งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 13 ( พ. ศ. 2555) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 13 ( พ. ศ. 2555) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 13 ( พ. ศ. 2555) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ. ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขอัตราค่าใช้จ่ายในการ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 22 สิงหาคม 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  บังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ. ศ. 2511 ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( ฉบับที่ 6) พ. ศ. 2548 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ออกประกาศแก้ไขอัตราค่าใช้จ่ายในการ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ไว้ดังต่อไปนี้

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : แผ่นป้าย สะท้อนแสงสำหรับทำป้ายทะเบียนรถ เลขที่ มาตรฐาน มอก. 715-2553

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : แผ่นป้าย สะท้อนแสงสำหรับทำป้ายทะเบียนรถ เลขที่ มาตรฐาน มอก. 715-2553

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  จ่ายค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตามอัตราที่กฎหมาย กำหนด

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 13 ( พ. ศ. 2555) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google