งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

OPPP Individual Data ปีงบฯ 2559

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "OPPP Individual Data ปีงบฯ 2559"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 OPPP Individual Data ปีงบฯ 2559
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา

2 TOPIC การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วย นอกทั่วไป
การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วย นอกทั่วไป แนวทางการจัดทำข้อมูล OPPP การติดตามตรวจสอบผลงาน OP สรุปผลการดำเนินงานตามผลงาน OP

3 การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกทั่วไป

4 ผ่านมติ อปสข. 14 ม.ค. 59 บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป ปีงบฯ 59
(1, บาท ต่อ ผู้มีสิทธิ) (1) จ่ายแบบเหมาจ่าย ต่อผู้มีสิทธิ (ประมาณ 1, บาท) (2) จ่ายตามผลงานบริการ (18.09 บาท) ตามจำนวนผลงานบริการ ( บาท) ตามคุณภาพการส่งข้อมูล ( 5 บาท) (3) จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพ และผลงานบริการปฐมภูมิ ( 37 บาท) 72,625,705.92 ผ่านมติ อปสข. 14 ม.ค. 59 52,552,265.92 ถูกต้อง 60% ซ้ำซ้อน 15% ทันเวลา 25% เกณฑ์ 20,073,440.00

5 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา (ผ่านมติฯ 14 ม.ค. 59)
4. การจัดสรรเงินตามผลงานการให้บริการผู้ป่วยนอก (ข้อ 2) จำนวน บาทต่อผู้มีสิทธิ ให้ จัดสรรดังนี้ 4.1 จ่ายตามผลงานบริการ บาทต่อผู้มีสิทธิ (จำนวน 52,552, บาท) โดยจัดสรรเงินล่วงหน้าร้อยละ 60 ของวงเงินผลงานบริการ ให้กับหน่วยบริการที่มี Point ตามผลงานบริการในงวดที่ 1 (ข้อมูลที่ส่ง กรกฎาคม 58 – ตุลาคม 58) 4.2 จ่ายตามคุณภาพของการส่งข้อมูล 5 บาทต่อผู้มีสิทธิ (จำนวน 20,073,440 บาท) กำหนดเกณฑ์การจ่าย 3 เกณฑ์ คือ 1) ความถูกต้อง ร้อยละ 60 2) ความซ้ำซ้อน ร้อยละ 15 3) ความทันเวลา ร้อยละ 25 จัดสรรเงินล่วงหน้าร้อยละ 50 ของวงเงินคุณภาพการส่งข้อมูล ให้กับหน่วยบริการที่มี point ตามผลงานบริการ ในงวดที่ 1 (ข้อมูลที่ส่ง กรกฎาคม 58 – ตุลาคม 58)

6 เงื่อนไขการจัดสรรค่าใช้จ่ายตามผลงานบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป
ใช้คะแนนจากข้อมูล Individual Record ในการจัดสรร (คู่มือบริหารกองทุนปีงบประมาณ 2559) จัดสรรจริง 4 งวด งวดละ 25% ของ วงเงิน การจัดสรรเงินล่วงหน้า จะใช้ผลงานจาก ข้อมูล ดังนี้ Point งวดที่ 2/2558 Point งวดที่ 3/2558 Point งวดที่ 4/2558 Point งวดที่ 1/2559 หลังจากนั้นเปรียบเทียบผลงานจริงในแต่ละ งวด ถ้ามีผลงานมากกว่าการจัดสรร ล่วงหน้าจะได้รับจัดสรรเพิ่ม

7 เงื่อนไขการจัดสรรค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพการส่งข้อมูล
ใช้คะแนนจากคุณภาพการส่งข้อมูล Individual Record ในการจัดสรร (คู่มือ บริหารกองทุนปีงบประมาณ 2559) จัดสรรจริง 1 งวด (100%) โดยใช้ข้อมูล 1 ปี เป็นข้อมูลบริการตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 58 – 30 มิถุนายน 59 และ ส่งระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 58 – 31 กรกฎาคม 59 เงินร้อยละ 50 ของวงเงินคุณภาพการส่งข้อมูล ทั้งเขต จัดสรรล่วงหน้าให้กับหน่วยบริการที่ มี Point ผลงานบริการในงวดที่ 1 (ข้อมูลที่ส่งภายในเดือน กรกฎาคม 58 – ตุลาคม 58) การจัดสรรเงินล่วงหน้า จะใช้ผลงานจาก ข้อมูล ดังนี้ Point งวดที่ 1/2558 Point งวดที่ 2/2558

