งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์ 20 ปี 5 ปี และปี 2561.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์ 20 ปี 5 ปี และปี 2561."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์ 20 ปี 5 ปี และปี 2561

2 บูรณาการพุทธศาสตร์กับศาสตร์หลังสมัยใหม่ พัฒนากาย จิต ปัญญา สังคม
BBL = สีล+สมาธิ+ปัญญา

3

4 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมาย
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมาย เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน เป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย เกษตรยั่งยืน เป้าหมายที่ 3 สุขภาพและ ความเป็นอยู่ที่ดี เป้าหมายที่ 4 การศึกษาเท่าเทียมและ ทั่วถึง เป้าหมายที่ 5 ความเท่าเทียมทางเพศ เป้าหมายที่ 6 การจัดการน้ำ และสุขาภิบาล เป้าหมายที่ 7 การเข้าถึงพลังงานที่ ทันสมัย เป้าหมายที่ 8 การเติบโตเศรษฐกิจที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 9 พัฒนา อุตสาหกรรม นวัตกรรม เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ำ เป้าหมายที่ 11 เมืองปลอดภัย เป้าหมายที่ 12 การผลิตและ บริโภคที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 13 ต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เป้าหมายที่ 15 การจัดการ ระบบนิเวศทางบก เป้าหมายที่ 16 สังคมเป็นสุข เป้าหมายที่ 17 สร้างความเข้มแข็งในระบบสากล

5 E0 = 85 ปี & HALE = 75 ปี อายุเพิ่มขึ้น 1 ปี อย่างมีคุณภาพทุก 2 ปี
จุดยืน องค์กร ส่วนกลาง พัฒนานโยบาย กำกับ ติดตาม ประเมินผล ส่วนภูมิภาค บริหารจัดการหน่วยบริการ และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ “ไม่ใช่สุขภาพเป็นของเรา แต่เราเป็นองค์กรหลักเพื่อประชาชนสุขภาพดี” ดูแลสุขภาพบนพื้นฐานของคุณค่า ทำน้อยได้มาก เกิดประโยชน์ต่อประชาชน

6 วิสัยทัศน์จังหวัดพิจิตร ปี 2560-2564
วิสัยทัศน์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี จังหวัดคุณธรรม เมืองเกษตรดี เมืองสิ่งแวดล้อมดี เมืองสังคมและคุณภาพชีวิตดี พร้อมสู่สากล เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี พิจิตรน่าอยู่ ประชาชนสุขภาพดี ทุกภาคีมีส่วนร่วม เจ้าหน้าที่มีความสุข 1. สร้างเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพให้ประชาชน มีสุขภาพ กายและจิตที่ดีด้านสุขภาพ 2. พัฒนาระบบสุขภาพให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ทั่วถึงและเป็น ธรรม 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านสุขภาพ ปี 2560 อัตราป่วย/ตาย ด้วยโรคที่เป็นปัญหาของจังหวัด ลดลง 3 อ 3 ส ในปชช.ทุกกลุ่มวัย / จนท.ต้นแบบ ปี 2580 E0 85ปี HALE 75 ปี ปี

7 MOPH วิถีธรรม วิถีไทย O Originality H Humility สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
อ่อนน้อมถ่อมตน M Mastery เป็นนายตนเอง P People centered approach ประชาชนเป็นศูนย์กลาง MOPH วิถีธรรม วิถีไทย วิถีธรรม ธรรมาธิปไตย (ตะวันตก + ตะวันออก) วิถีไทย หลัก 3 อ 3 ส

8 3 ยุทธศาสตร์จังหวัดพิจิตร
3 ยุทธศาสตร์จังหวัดพิจิตร บูรณาการการแพทย์แผนไทยและสมัยใหม่เพื่อพัฒนาระบบบริการ (10,20,30)(ป่วย, พิการ,OP+IP) ธรรมาภิบาล (คน,เงิน,ของ,GG) ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (ดี,เสี่ยง,PP) 29 37 255

