งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความคิดพื้นฐานทางการวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความคิดพื้นฐานทางการวิจัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความคิดพื้นฐานทางการวิจัย

2 นิยามศัพท์เฉพาะ หรือนิยามเพื่อการวัด (operational definition)
เป็นกระบวนการสร้างแนวความคิดในการวิจัย (conceptualization) ทำแนวคิด (concept) ให้เป็นตัวแปร (variable)

3 ความสัมพันธ์ระหว่าง indicator, dimension และ variable
Nominal scale Ordinal and interval scale Unidimensional concept Classification Scale Multidimensional concept Typology Index variable dimension

4 level of social reality and the major sociological paradigms
Level of social reality Sociological paradigms Macro-subjective Macro-objective Social facts Social definition Micro-objective Social behavior integrated sociological paradigm

5 conceptual framework : theoretical structure
convergent (causal) structure divergent (effectual) structure causal-effectual structure

6 convergent (causal) structure
X1 X2 X3 Y Xn

7 divergent (effectual) structure
Z1 Z1 Z1 Y Zn

8 causal-effectual structure
X1 Y2 Z1 X2 Z2 X3 Z3 Y1 Xn Zn Y3

9 ข้อมูลกับความเป็นจริง
ความเป็นจริงในทัศนะของใคร ลักษณะข้อมูล ผู้วิจัย Actors เป็นตัวเลข ไม่ใช่ตัวเลข

10 Radical structuralist
2 dimensions 4 paradigms Sociology of regulation subjectivity interpretive funtionalist objectivity Radical humanist Radical structuralist Sociology of radical change

11 Objectivist Approach Objectivist Approach nominalism ontology realism anti-positivism epistemology positivism voluntarism human nature determinism ideographic methodology nomothetic

12 องค์ความรู้ (Body of Knowledge)
ทฤษฎี (theories) ระเบียบวิธี (methodology) กิจกรรมการวิจัย (research activities) 4. sociological imagination verification falsification modification

13 scientific sociology theories methods hypothesis observation
logical induction theories logical deduction empirical generalization methods hypothesis observation operationalization, instrumentation scaling, measurement


ดาวน์โหลด ppt ความคิดพื้นฐานทางการวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google