8 แผนการจัดสรรงบประมาณ
ก.ค.58 ส.ค. 58 ก.ย. 58 ต.ค. 58 พ.ย. 58 ธ.ค. 58 ม.ค. 59 ก.พ. 59 มี.ค. 59 เม.ย. 59 พ.ค. 59 มิ.ย. 59 ก.ค. 59 ครั้งที่ 1 – เพื่อจัดสรรล่วงหน้า เดือนมีนาคม 59 ครั้งที่ 2 – เพื่อจัดสรรจริง 3 งวด หักลบล่วงหน้า เดือนมิถุนายน 59 ครั้งที่ 3 – เพื่อจัดสรรงวดสุดท้าย และปิด Global เดือนกันยายน 59

9 ครั้งที่ 1 เพื่อจัดสรรล่วงหน้า
อยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่าจะโอนเงินประมาณ ก.พ. 59

10 แนวทางการจัดทำข้อมูล OPPP

11 แผนการรับข้อมูล individual data 2559
โครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม โครงสร้างมาตรฐาน 43/50 แฟ้ม ประกาศแนวทางการดำเนินงานฯ ปี 59 เปิดรับข้อมูลปี 2559 ก.ค.58 ส.ค. 58 ก.ย. 58 ต.ค. 58 พ.ย. 58 ธ.ค. 58 ม.ค. 59 ก.พ. 59 มี.ค. 59 เม.ย. 59 พ.ค. 59 มิ.ย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 ต.ค. 59 (date_serv) ก.ค. 58 – ก.ย. 58 (date_serv) ต.ค. 58 – มิ.ย. 59 ข้อมูลวันที่ส่ง (date_send) ก.ค. 58 – ต.ค. 58 ข้อมูลวันที่ส่ง (date_send) พ.ย. 58 – ก.ค. 59

12 มาตรฐาน โครงสร้างแฟ้มข้อมูล และแฟ้มที่จะรับ
ลำดับ ชื่อแฟ้ม รพสต. รพ. 1 PERSON X 2 ADDRESS 3 DEATH 4 CHRONIC 5 CARD 6 HOME 7 VILLAGE 8 DISABILITY 9 PROVIDER 10 WOMEN 11 DRUGALLERGY 12 FUNCTIONAL 13 ICF 14 SERVICE 15 DIAGNOSIS_OPD 16 DRUG_OPD 17 PROCEDURE_OPD 18 CHARGE_OPD 19 SURVEILLANCE 20 ACCIDENT 21 LABFU 22 CHRONICFU 23 ADMISSION 24 DIAGNOSIS_IPD 25 DRUG_IPD 26 PROCEDURE_IPD 27 CHARGE_IPD 28 APPOINTMENT 29 DENTAL ลำดับ ชื่อแฟ้ม รพสต. รพ. 30 REHABILITATION X 31 NCDSCREEN 32 FP 33 PRENATAL 34 ANC 35 LABOR 36 POSTNATAL 37 NEWBORN 38 NEWBORNCARE 39 EPI 40 NUTRITION 41 SPECIALPP 42 COMMUNITY_ACTIVITY 43 COMMUNITY_SERVICE 44 CARE_REFER 45 CLINICAL_REFER 46 DRUG_REFER 47 INVESTIGATION_REFER 48 PROCEDURE_REFER 49 REFER_HISTORY 50 REFER_RESULT แฟ้มส่วนกลางไม่ใช้งาน แฟ้ม A แฟ้มไม่ประมวลผล/นำเข้า 7 แฟ้ม A แฟ้มที่ประมวลผล 37 แฟ้ม A รพ.สต. 43 แฟ้ม รพ. 50 แฟ้ม แฟ้มที่สามารถส่งได้ รพ.สต. 30 แฟ้ม รพ. 37 แฟ้ม ใช้แฟ้มที่ประมวลผล

13 ช่องทางการส่งข้อมูล สสจ. สธ. รพ.สต./PCU โรงพยาบาล / หน่วยบริการประจำ
HDC โรงพยาบาล / หน่วยบริการประจำ Rep Statement ข้อมูล OP/PP indiv.