9 Non-financial Plan > Financial Plan
กระทรวง 15 แผนงาน 45 โครงการ 80 ตัวชี้วัด 29 แผนงาน 37 โครงการ 255 ตัวชี้วัด คบสจ. (พชจ.) KRI 5 5 5 รัฐ ชุมชน 30% 70% คบสอ. (พชอ./DHB) KPI 40 ตัว คบสต. (พชต./PCC) PI 215 ตัว (PI ยุทธศาสตร์, PIงานประจำที่เป็นปัญหา,PI งานประจำ) Non-financial Plan > Financial Plan

10 จากนโยบายสู่การปฏิบัติ
พิจิตรน่าอยู่ ประชาชนสุขภาพดี ทุกภาคีมีส่วนร่วม เจ้าหน้าที่มีความสุข อายุเพิ่มขึ้น 1 ปี อย่างมีคุณภาพทุก 2 ปี E0 = 85 ปี & HALE = 75 ปี 1. P&P Excellence 2. Service Excellence 3. People Excellence 4. Governance Excellence ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (ดี,เสี่ยง,PP) บูรณาการการแพทย์แผนไทยและสมัยใหม่เพื่อพัฒนาระบบบริการ(10,20,30)(ป่วย,พิการ,OP+IP) ธรรมาภิบาล (คน,เงิน,ของ,GG) 3อ3ส / PIRAB 6 Building Blocks Core Value : MOPH / Good Governance 10 แผนงาน 14 โครงการ 111 ตัวชี้วัด 13+ แผนงาน 16 โครงการ 90 ตัวชี้วัด 6 แผนงาน 7 โครงการ 54 ตัวชี้วัด 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. DHB (พชอ.) PCC TB Happy MOPH Financing GREEN & CLEAN Hospital RDU ECS / EOC One Day Surgery Herbal City -HA -รพ.สต.ติดดาว -PMQA ปัญหาเขต - DM/HT - แม่ตาย

11 E0 85 ปี E0 75 ปี 2 ปี เพิ่ม E0 1 ปี HALE 75 ปี เป้าหมายปี 2580
อัตราเกิด อัตราตาย และอัตราเพิ่ม ของประชากรจังหวัดพิจิตร ปี ปี 2559 (อัตราต่อปชก.พันคน) E ปี HALE 75 ปี E0 75 ปี (Male72.62 ปี/female 78.90ปี 2 ปี เพิ่ม E0 1 ปี เป้าหมายปี 2580

12 วาระจังหวัด ด้านสุขภาพ
1. มะเร็ง 5 อวัยวะ 2. เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจ - สมอง 3. สุขภาพจิต 4. อุบัติเหตุ/ ภาวะฉุกเฉิน 5. วัณโรค/ปอดเรื้อรัง 6. อุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ (ยุง/นก) 7. ปัญหาสุขภาพที่สำคัญ - สุขภาวะเกษตรกร - วัยรุ่นตั้งครรภ์ 8. การเงินการคลัง

13 อายุเพิ่มขึ้น 1 ปี อย่างมีคุณภาพทุก 2 ปี
(255 ตัวชี้วัด) อายุเพิ่มขึ้น 1 ปี อย่างมีคุณภาพทุก 2 ปี KRI 5x5x5 KPI 40 ตัว PI ยุทธศาสตร์ 83 ตัว PI งานประจำที่เป็นปัญหา 43 ตัว PI งานประจำ 89 ตัว 24/11/61

14 Budget plan & Business plan
Strategic issue วินัยการเงินการคลัง - Balance of power - Medium term I/E 3-5yrs ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ทุกประเภท Strategic issue ประโยชน์สูงสุดของประชาชน - การตลาดภาครัฐ - ผลลัพธ์-ผลผลิต-กิจกรรม-ต้นทุน-งบประมาณ - Monitoring, auditing, evaluation Strategic issue ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ - Internal contractual management - Activity based costing/management - Performance based payment

15 PROVINCIAL HEALTH SERVICE/SYSTEM(PHS)
DISTRICT HEALTH SERVICE/SYSTEM(DHS) PHS/DHS Methodology 1. Budget plan 2. Output costing 3. Budget and fund control 4. Asset management 5. Procurement management 6. Performance and financial report 7. Internal control and internal audit

