งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการหาข้อมูลเพื่อทำ action plan แก้ OFI

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการหาข้อมูลเพื่อทำ action plan แก้ OFI"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการหาข้อมูลเพื่อทำ action plan แก้ OFI
นันทนา ศิริทรัพย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 ภาวะปัจจุบัน แสดงกระบวนการปัจจุบันด้วยแผนภูมิ
ระบุ output หลักๆของกระบวนการปัจจุบัน ระบุลูกค้าที่รับ output หลักของกระบวนการปัจจุบัน ระบุว่าลูกค้านำเอา output ต่างๆ ของกระบวนการปัจจุบัน ข้อกำหนดหลักไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ในลักษณะใด ระบุข้อกำหนดหลักๆ สำหรับแต่ละ output หลักๆ ที่ลูกค้าต้องการ

3 ภาวะปัจจุบัน 6. ระบุ output หลักๆที่มิได้ตอบสนองข้อกำหนดหลักๆ สำหรับแต่ละลูกค้า ว่าคืออะไร อยู่ในประเด็นใด และมีผลเชิงวิกฤติมากน้อยหาสาเหตุเพียงใด 7. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่พึงพอใจของลูกค้าที่ได้รับ output ที่สร้างปัญหาในประเด็นนั้นว่าเป็นอย่างไร 8. ให้เลือก output ที่เราจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ให้สามารถสนองตอบข้อกำหนดของลูกค้า 9.วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา จากกระบวนการปัจจุบันจนได้ root cause

4 ภาวะใหม่ 10. พัฒนากระบวนการใหม่
11. ระบุปัญหาและอุปสรรคใหม่ที่อาจเกิดขึ้นที่ทำให้กระบวนการใหม่ดำเนินไปได้ไม่ดีเท่าที่ควร 12. เพื่อให้กระบวนการใหม่เป็นไปอย่างราบรื่น ให้นำข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและสาเหตุ มาแก้ไขหรือป้องกันด้วยการกำหนดเป้าหมายและกรอบเวลา อาจใช้ GANTT chart 13. ทำ action plan ในแต่ละสิ่งที่จะต้องแก้หรือป้องกัน

5 Ask the question “WHY” five times

6 Level of Problem There is a puddle of oil on the shop floor
Corresponding level of improvement There is a puddle of oil on the shop floor Clean up the oil Why? Because the machine is leaking oil Why? Because the gasket is deteriorating Replace the gasket Why? Because we bought gasket made of inferior material Buy better gasket Why? Because we got a good deal on them Why? Because the purchasing agent gets evaluated on the basis of savings over normal price tags Change the policy


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการหาข้อมูลเพื่อทำ action plan แก้ OFI

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google