14 การตรวจสอบข้อมูลการให้บริการ OP ในส่วนของการรับข้อมูล
(Add on) DRUG_OPD HOSPCODE PID SEQ DATE_SERV CARDBASE CID PROCEDURE_OPD HOSPCODE PID SEQ DATE_SERV PERSON* HOSPCODE PID CID SERVICE HOSPCODE PID SEQ DATE_SERV DIAGNOSIS_OPD HOSPCODE PID SEQ DATE_SERV CHARGE_OPD HOSPCODE PID SEQ DATE_SERV

15 การตรวจสอบข้อมูลการให้บริการ OP กรณี Add On
DRUG_OPD HOSPCODE PID SEQ DATE_SERV CARDBASE CID PROCEDURE_OPD HOSPCODE PID SEQ DATE_SERV PERSON* HOSPCODE PID CID * ต้องเชื่อมโยงแฟ้ม PERSON CHARGE_OPD HOSPCODE PID SEQ DATE_SERV

16 ตัวอย่าง การตรวจสอบข้อมูลการให้บริการ ANC
แบบที่ 1 PERSON* HOSPCODE PID CID ANC HOSPCODE PID SEQ DATE_SERV ต้องมี แฟ้ม PERSON แบบที่ 2 PERSON* HOSPCODE PID CID ANC HOSPCODE PID SEQ DATE_SERV ไม่มี แฟ้ม PERSON

17 รูปแบบการรับส่งข้อมูล
รูปแบบของแฟ้มข้อมูลที่จะส่งให้ สปสช. ต้องเป็น Text file เท่านั้น และส่งเป็น Zip file เพียงชุดเดียว ที่รวมข้อมูลไว้ด้วยกันโดยมีชื่อแฟ้ม และชื่อฟิลด์ (field) ตรงตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ใช้เครื่องหมายไปป์ ( | ) คั่นระหว่างฟิลด์ทุกฟิลด์ ทั้งนี้ แนะนำให้ใส่ Header มาในแฟ้มข้อมูลด้วยเพื่อง่าย ต่อการตรวจสอบ ตัวอย่างแฟ้ม EPI= EPI.txt HOSPCODE|PID|SEQ|DATE_SERV|VACCINCETYPE|VACCINEPLACE|PROVIDER|D_UPDATE 90821|091211| | |010|10821|000001| 90821|091202| | |041|10821|000001| 90821|040429| | |111|10821|000001|

18 การตั้งชื่อและการ ZIP ไฟล์
รูปแบบการตั้งชื่อ Folder : F43_HOSPCODE_YYYYMMDDhhmmss HOSPCODE => รหัสสถานพยาบาล YYYYMMDD => ปี (พ.ศ. หรือ ค.ศ.) เดือน วันที่ hhmmss => ชั่วโมง นาที วินาที (วินาที อาจระบุเป็น 00 ได้กรณีไม่ทราบชัดเจน) ตัวอย่าง เช่น F43_12345_ F43_HOSPCODE_YYYYMMDDhhmmss

19 แนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง สปสช.
F43_HOSPCODE_YYYYMMDDhhmmss.zip

20 แนวทางการจัดสรรข้อมูล individual data 59
แฟ้มที่ใช้งาน เพื่อจัดสรร Point ปกติ การจ่ายตามจำนวนผลงานการ ให้บริการผู้ป่วยนอก รอบที่ 1 ข้อมูลที่ส่งระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558 รอบที่ 2 ข้อมูลที่ส่งระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 รอบที่ 3 ข้อมูลที่ส่งระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2559 รอบที่ 4 ข้อมูลที่ส่งระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 Point Performance การจ่ายตามคุณภาพผลงาน การให้บริการผู้ป่วยนอก รอบที่ 1 ข้อมูลที่ส่งระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 รอบที่ 2 ข้อมูลที่ส่งระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 PERSON SERVICE DIAGNOSIS_OPD PROCEDURE_OPD DRUG_OPD CHARGE_OPD

21 การประมวลผลข้อมูลการให้บริการ OP Point ตามผลงานการให้บริการฯ
(Add on) DRUG_OPD HOSPCODE PID SEQ DATE_SERV CARDBASE CID PROCEDURE_OPD HOSPCODE PID SEQ DATE_SERV PERSON* HOSPCODE PID CID SERVICE HOSPCODE PID SEQ DATE_SERV DIAGNOSIS_OPD HOSPCODE PID SEQ DATE_SERV CHARGE_OPD HOSPCODE PID SEQ DATE_SERV