16 BUSINESS & SERVICE PLAN
โรคระบบไหลเวียนเลือด โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง อุบัติเหตุ โรคหลอดเลือดและสมอง โรคปอดอักเสบ 7 โรคติดเชื้อในกระแสโลหิต 8. CKD 9. โรคเบาหวาน 10. Success suicide 11. COPD 12. โรคเอดส์ 13. แม่ตาย และลูกตาย 14. ฟันผุในเด็กเล็ก 62% 15. EID, RID หัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง NCD ตา ไต อุบัติเหตุ จิตเวช ทารกแรกเกิด ทันตกรรม 5 สาขา ปฐมภูมิ+ทุติยภูมิ +ตติยภูมิ+องค์รวม IP+OP+PP Share Resource HR, Finance, Investment Hardware Software Peopleware Dataware Managementware Networkware

17 + LCT POP 542,347 Community Approach กลุ่มดี กลุ่มเสี่ยง 478,000
กลุ่มป่วย 70,000 กลุ่มดี กลุ่มเสี่ยง 478,000 POP 542,347 Community Approach 1O Care พชอ. (DHB)/พชต.(PCC)/DHS อำเภอ,ตำบล,หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ศูนย์เด็กเล็ก,โรงเรียน,ตลาด, To be number 1 ระดับเงิน Cloud system HW,SW PW,DW 43File 2O Care Screening Program DM,HT 76% Depress 50.37% CA cx 65% , CA breast 90% Pre-DM, Pre-HT, ANC, WCC Stroke Fast tract STEMI fast tract 50% Trauma fast tract 55%,68% Age group Approach HE EH + 8 กรม พหุภาคี Matrix Record Report Surveillance Performance Financial LCT Approach 3O Care NCD Clinic Modi-CKD Clinic,คลินิกจิตเวช Community / Home Ward อบรม Caregiver , Re-Admit Re-Visit,Unit Cost, HbA1c 80% MIS 40KPI+ Survey นิเทศ

18 กรอบงบประมาณ ปี 2561 ( ประมาณการรวมทั้งสิ้น 2,440 ล้านบาท )
กรอบงบประมาณ ปี ( ประมาณการรวมทั้งสิ้น 2,440 ล้านบาท ) บูรณาการการแพทย์แผนไทยและสมัยใหม่เพื่อพัฒนาระบบบริการ (10,20,30)(ป่วย, พิการ,OP+IP) ธรรมาภิบาล (คน,เงิน,ของ,GG) ส่งเสริมสุขาพและป้องกันโรค (ดี,เสี่ยง,PP) งบดำเนินงาน % งบโครงการ 3 ยุทธศาสตร์ 3.25 % กรอบ 500 ล้าน (OP+IP) 61.12 ล้านบาท กรอบ 147 ล้าน (PP+กองทุนฯ+งบ ผวจ) 7.15 ล้านบาท ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มป่วย DM/HT uncontrol 40,000 ราย 10.93 ล้านบาท

19 CEO, CCO MIS MIS MIS ณ 25 ก.ค. 60 จังหวัดพิจิตร สร้างสังคมสุขภาพดี
สาธารณสุขยุคใหม่ สร้างสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย 3 อ 3 ส (ภูมิธรรม + ภูมิปัญญา) = Buddha based Learning โดยใช้สติปัฎฐาน 4 Community (พื้นที่เป็นที่ตั้ง) & People (ประชาชนเป็นศูนย์กลาง) หญิงตั้งครรภ์/เด็ก 0-5 ปี/Setting Strategy & งานประจำที่เป็นปัญหา & งานประจำ CNO CSO CQO CHRO CFO วัยเรียน/วัยรุ่น/Setting Strategy & งานประจำที่เป็นปัญหา & งานประจำ วัยทำงาน/ผู้สูงอายุ/Setting Strategy & งานประจำที่เป็นปัญหา & งานประจำ SI 1 SI 2 SI 3 CIPO & พบส. SI 1 SI 2 SI 3 CIPO & พบส. SI 1 SI 2 SI 3 CIPO & พบส. MIS CMO CIO,CKO MIS CMO CIO,CKO MIS CMO CIO,CKO CIPO CIPO CIPO จังหวัด/คบสจ. อำเภอ/คบสอ. ตำบล/คบสต. COO+สำนักเลขา CEO, CCO แผน 4 ปี Action plan 1 ปี ณ 25 ก.ค. 60

