งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานสำคัญ ที่เกี่ยวกับ “ECO Sticker”. การหารือสมาคมฯ/ กลุ่มยานยนต์ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับ การแสดงค่า CO 2 และการนำผลทดสอบ Active Safety มาใช้ยื่นขอป้ายข้อมูลรถยนต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานสำคัญ ที่เกี่ยวกับ “ECO Sticker”. การหารือสมาคมฯ/ กลุ่มยานยนต์ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับ การแสดงค่า CO 2 และการนำผลทดสอบ Active Safety มาใช้ยื่นขอป้ายข้อมูลรถยนต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานสำคัญ ที่เกี่ยวกับ “ECO Sticker”

2 การหารือสมาคมฯ/ กลุ่มยานยนต์ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับ การแสดงค่า CO 2 และการนำผลทดสอบ Active Safety มาใช้ยื่นขอป้ายข้อมูลรถยนต์ ณ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การหารือสมาคมฯ /กลุ่มยานยนต์เกี่ยวกับการแสดงค่า CO 2 วันที่ 31 ตุลาคม 2556 และวันที่ 21 กรกฎาคม 2557

3 งานสัมมนาเรื่อง ระบบป้ายข้อมูลรถยนต์ วันที่ 13 มกราคม 2558 งานสัมมนาเปิดตัวระบบป้ายข้อมูลรถยนต์อย่างเป็นทางการ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ ป้ายข้อมูลรถยนต์ และเตรียมความพร้อมของผู้ผลิตหริอผู้นำเข้าในการกรอกข้อมูล ระบบป้ายข้อมูลรถยนต์ โดยมี ปกอ.เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

4 การจัดทำ Workshop ระบบป้ายข้อมูลรถยนต์ วันที่ 21-27 มกราคม 2558 การทำ Workshop ให้กับ 18 กลุ่มบริษัท เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและรับฟัง ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็นจากผู้ผลิตและผู้นำเข้าแต่ละราย ณ อาคารบางกอกไทย บริษัทอินเตอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 4

5 การหารือกับสมาคมฯ/กลุ่มยานยนต์ และผู้นำเข้า วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 การหารือกับสมาคมฯ/ กลุ่มยานยนต์ และผู้นำเข้า เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ ระบบป้ายข้อมูลรถยนต์ ณ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 5

6 6 การลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง อก. และ กค. วันที่ 16 มีนาคม 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ร่วมกัน เป็นประธานในการเปิดตัวระบบป้ายข้อมูลรถยนต์และร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้รถยนต์อย่างยั่งยืน (Sustainable Mobility) ด้วยกลไก ECO Sticker และภาษี CO 2 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

7 7 Site Visit ผู้ประกอบการ วันที่ 30 มีนาคม–3 เมษายน 2558 การเข้าพบผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า (Site Visit) เพื่อรับฟังปัญหา และหาแนวทางแก้ไข ปัญหาเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลเข้าระบบป้ายข้อมูลรถยนต์ ณ โรงงาน/บริษัทผู้ผลิต

8 การหารือกับสมาคมฯ/กลุ่มยานยนต์ วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 และวันที่ 11 สิงหาคม 2558 การตอบข้อซักถามเกี่ยวกับระบบป้ายข้อมูลรถยนต์ และกำหนดข้อปฏิบัติการกรอก ข้อมูล ณ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 8

9 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม วันที่ 19 สิงหาคม 2558 กระทรวงอุตสาหกรรม ออกประกาศเรื่อง การแสดงข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปได้รับข้อมูลสมรรถนะรถยนต์ที่เที่ยงตรง โปร่งใส และเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อนำไปเปรียบเทียบคุณสมบัติของรถยนต์แต่ละรุ่น 9


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานสำคัญ ที่เกี่ยวกับ “ECO Sticker”. การหารือสมาคมฯ/ กลุ่มยานยนต์ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับ การแสดงค่า CO 2 และการนำผลทดสอบ Active Safety มาใช้ยื่นขอป้ายข้อมูลรถยนต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google