22 การตรวจสอบข้อมูล (OP Performance)
ลำดับ แฟ้มข้อมูล ถูกต้อง ซ้ำซ้อน ทันเวลา หมายเหตุ 1 PERSON / - 43 แฟ้ม / 52 แฟ้ม 2 SERVICE 6 DIAGNOSIS_OPD 7 DRUG_OPD 8 PROCEDURE_OPD 9 CHARGE_OPD

23 การคำนวณตามเกณฑ์ความถูกต้องของข้อมูล
สูตรการคำนวณร้อยละความถูกต้องของแฟ้มข้อมูล  จำนวนข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ x 100 จำนวนข้อมูลทั้งหมด (ไม่นับรวมข้อมูลซ้ำซ้อน) หลักเกณฑ์การคิดคะแนนความถูกต้อง แฟ้มข้อมูลถูกต้องมากกว่า ร้อยละ ได้ คะแนน แฟ้มข้อมูลถูกต้อง ร้อยละ – ได้ คะแนน แฟ้มข้อมูลถูกต้อง ร้อยละ – ได้ คะแนน

24 การคำนวณตามเกณฑ์ความซ้ำซ้อนของข้อมูล
สูตรการคำนวณร้อยละความซ้ำซ้อนของแฟ้มข้อมูล  จำนวนข้อมูลที่ซ้ำซ้อน x 100 จำนวนข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบทั้งหมด หลักเกณฑ์การคิดคะแนนความซ้ำซ้อน แฟ้มข้อมูลซ้ำซ้อนน้อยกว่า ร้อยละ 5 ได้ คะแนน แฟ้มข้อมูลซ้ำซ้อนน้อยกว่า ร้อยละ 5.1–10 ได้ คะแนน

25 การคำนวณตามเกณฑ์ความทันเวลาของข้อมูล
สูตรการคำนวณร้อยละความทันเวลาของแฟ้มข้อมูล  จำนวนข้อมูลที่ส่งทันเวลาผ่านการตรวจสอบ x 100 จำนวนข้อมูลที่ส่งทั้งหมด หลักเกณฑ์การคิดคะแนนความทันเวลา แฟ้มข้อมูลทันเวลามากกว่า ร้อยละ ได้ คะแนน แฟ้มข้อมูลทันเวลาร้อยละ – ได้ คะแนน แฟ้มข้อมูลทันเวลา ร้อยละ – ได้ คะแนน ** ทุกเกณฑ์ไม่ควรต่ำกว่า 95% **

26 การติดตามตรวจสอบผลงาน OP

27 http://op.nhso.go.th/op/ เมนู ข้อมูลผลการตรวจสอบ
แสดงผลการตรวจสอบตามเดือนที่ส่งข้อมูล เมนู รายงานคุณภาพการส่งข้อมูล เป็นสรุปผลการส่งข้อมูลแต่ละเดือน เมนู รายงาน Error code เป็นรายงานที่แสดงให้เห็นว่ามี Error อะไรเกิดขึ้นบ้าง

28

29 สรุปผลการดำเนินงานตามผลงาน OP

30 จำนวนเงินที่จัดสรรแยกรายจังหวัด (OP Indiv)
รหัสจังหวัด จังหวัด รวมจัดสรรจริงปีงบฯ57 รวมจัดสรรจริงปีงบฯ58 ส่วนต่างรับจัดสรรเงิน 9000 สงขลา 20,443,599.25 20,061,272.20 ,327.05 9100 สตูล 4,812,119.17 5,091,822.75 279,703.58 9200 ตรัง 9,788,185.51 10,419,191.11 631,005.60 9300 พัทลุง 8,996,948.71 10,363,149.40 1,366,200.69 9400 ปัตตานี 9,089,553.77 7,584,346.52 ,505,207.25 9500 ยะลา 7,794,456.93 7,052,957.00 ,499.93 9600 นราธิวาส 10,576,905.53 9,495,311.32 ,081,594.21 13779 รพ.มอ. 1,443,310.89 2,606,788.06 1,163,477.17 รวมทั้งสิ้น (บาท) 72,945,079.76 72,674,838.36 ,241.40 หมายเหตุ : จำนวนจัดสรรรายจังหวัดรวมข้อมูลจัดสรรของหน่วยบริการ รัฐนอก สปสช., เอกชน ที่มา : ข้อมูลจัดสรรค่าใช้จ่ายตามผลงานบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ปีงบประมาณ

