งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำกับดูแล ตนเองที่ดี สรวิชญ์ เปรมชื่น ที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริม ผู้ประกอบการวิสาหกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำกับดูแล ตนเองที่ดี สรวิชญ์ เปรมชื่น ที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริม ผู้ประกอบการวิสาหกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำกับดูแล ตนเองที่ดี สรวิชญ์ เปรมชื่น ที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริม ผู้ประกอบการวิสาหกิจ

2 การกำกับดูแลตนเองที่ดี นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายด้านองค์การ นโยบายผู้ปฏิบัติงาน  การจัดทำนโยบาย  การแปลงนโยบาย  การดำเนินงานตามโครงการ  ความสอดคล้องของตัวชี้วัด  การติดตามแผนงาน และการทบทวน  การระบุเรื่องที่ต้องทำต่อ อ้างอิงจาก (JIS Q9023:2003)

3 มิติย่อยที่ 1 การจัดทำนโยบาย (Policy Development) - แผนงานในอนาคตมีการกำหนดทิศทาง อย่างชัดเจนหรือไม่ - แผนงานในอนาคตสอดคล้องกับปรัชญา การบริหารและวิสัยทัศน์หรือไม่ - มีการนำผลการประเมินตำแหน่งทาง การตลาดและปัจจัยภายในองค์กรไปใช้ ในการกำหนด แนวทางหรือไม่ - มีการลำดับความเร่งด่วนของแผนงาน หรือไม่ - มีแผนงาน ที่ทำให้ก้าวหน้านำคู่แข่ง

4 มิติย่อยที่ 2 การแปลงนโยบาย (Policy Deployment) - ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย (policy) วาระสำคัญ (Critical Issue) และ วัตถุประสงค์ (Objective) และแผนกที่ รับผิดชอบ - มีการแตกวาระสำคัญ (Critical Issue) ไป เป็นแผนงานในระดับแผนก - มีการจัดลำดับความเร่งด่วนของแผนงาน ในแผนก - มีกิจกรรมที่จะสร้างให้เกิดการขยายผลทั้ง ในแนวราบและแนวดิ่ง - มีการทบทวนความคืบหน้าในแผนก

5 มิติย่อยที่ 3 การดำเนินงานตามโครงการ (Project Implementation) - โครงการมีการกำหนดกิจกรรม / กำหนดเวลาที่ชัดเจนเพื่อให้บรรลุ เป้าหมายขั้นต่ำ - ในแต่ละโครงการมีการกำหนดผู้รับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่ ที่ชัดเจน - มีการทบทวนจำนวนบุคลากร, ค่าใช้จ่าย และระยะเวลาที่จำเป็น สำหรับแต่ละ โครงการหรือไม่ - มีความร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ

6 มิติย่อยที่ 4 ความสอดคล้องของตัวชี้วัด ( KPI Alignment ) - มีการกำหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับปัจจัย แห่งความสำเร็จ / วัตถุประสงค์ และ แนวทางการบรรลุวัตถุประสงค์ - มีการกำหนดตัวชี้วัดทั้งด้านผลและ กิจกรรมที่ทำให้บรรลุผล

7 มิติย่อยที่ 5 การติดตามแผนงานและการ ทบทวน (Policy Monitoring and Review ) - มีการทบทวนความคืบหน้าของนโยบาย ต่อเนื่อง มีการกำหนดแผนฉุกเฉิน ในกรณี ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย - นโยบายมีการทบทวน และปรับเปลี่ยน หรือไม่ - ผู้บริหารระดับสูงมีการวิเคราะห์ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลหรือไม่

8 มิติย่อยที่ 6 การระบุเรื่องที่ต้องทำต่อ (Balance Issue Identification) - ความคืบหน้าของวัตถุประสงค์และการ ขยายนโยบาย ที่บรรลุ มีการระบุอย่าง ชัดเจนในรายงานของแต่ละฝ่าย - มีการหาสาเหตุที่แท้จริง ที่ทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ ในแต่ละปี - ปัญหาที่พบในปีนี้ ถูกนำไปวางแผนสำหรับ ปีถัดไป - ผลกระทบของนโยบายด้าน บวกและลบ ได้รับการประเมิน และทบทวน

9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การกำกับดูแล ตนเองที่ดี สรวิชญ์ เปรมชื่น ที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริม ผู้ประกอบการวิสาหกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google