็น ผู้นำ R2R R2R2

3 คือ การพัฒนา งานตามภารกิจหลัก สู่งานวิจัย R2R คือ การพัฒนา งานตามภารกิจหลัก สู่งานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2557) ชื่อเดิม: งานประจำสู่งานวิจัย 3

4 หัวข้อการเรียนรู้ ( ลัด ) ของพวกเรา ๑. หลักการทำ R2R และ แนวทางการทำ R2R ที่ไม่ยุ่งและไม่ยาก ๒. การทำวิจัย R2R เรื่องที่ ๑ อย่าง Happy และ มี High Productivities ๓. Value added ในการทำ R2R เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคคลากร และ เชิดชู ชื่อเสียงเกียรติภูมิของสถาบัน ๔. เติมเต็มเกี่ยวกับการทำวิจัย การทำ R2R การพัฒนาข้อเสนอการทำวิจัย และ การพัฒนาคนดี-คนเก่ง ให้เจริญก้าวหน้า อย่างรวดเร็ว มั่นคง และ ยั่งยืน ยิ่งๆขึ้น 4

5 R2R คือ อะไร? ลักษณะสำคัญ ของ R2R แท้และดี มีอะไรบ้าง? (5 ข้อ) R2R5

6 เป็น วิจัย (Research) R2R ไม่ใช่ แบบการวิจัย (Research Design) การวิจัย ที่ไม่เกิดการพัฒนางาน เป็น R2R ปลอม (Pseudo R2R) (วิจารณ์ พานิช, 2556) R2R6

7 Concept หลัก และ เป้าหมาย ของ R2R Concept หลัก และ เป้าหมาย ของ R2R CI (Continuous Improvement) ในงาน “ทุกงาน” ที่พวกเราทำ CI (Continuous Improvement) ในงาน “ทุกงาน” ที่พวกเราทำ คือ R2R7

8 Concept หลักที่ 1. พวกเรา ได้ “ทำ” วิจัย ในงานที่พวกเรา “ทำ” ตั้งแต่วันแรก ที่พวกเราเข้าทำงาน และ ยังคงทำอยู่ และ ตั้งใจที่จะทำต่อไป..... Concept หลักที่ 1. พวกเรา ได้ “ทำ” วิจัย ในงานที่พวกเรา “ทำ” ตั้งแต่วันแรก ที่พวกเราเข้าทำงาน และ ยังคงทำอยู่ และ ตั้งใจที่จะทำต่อไป..... คือ ทำ R2R อยู่ทุกวัน ตลอดเวลา พิจารณาจาก พวกเราใช้ Brain ในการทำงาน 8

9 Concept หลักที่ 2. งานทุกงาน ที่พวกเรา“ทำ” อยู่ในปัจจุบัน ได้รับการ “ทำ R2R” โดย พวกเรา ที่ได้ทำงานนี้ มาตั้งแต่วันแรก ที่งานนี้เกิดขึ้น ในหน่วยงาน ของพวกเรา ได้ทำต่อเนื่อง มาจนถึงทุกวันนี้ และ ตั้งใจที่จะทำต่อๆไป อย่างไม่สิ้นสุด Concept หลักที่ 2. งานทุกงาน ที่พวกเรา“ทำ” อยู่ในปัจจุบัน ได้รับการ “ทำ R2R” โดย พวกเรา ที่ได้ทำงานนี้ มาตั้งแต่วันแรก ที่งานนี้เกิดขึ้น ในหน่วยงาน ของพวกเรา ได้ทำต่อเนื่อง มาจนถึงทุกวันนี้ และ ตั้งใจที่จะทำต่อๆไป อย่างไม่สิ้นสุด 9

10 ลักษณะสำคัญของ R2R แท้และดี 1.เป็นงานที่ผู้วิจัยทำเอง และ เป็นความจริง (Routine & Fact) 2.เกิดการพัฒนา ที่มีหลักฐานยืนยัน (Evident Based Development/Improvement) 3.ใช้ระยะเวลาดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เกินกว่า 1 ปี (Longtime Continuous Implementation) 4.เป็นผลงานวิจัย ที่มีคุณค่าต่อทุกฝ่าย (Valuable Research Results for All) 5.ถูกต้องตามหลักของกระบวนการวิจัย (Correct to Research Methodology) R2R10

11 เป็นการวิจัย เพื่อแก้ปัญหา เป็นการวิจัย เพื่อแก้ปัญหา R2RR2R R2RR2R R2R แท้และดี (R2R2E) เป็นการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา อย่างยั่งยืน R2R แท้และดี (R2R2E) เป็นการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา อย่างยั่งยืน R2R11

12 ตัวปัญหาวิจัย ใน R2R (Research Problems: RP) ได้แก่ ตัวปัญหาของงานที่ทำ คือ ผลดำเนินงานทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านปริมาณงานที่ทำ และ ที่ได้รับจากการ ทำงาน, 2.ด้านคุณภาพงานที่ได้รับจากการ ทำงาน, 3.ด้านเวลา และ แรงงาน ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงาน, 4.ด้านความไม่พึงพอใจต่อการ ดำเนินงาน&ผลการดำเนินงาน ของผู้เกี่ยวข้อง และ 5.ด้านเศรษฐศาสตร์ของการดำเนินงาน ที่ผ่านมาแล้ว ยังไม่ดี ตามความคาดหวัง/ความต้องการ ของผู้เกี่ยวข้อง R2R12

13 คำถามวิจัยหลักใน R2R (Main Research Questions) แนวทาง/วิธีการ ในการแก้ปัญหา ที่ชัดเจน และ มั่นใจได้ว่า สามารถนำไปสู่การแก้ปัญหา อย่างยั่งยืนได้ โดยใช้ทรัพยากรเท่าที่มีอยู่ นั้น เป็นอย่างไร? R2R13

14 การพัฒนางาน................................................................ พ.ศ.2552-2558 ด้วยวิธี................ AN IMPROVEMENT OF …………….……………,...................................., 2009-2015, BY ………………………………… R2R14 โดย............................................. และคณะ (ทีม สหสาชาวิชาชีพ สหองค์การ/กระทรวง/ภาคส่วน)

15 ในช่วง 3-5 ปี ที่ผ่านมา ผลงาน ที่ข้าพเจ้าได้ทำกับมือ และ ภาคภูมิใจ มากๆ และ งานนี้พวกเรา ยังทำอยู่ คือ ผลงาน..................................................................................................................................................................................................................................................................................... เนื่องจาก................................................................................................................................................ ………………………………………………………… ………………………………………………………… …………………………………………………………. R2R15

16 งานตามภาระกิจหลัก ที่ข้าพเจ้าตั้งใจจะเขียนเป็นผลงานวิจัยR2R เรื่องที่ ๑ ของข้าพเจ้า งานตามภาระกิจหลัก ที่ข้าพเจ้าตั้งใจจะเขียนเป็นผลงานวิจัยR2R เรื่องที่ ๑ ของข้าพเจ้า คือ งาน …………………………………….……………… หน่วยงาน ……………………….…………………… คือ งาน …………………………………….……………… หน่วยงาน ……………………….…………………… จุดเด่นของ ผลการดำเนินงาน ในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมา คือ ………………………………………….……………… …………………………………….…………………… …………………………………………………………. จุดเด่นของ ผลการดำเนินงาน ในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมา คือ ………………………………………….……………… …………………………………….…………………… …………………………………………………………. R2R16


ดาวน์โหลด ppt การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลงานวิจัย เพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (R2R) ของงาน/หน่วยงาน/องค์การ อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน ที่ไม่ยุ่ง และ ไม่ยาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google