31 บาทต่อ Point ปีงบประมาณ 2558
Level บาท ต่อ Point ปีงบประมาณ 2558 (กำหนดเพดาน 4 บาทต่อpoint) งวดที่ 1/58 งวดที่ 2/58 งวดที่ 3/58 งวดที่ 4/58 ค่าเฉลี่ยทั้งปี Level1-รพศ. 3.70 8.36 18.85 3.11 5.23 Level2-รพท. 3.98 3.83 4.40 3.64 3.94 Level3-รพช. 3.75 4.05 3.74 3.82 Level4-รพ.สต. 5.33 5.52 3.53 4.31 4.52 รวม 7 จังหวัด 4.27 4.89 4.21 4.26 ที่มา : ข้อมูลจัดสรรค่าใช้จ่ายตามผลงานบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2557 = 3.8 บาท/Point ข้อมูลลดลง

32 เปรียบเทียบ บาทต่อpoint 56-58
ที่มา : ข้อมูลจัดสรรค่าใช้จ่ายตามผลงานบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ปีงบประมาณ 56-58

33 คุณภาพการส่งแฟ้มข้อมูล ปีงบฯ58 ร้อยละความถูกต้องคิดจากแฟ้ม SERVICE
ถูกต้องถูกมีเรื่องอะไรบ้าง ดูแต่ละจังหวัดติดตรงไหนบ้าง การตรวจสอบ Structure Field ที่กำหนดไม่เป็นค่าว่าง เช่น HOSPCODE, PID, SEQ รหัสตรงตาม Lookup ที่กำหนด เช่น รหัส Location = 1 หรือ 2 ที่มา : ข้อมูลจากการประมวลผลจากสำนักจัดสรรและชดเชยค่าบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2558

34 คุณภาพการส่งแฟ้มข้อมูล ปีงบฯ58 ร้อยละข้อมูลที่ไม่ซ้ำซ้อน
ซ้ำซ้อนอย่างไร ที่มา : ข้อมูลจากการประมวลผลจากสำนักจัดสรรและชดเชยค่าบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2558

35 คุณภาพการส่งแฟ้มข้อมูล ปีงบฯ58 ร้อยละความทันเวลา
ทันเวลาหมายถึง ข้อมูลบริการถูกส่งภายในเดือนถัดไป เช่น ข้อมูลบริการเดือน ตุลาคม 57 ส่งภายใน เดือนพฤศจิกายน 57 ที่มา : ข้อมูลจากการประมวลผลจากสำนักจัดสรรและชดเชยค่าบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2558

36 เปรียบเทียบ UR ปีงบฯ 54 - 58 อัตรา(คน/ครั้ง/ปี)
ที่มา : ฐานข้อมูลการจ่ายชดเชยผู้ป่วยนอกรายบุคคลสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2554 – 2558 สำนักบริหารการชดเชยค่าบริการฯ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พฤศจิกายน 2558 ที่มา : ฐานข้อมูลการจ่ายชดเชยผู้ป่วยนอกรายบุคคลสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2554 – 2558 สำนักบริหารการชดเชยค่าบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พฤศจิกายน 2558

37 เปรียบเทียบ UR ปีงบฯ 54 - 58 อัตรา(คน/ครั้ง/ปี)
ที่มา : ฐานข้อมูลการจ่ายชดเชยผู้ป่วยนอกรายบุคคลสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2554 – 2558 สำนักบริหารการชดเชยค่าบริการฯ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พฤศจิกายน 2558 ที่มา : ฐานข้อมูลการจ่ายชดเชยผู้ป่วยนอกรายบุคคลสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2554 – 2558 สำนักบริหารการชดเชยค่าบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พฤศจิกายน 2558

38 การส่งข้อมูล 2 งวด ล่าสุด

39 การจัดสรรเงินล่วงหน้าตามจังหวัดที่เดินสาย เช็คการโอนเงิน

40 THANK YOU ผู้ประสานงาน OP สปสช. เขต 12 สงขลา น. ส
THANK YOU ผู้ประสานงาน OP สปสช.เขต 12 สงขลา น.ส.จิราภรณ์ โสระมัด (โอ๋) โทร ,


ดาวน์โหลด ppt OPPP Individual Data ปีงบฯ 2559

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google