งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ .... (รอบ ... เดือน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ .... (รอบ ... เดือน)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ .... (รอบ ... เดือน)
ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) ชื่อคณะ ชื่อสถาบัน วัน เดือน พ.ศ. โลโก้ สถาบัน

2 Agenda วัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัย สรุปการดำเนินงานที่ผ่านมา
โลโก้ สถาบัน Agenda วัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัย สรุปการดำเนินงานที่ผ่านมา รายละเอียดความก้าวหน้าการดำเนินงาน เนื้อหาความก้าวหน้า ตารางแผนงาน Gantt Chart ผลผลิต (Output) ที่ได้รับ สรุปประเด็นปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข แผนการดำเนินงานขั้นต่อไป

3 โลโก้ สถาบัน หัวข้อ

4 โลโก้ สถาบัน หัวข้อ เนื้อหา

5 เนื้อหา

6 ขอขอบคุณ ชื่อคณะ ชื่อสถาบัน โลโก้ สถาบัน


ดาวน์โหลด ppt รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ .... (รอบ ... เดือน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google