งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก
ความท้าทาย ในการทำประกันคุณภาพการศึกษา 27/12/2558

2 ผลการประเมินประกันคุณภาพ ปี 2554-2556
ที่ องค์ประกอบ ผลการประเมิน ปี 54 ปี 55 ปี 56 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ 4.61 4.81 2 การเรียนการสอน 4 การวิจัย 5.00 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 4.67 6 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 7 การบริหารและการจัดการ 4.50 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.00 รวม 4.82 4.91 ผลการประเมินประกันคุณภาพ ปี

3 สรุปผลการประเมินประกันคุณภาพ ปี ๒๕๕๗
ที่ องค์ประกอบ ผลการประเมินตนเองปี 2557 คะแนนที่ได้ 1 การผลิตบัณฑิต 4.71 2 การวิจัย 5.00 3 การบริการทางวิชาการ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 5 การบริหารจัดการ รวม 4.84 สรุปผลการประเมินประกันคุณภาพ ปี ๒๕๕๗

4 องค์ประกอบที่ต้องรักษาระดับมาตรฐาน
องค์ประกอบที่ 2 งานวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรม องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

5 หัวหน้าสถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก หัวหน้าห้องปฏิบัติการ
โครงสร้างการบริหารงานราชการ (Administrative chart) คณบดี หัวหน้าสถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก คณะผู้บริหารฯ รองหัวหน้าสถานฯ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ คณะกรรมการ หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าธุรการ -พัฒนายุทธศาสตร์ ประกันคุณภาพการศึกษา -พัฒนาวิชาการ -พัฒนางานวิจัย -พัฒนาระบบฐานข้อมูล -ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร สาขากายวิภาคศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา สาขาชีวเคมี สาขาเซลล์ชีววิทยา -สาขาปรสิตวิทยา -สาขาเภสัชวิทยา สาขาสรีรวิทยา -สาขาอณูพันธุศาสตร์-อณูชีววิทยาการแพทย์

6 องค์ประกอบที่ 2 งานวิจัย
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ > 180,000 บาท/คน ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำร้อยละ 60 ขึ้นไป (45 เรื่อง  52 เรื่อง) จำนวนผลงานวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษา (1 เรื่อง  6 เรื่อง)

7 องค์ประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม เกณฑ์ข้อ 5 นำผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุง หรือพัฒนาให้บริการวิชาการแก่สังคม

8

9

10 องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
โครงการ/กิจกรรมของสถานฯ - โครงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ ใหญ่ - โครงการรณรงค์การทำนุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรมไทย (อนุรักษ์การใส่ผ้าไทย) - งานทำบุญปีใหม่

11 สัปดาห์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและเทศกาลสงกรานต์

12 งานทำบุญปีใหม่สถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก ประจำปี 2558

13 งานทำบุญปีใหม่สถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก ประจำปี 2558

14 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
การแต่งตั้งกรรมการประกันคุณภาพ การศึกษาสถานฯ - หัวหน้าสถาน รองหัวหน้าสถาน - หัวหน้าสาขา - ประธานคณะกรรมการ - คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้สนใจ

15 สรุปผลการดำเนินงาน QA
ส่งรูปเล่ม SAR ให้คณะ รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมิน สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ นำข้อมูลไปวางแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพในปีการศึกษาต่อไป

16 องค์ประกอบที่ต้องพัฒนาปรับปรุง
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ 1.4 ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าร่วมประชุม/อบรมทาง วิชาการและ/หรือนำเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งระดับชาติ หรือนานาชาติ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งต่อจำนวนอาจารย์ที่ ปฏิบัติงานจริง

17 กลยุทธ์ในการทำประกันคุณภาพการศึกษา
ทำงานเป็นทีม ทำงาน QA ให้เป็นงานประจำ คิดหาแนวทางการแก้ไขจากข้อเสนอแนะของผู้ ประเมิน พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลให้ครอบคลุม คิดวิธีเก็บหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สามารถตรวจ ประเมินง่าย องค์กรเข้มแข็ง แกร่งการศึกษา พัฒนาวิจัย

18 ขอขอบพระคุณ


ดาวน์โหลด ppt สถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google