งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบูรณาการยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านบริการ อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 25 กันยายน 2558 ณ โรงแรมอีสเทิร์น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบูรณาการยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านบริการ อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 25 กันยายน 2558 ณ โรงแรมอีสเทิร์น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบูรณาการยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านบริการ อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ วันที่ 25 กันยายน 2558 ณ โรงแรมอีสเทิร์น แกรนด์ พาเลซ จังหวัดชลบุรี 1

2 สภาพปัญหางานบูรณาการคุ้มครองผู้บริโภค จากสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นว่ามีผลกระทบต่อระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและผู้บริโภค เป็นอย่างมาก ได้แก่  สถานบริการ สุขภาพ  ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ  การจัดการ ปัญหาโฆษณา - โรงพยาบาล คลินิกเอกชน ให้บริการไม่ได้ มาตรฐาน - คลินิกเถื่อน - ผัก ผลไม้ มียาฆ่าแมลงสูง - น้ำมันทอดซ้ำ - น้ำบริโภค น้ำแข็ง ปนเปื้อนจุลินทรีย์ - ปัญหาไอโอดีนใน ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ มาตรฐาน - การใช้ยาปฏิชีวนะ ไม่เหมาะสม/ ผลิตภัณฑ์ยาแผน โบราณ ผลิตภัณฑ์ อาหารผสมสเตียรอยด์ -โฆษณาผลิตภัณฑ์/ บริการ/สุขภาพ โอ้อวด/เป็นเท็จ/ เกินจริง 2  กลไกการ ดำเนินงาน คบส. - ขาดความต่อเนื่องใน การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ทำให้กลไกการขับเคลื่อน การดำเนินงาน คบส. ระดับเขตชะงัก ไม่ชัดเจน - ขาดการมีส่วนร่วมใน การจัดทำยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติการงานคุ้มครอง ผู้บริโภคระดับเขต - แนวทางการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาระบบงานคุ้มครอง ผู้บริโภคสุขภาพระดับจังหวัด ยังไม่ชัดเจน - ขาดเครื่องมือและกำลังคน ในการปฏิบัติงานระดับพื้นที่

3 3 2. สถานบริการสุขภาพปลอดภัย ประเด็นที่คัดเลือกร่วมกัน ปี ผลิตภัณฑ์สุขภาพปลอดภัย 2.1 ระบบและโครงสร้างอาคาร 2.2 เครื่องมือและเวชภัณฑ์ 2.3 ผู้ประกอบวิชาชีพตรงสาขาบริการ 4. การจัดการปัญหาโฆษณา 3.1 อาหารปลอดภัย 3.2 การกระจายยาและการใช้ยาอย่างปลอดภัย 1.ระบบการจัดการงานคุ้มครองผู้บริโภค ระดับเขต/จังหวัด

4 มาตรการแผนบูรณาการด้านพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านบริการ อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปี 2559 มาตรการเป้าหมายวิธีการวัดผลลัพธ์ สร้างระบบคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความเชื่อมั่นต่อ ความปลอดภัยที่ใช้สถานประกอบการ สถานบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์สุขภาพใน ระดับเขตสุขภาพและอำเภอ 1. การบังคับใช้กฎหมาย 1.1 จัดการเรื่องร้องเรียน 1.2 ปราบปรามจับกุม 1.3 ตรวจสอบเฝ้าระวัง 2. พื้นที่ดำเนินการ (Setting) 2.1 อาหาร - ชุมชน : สถานประกอบการ/แหล่งรวบรวม โรงงานน้ำ ภัตตาคาร 2.2 ยา - ชุมชน - สถานพยาบาล 2.3 ข้อมูลข่าวสาร (โฆษณา) - ช่องทางสำคัญ 3. ระบบการจัดการ 3.1 จัดตั้งอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ระดับเขต 3.2 กลไกระดับเขต-จังหวัด 3.3 การพัฒนารูปแบบ 3.4 การพัฒนาศักยภาพ 3.5 ฐานข้อมูล ผลิตภัณฑ์สุขภาพและ สถานบริการสุขภาพ ปลอดภัย รวมถึง ข้อมูลข่าวสาร ด้านสุขภาพที่ ผู้บริโภคได้รับอย่าง ถูกต้องเป็นธรรม 1.นิเทศและ ติดตาม ประเมิน ผล 2.สำรวจ ข้อมูล (Rapid Survey) ประชาชน/ ชุมชน สามารถ ปกป้อง คุ้มครอง ตนเองได้ จากการ ได้รับ บริการและ ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ ที่ไม่มี คุณภาพ 4

