งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

IMMA SEMINAR Structure & Approaches. Main Content 1.Seminar in General Meaning 2.Seminar in IMMA (objective) 3.Searching and Choosing a Topic 4.Structures.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "IMMA SEMINAR Structure & Approaches. Main Content 1.Seminar in General Meaning 2.Seminar in IMMA (objective) 3.Searching and Choosing a Topic 4.Structures."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 IMMA SEMINAR Structure & Approaches

2 Main Content 1.Seminar in General Meaning 2.Seminar in IMMA (objective) 3.Searching and Choosing a Topic 4.Structures and Components of Papers 5.Roles and Responsibilities 6.Document Platforms 7.Scheduling 8.Q & A Approaches

3 1 Seminar in General Meaning Definition Objective VDO

4 1.1 Idea and Meaning  Definition : การประชุมแบบหนึ่ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และหาข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ผลสรุปที่ ได้ถือว่าเป็นเพียง ข้อเสนอแนะ ผู้เกี่ยวข้องจะนําไปปฏิบัติ ตามหรือไม่ก็ได้ เช่น สัมมนาการศึกษาการกัดเซาะชายฝั่ง < พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ. ๒๕๔๒ royin.go.th

5 1.2 Objective Message information knowledge opinion / proposal model / method …..

6 2 Seminar in IMMA Problems in the past Idea and objective Conceptual framework – moving and touching

7 2.1 Problem in the Past  อ่านแล้วแปล + ภาษาแย่  ไม่รู้เนื้อเรื่องความเป็นมา  ไม่รู้ทำไปทำไม ( ทำให้จบ )  สื่อสารไม่ได้  ไปผิดแนวทาง

8 2.2 Ideas and Objectives  Applications Update  sample  Understanding the main Idea  sample  Structuring  Standard approaches  Techniques  Delivery your understanding

9 Applications Update

10 Understanding the main Idea

11 2.3 Conceptual Framework Attitude Basic Knowledge ( การจัดระเบียบ ความรู้พื้นฐาน ) Skill ( การ ประยุกต์ใช้ ) ศักยภาพใน การเรียนรู้

12 3 Searching and Choosing a Topic Database Topic-OR (Academic and Private) Sectors

13 3.1 Knowing Database ISI databases Science Citation Index Social Science Citation Index ScopusOthers BIOSIS ส. ก. ว Customer (organizations) Database Review & verify Authors Service providers (publishers, organizations,…) fields of science and technology

14 3.2 Web Site  Science Direct http://www.sciencedirect.com/

15 Web Site (cont.) Google Scholar

16 3.3 Topic Sectors  Sciences and Technology  Agriculture  Airline & Transportations (VRP)  Manufacturing  Warehouse and Inventory  Finance  Environment  Natural Disaster  Human Resource  Ergonomics and Safety  Computer Graphic  Hospital and Health  Advertising  ………..  Optimization  Multicriteria  Scheduling (project, job rotation,…)  Logistic and Supply Chain  Network and Graph  Game Theory  Combinatorics  Simulation  Queuing Model  Risk Analysis Topics

17 3.4 Example

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 4 Structures and Components of Papers

28 4.1 Structure 1.Journal name and published contents 2.Title 3.Authors 4.Keyword 5.Abstract 6.Introduction / Literature review 7.Main Conceptual Detail 8.Model and Methodology 9.Examples/Case studies/Experiments 10.Summary 11.Acknowledge 12.References

29 4.2 Paper Feature  PDF – Sample paper

30

31

32

33

34 4.3 Report Components 1.Executive Summary 2.Diagram (background/history, literature review, core concept, methodology) 3.Main Material (concept) 4.Summary 5.Presentation 6.Files

35 4.3.1 Executive Summary  การสรุปสาระสําคัญของผลงานวิจัย เพื่อให้ผู้บริหารและบุคคล ทั่วไปซึ่งไม่จําเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆรับทราบ  บทสรุปสําหรับผู้บริหาร จึงต้องสั้น กระชับ และได้ใจความ สำคัญทั้งหมด  โดยปกติจะไม่เกิน 1 หน้ากระดาษขนาด A4 และใช้ถ้อยคําที่ เข้าใจง่าย ไม่เน้นศัพท์เทคนิค material statement Objective Method Idea Results Impact

36

37

38 4.3.2 Diagram  My Map (material background, material concept, …)  Tree Diagram (main material, category, procedure)  Process Flow (algorithm, methodology)

39

40

41

42

43 4.3.3 Main Material (concept)

44 4.4.4 Summary  Main material conclusion  Information and case study result conclusion  result comparison table  Summary diagrams

45 4.4.4 Summary

46

47 5 Roles and Responsibilities

48 What do we need from students ?  Understand the conceptual idea in the paper  Understand objective proposed in the paper  Having aim to select the interested topic wisely  Having ability to apply the academic knowledge  Having adaptation to learn new thing  Practice the communication skill

49 Advisors Role  Guide – topic (and advisors expertise)  Explain the direction – seminar meaning, objective, material background  Point the students weakness/gap – student background  Recommend – how to (thing, structuring, research, …)  Encourage  Monitor – job progress  Maintenance

50 Student Responsibility  Need student fill out

51 6 Document Platforms

52 4.6 To Hand-In print out IMMA Office

53 Document

54 Presentation Criterias  Time Talk - Max. 10 min, Q&A – 10 min  Reliability

55 7 Scheduling Progress Time table Presentation and final draft

56

57 8 Q & A


ดาวน์โหลด ppt IMMA SEMINAR Structure & Approaches. Main Content 1.Seminar in General Meaning 2.Seminar in IMMA (objective) 3.Searching and Choosing a Topic 4.Structures.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google