20 ประชาชน 5 กลุ่มวัย Strategy & งานประจำที่เป็นปัญหา & งานประจำ
กลไกการขับเคลื่อน ประชาชน 5 กลุ่มวัย Strategy & งานประจำที่เป็นปัญหา & งานประจำ CNO CSO CQO CHRO CFO SI 1 SI 2 SI 3 CIPO & พบส. การบังคับใช้กฎหมาย 14 ฉบับ ชุมชนเข้มแข็ง MIS CIO,CKO CMO CMO CIPO ณ 2 พค 60

21 จังหวัดพิจิตร สร้างสังคมสุขภาพดี
สาธารณสุขยุคใหม่ สร้างสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย 3 อ 3 ส (ภูมิธรรม + ภูมิปัญญา) = Buddha based Learning ภูมิธรรม ภูมิปัญญา นำชีวิต โดยใช้สติปัฎฐาน 4 แผนที่ชีวิต แผนที่ชุมชน Community (พื้นที่เป็นที่ตั้ง) & People (ประชาชนเป็นศูนย์กลาง) สีล สมาธิปัญญา สูบบุหรี่ สุรา ยาเสพติด พฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ อาหารกาย/จิต ออกกำลังกาย/จิต อารมณ์ สติปัญญา การบังคับใช้กฎหมาย 14 ฉบับ ชุมชนเข้มแข็ง คทง.ด้านสิ่งแวดล้อม คทง.สุรา บุหรี่ คทง.สถานพยาบาล คทง.คุ้มครองผู้บริโภค คทง.โรคไม่ติดต่อ คทง.แพทย์แผนไทย คทง.ควบคุมโรคติดต่อ คทง.สุขภาพจิต คทง.โรคเอดส์ คทง.ยาเสพติด คทง.อาหารปลอดภัย คทง.พัฒนาเด็ก คทง.ขยะมูลฝอยติดเชื้อ คทง.ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เด็ก / เยาวชน วัยทำงาน ผู้สูงอายุ อสม. ศาสนา โรงเรียน / กศน. ร้านค้า ปกครอง เทศบาล/อบต. ผู้นำชุมชน ข้าราชการ สาธารณสุข ทุกข์ (ปัญหา) สมุทัย (สาเหตุ) นิโรธ (วัตถุประสงค์) มรรค (มาตรการ)

22 12 ระบบสุขภาพอำเภอ District Health Board (คบสอ.)
วชิรบารมี สามง่าม โพธิ์ประทับช้าง บึงนาราง ตะพานหิน ทับคล้อ ดงเจริญ บางมูลนาก โพทะเล สากเหล็ก วังทรายพูน 54 ทีม หมอครอบครัว 3 ทีม 3 ทีม เมือง 12 ทีม 4 ทีม 3 ทีม 4 ทีม 6 ทีม 17 cluster เครือข่าย อปท. (คบสต./PCC) 3 ทีม 4 ทีม 3 ทีม 6 ทีม 3 ทีม

23 การขับเคลื่อนนโยบายในระดับ คบสจ./คบสอ./คบสต.
คทง.อาหารปลอดภัย คทง.เอดส์ คทง.ควบคุมโรคติดต่อ คทง.โรคไม่ติดต่อ คทง.ขยะ มูลฝอยติดเชื้อ คทง.สุรา บุหรี่ คทง.คุ้มครองผู้บริโภค คทง.ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE คทง.ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น คทง.พัฒนาเด็ก คทง.สุขภาพจิต คทง.แพทย์แผนไทย คทง.สถานพยาบาล คทง.ด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชนเข้มแข็ง (พชต.) คบสต. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ (DHB) (พชอ.) คบสอ. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพจังหวัด (พชจ.) คบสจ.

24 การขับเคลื่อนแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ คบสจ./คบสอ./คบสต.
ค้นหาปัญหา (ทุกข์) วัตถุประสงค์ (นิโรธ) หาสาเหตุ (สมุทัย) มาตรการ (มรรค) คบสต. คบสอ. คบสจ. ปกครอง สาธารณสุข เยาวชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ผู้สูงอายุ ตำรวจ โรงเรียน เทศบาล/อบต.

25

26 ระบบข้อมูล MIS

27


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์ 20 ปี 5 ปี และปี 2561.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google