5 ตัวชี้วัดการดำเนินงานบูรณาการยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ KPI ระดับ กระทรวง KPI ระดับเขต สุขภาพ ระดับ ความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน คุ้มครอง ผู้บริโภคด้าน ผลิตภัณฑ์ สุขภาพและ บริการสุขภาพ 5 Σ (ระดับความสำเร็จของเขต) จำนวนเขต Σ (ระดับความสำเร็จของจังหวัด) จำนวนจังหวัด การคิดค่าคะแนน ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 2. ตัวชี้วัดเชิงประเด็น ระดับจังหวัด (ค่าน้ำหนักรวมกันให้ได้ 50%) ดังนี้ 2.1 ร้อยละของคลินิกเวชกรรมที่ให้บริการด้านเสริมความงามได้รับการ เฝ้าระวังและตรวจมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด (ค่าน้ำหนัก = 5%) 2.2 ร้อยละเรื่องร้องเรียนสถานพยาบาลที่กระทำผิดกฎหมายได้รับดำเนินการ ตามกฎหมาย (ค่าน้ำหนัก = 5%) 2.3 ระดับความสำเร็จของการสุ่มตรวจสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักในตลาดสด (ค่าน้ำหนัก = 4%) 2.4 ร้อยละของผลิตภัณฑ์เกลือบริโภค ณ สถานที่ผลิตมีปริมาณไอโอดีนตาม เกณฑ์ที่กำหนด (20 – 40 ppm) (ค่าน้ำหนัก = 2%) 2.5 ร้อยละของสถานที่ผลิตน้ำปลา ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีน ของถั่วเหลืองและน้ำเกลือปรุงอาหารมีระบบควบคุมคุณภาพที่ถูกต้อง (ค่าน้ำหนัก = 2%) 2.6 ร้อยละของสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาตามแผน (ค่าน้ำหนัก = 8%) 2.7 ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยใน ชุมชนตำบลนำร่อง (ค่าน้ำหนัก = 8%) 2.8 ร้อยละของการโฆษณาด้านสุขภาพที่ผิดกฎหมายได้รับการจัดการ (ค่าน้ำหนัก = 8%) 2.9 ร้อยละของจำนวนข้อร้องเรียนของผู้บริโภคได้รับการแก้ไขภายใน ระยะเวลาตามที่กำหนด (ค่าน้ำหนัก = 8%) 1. ระบบการจัดการงานคุ้มครองผู้บริโภค ระดับเขต (ค่าน้ำหนัก = 50%) KPI ระดับ จังหวัด

6 6 เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัด น้ำหนัก เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน ที่ได้ คะแนน ถ่วง น้ำหนัก (KPI จังหวัด) ระดับความสำเร็จการจัดการงานคุ้มครองผู้บริโภค ระดับเขต ร้อยละของคลินิกเวชกรรมที่ให้บริการด้านเสริม ความงามได้รับการเฝ้าระวังและตรวจมาตรฐานตามที่ กฎหมายกำหนด ร้อยละเรื่องร้องเรียนสถานพยาบาลที่กระทำ ผิดกฎหมายได้รับดำเนินการตามกฎหมาย ร้อยละของตลาดสดมีการสุ่มตรวจสารเคมีกำจัด ศัตรูพืชในผัก ร้อยละขอผลิตภัณฑ์เกลือบริโภค ณ สถานที่ผลิต มีปริมาณไอโอดีนตามเกณฑ์ที่กำหนด (20-40 ppm) ร้อยละของสถานที่ผลิตน้ำปลา ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลืองและน้ำเกลือปรุง อาหาร มีระบบควบคุมคุณภาพที่ถูกต้อง ร้อยละของสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุใน ภาชนะพร้อมจำหน่ายกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา ตามแผน ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริม การใช้ยาปลอดภัยในชุมชนตำบลนำร่อง ร้อยละของการโฆษณาด้านสุขภาพที่ผิดกฎหมาย ได้รับการจัดการ ร้อยละของจำนวนข้อร้องเรียนของผู้บริโภคได้รับ การแก้ไขภายในระยะเวลาตามที่กำหนด

7 7 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt การบูรณาการยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านบริการ อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 25 กันยายน 2558 ณ โรงแรมอีสเทิร์น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google