งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 ข้อเสนอโครงการวิจัย. วัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาความหมายและประเภทของ ข้อเสนอโครงการวิจัย  เพื่อทำความเข้าใจถึงโครงสร้างของข้อเสนอ โครงการวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 ข้อเสนอโครงการวิจัย. วัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาความหมายและประเภทของ ข้อเสนอโครงการวิจัย  เพื่อทำความเข้าใจถึงโครงสร้างของข้อเสนอ โครงการวิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 ข้อเสนอโครงการวิจัย

2 วัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาความหมายและประเภทของ ข้อเสนอโครงการวิจัย  เพื่อทำความเข้าใจถึงโครงสร้างของข้อเสนอ โครงการวิจัย  เพื่อศึกษาถึงการกำหนดงบประมาณการวิจัย

3 ความหมาย ข้อเสนองานวิจัย คือ ข้อเสนอที่เป็นลาย ลักษณ์อักษรในการทำวิจัยให้แก่ลูกค้า โดยมีการ อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและรายละเอียด ตลอดจนโครงร่างของวิธีการทำวิจัยดังกล่าว โดย มักจะมีการระบุถึงงบประมาณค่าใช้จ่ายในการทำ วิจัยและตารางเวลาไว้ด้วย ข้อเสนองานวิจัย คือ ข้อเสนอที่เป็นลาย ลักษณ์อักษรในการทำวิจัยให้แก่ลูกค้า โดยมีการ อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและรายละเอียด ตลอดจนโครงร่างของวิธีการทำวิจัยดังกล่าว โดย มักจะมีการระบุถึงงบประมาณค่าใช้จ่ายในการทำ วิจัยและตารางเวลาไว้ด้วย

4 เป้าหมาย 1. เพื่อแสดงถึงคำถามในการบริหารที่จะทำวิจัย 2. เพื่ออภิปรายถึงงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับ คำถามในการวิจัย 3. เพื่อแนะนำถึงข้อมูลที่จำเป็นและวิธีการเก็บ รวบรวมข้อมูล

5 ประเภทของข้อเสนอวิจัย  ข้อเสนอภายใน (Internal Proposals)  ข้อเสนอภายนอก (External Proposals)

6 โครงสร้างข้อเสนอ โครงการวิจัย  ชื่อเรื่องวิจัย  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา / หลักการและเหตุผล  วัตถุประสงค์  แนวคิดและทฤษฎี  การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ประโยชน์ของการศึกษา  ขอบเขตประชากร  ขอบเขตการศึกษา  การออกแบบวิจัย : ขนาดตัวอย่าง, วิธีการเลือกตัวอย่าง, แหล่งที่เก็บข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  รายงาน  คุณสมบัติของนักวิจัย  งบประมาณ  ตารางเวลา : Gantt Chart  เอกสารอ้างอิง

7 งบประมาณในการวิจัย  รูปแบบและกิจกรรม  ความต้องการของลูกค้า  ค่าใช้จ่ายเผื่อรายการที่ไม่ได้คาดคิด  ข้อจำกัดด้านงบประมาณของลูกค้า  ข้อจำกัดในอัตราค่าใช้จ่ายแต่ละ ประเภท  การจัดทำรายการแยกหมวดหมู่ตาม ความต้องการของลูกค้า  การเจรจาต่อรองงบประมาณในการ วิจัย


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 ข้อเสนอโครงการวิจัย. วัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาความหมายและประเภทของ ข้อเสนอโครงการวิจัย  เพื่อทำความเข้าใจถึงโครงสร้างของข้อเสนอ โครงการวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google