งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความคิดพื้นฐาน ทางการวิจัย. นิยามศัพท์เฉพาะ หรือนิยามเพื่อการวัด (operational definition) เป็นกระบวนการสร้างแนวความคิดในการวิจัย (conceptualization) ทำแนวคิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความคิดพื้นฐาน ทางการวิจัย. นิยามศัพท์เฉพาะ หรือนิยามเพื่อการวัด (operational definition) เป็นกระบวนการสร้างแนวความคิดในการวิจัย (conceptualization) ทำแนวคิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความคิดพื้นฐาน ทางการวิจัย

2 นิยามศัพท์เฉพาะ หรือนิยามเพื่อการวัด (operational definition) เป็นกระบวนการสร้างแนวความคิดในการวิจัย (conceptualization) ทำแนวคิด (concept) ให้เป็นตัวแปร (variable)

3 ความสัมพันธ์ระหว่าง indicator, dimension และ variable Nominal scaleOrdinal and interval scale Unidimensional concept ClassificationScale Multidimension al concept TypologyIndex variable dimension

4 level of social reality and the major sociological paradigms Level of social reality Sociological paradigms Macro-subjective Macro-objective Social facts Macro-subjectiveSocial definition Micro-objectiveSocial behavior integrated sociological paradigm

5 conceptual framework : theoretical structure 1.convergent (causal) structure 2.divergent (effectual) structure 3.causal-effectual structure

6 convergent (causal) structure X1 X2 X3 Xn Y

7 divergent (effectual) structure Y Z1 Zn

8 causal-effectual structure Y1 X1 X2 X3 Xn Z1 Zn Z3 Z2 Y2 Y3

9 ข้อมูลกับความเป็นจริง ลักษณะ ข้อมูล เป็นตัวเลข ไม่ใช่ตัวเลข ความเป็นจริงในทัศนะ ของใคร ผู้วิจัย Actors

10 2 dimensions 4 paradigms Sociology of regulation subjectivity interpretivefuntionalist objectivity Radical humanist Radical structuralist Sociology of radical change

11 Objectivist Approach nominalism realism anti-positivism voluntarism ideographicnomothetic determinism positivism ontology methodology human nature epistemology

12 องค์ความรู้ (Body of Knowledge) 1. ทฤษฎี (theories) 2. ระเบียบวิธี (methodology) 3. กิจกรรมการวิจัย (research activities) 4. sociological imagination verification falsification modification

13 scientific sociology methods observation theories empirical generalization hypothesis logical induction logical deduction operationalization, instrumentation scaling, measurement


ดาวน์โหลด ppt ความคิดพื้นฐาน ทางการวิจัย. นิยามศัพท์เฉพาะ หรือนิยามเพื่อการวัด (operational definition) เป็นกระบวนการสร้างแนวความคิดในการวิจัย (conceptualization) ทำแนวคิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google