งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายละเอียดหมายเลข 1. ห้องประทับรับรอง 2. พลับพลาพิธี 3. รับรองผู้เข้าพิธีชุด ขาว 4. ห้องรับรองท้องถิ่น / อำเภอ 5. แพรริบบิ้น 6. ห้องพักนักเรียนชุด พิธีการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายละเอียดหมายเลข 1. ห้องประทับรับรอง 2. พลับพลาพิธี 3. รับรองผู้เข้าพิธีชุด ขาว 4. ห้องรับรองท้องถิ่น / อำเภอ 5. แพรริบบิ้น 6. ห้องพักนักเรียนชุด พิธีการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายละเอียดหมายเลข 1. ห้องประทับรับรอง 2. พลับพลาพิธี 3. รับรองผู้เข้าพิธีชุด ขาว 4. ห้องรับรองท้องถิ่น / อำเภอ 5. แพรริบบิ้น 6. ห้องพักนักเรียนชุด พิธีการ 7. รับรองมหาดเล็ก / กองราชพิธี 8. ห้องปฐมพยาบาล 9. ห้องควบคุมเสียง 10. ห้องสำรองรับรอง ตำรวจ 11. โรงอาหาร 12. ลงทะเบียน / ประชาสัมพันธ์ 13. นิทรรศการและ ผลงานฯ 14. รับรองกอง อำนวยการร่วม 15. ห้องเตรียมอาหาร 3 16. ห้องรับรอง ผอ. รร./ หน. จว. 17. แข่งขันนักบินน้อย สพฐ. 18. ห้องรับรอง VIP 19. ลานจอดรถ 20. รับรองผู้แทน พระองค์ 21. รับรอง คณะครูกลุ่ม รร. 22. รับรอง ผอ. โรงเรียน ในพระราชูประถัมภ์ 23. รับรองรัฐมนตรี แผนผังสถานที่จัดนิทรรศการและแสดงผลงานนักเรียน กลุ่มโรงเรียนในพระ ราชูปถัมภ์ฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร สนาม ฟุตบอล หอประ ชุม หอประ ชุม 2 สนามกีฬา สำนัก งาน ห้อง น้ำ สระน้ำ 315 314 313 312 311 รับรองกองอำนวยการ ร่วม รับลงทะเบียน / ประชาสัมพันธ์ ซุ้ม พระ ห้อง ICT/ ไร้ พรมแดน ที่ ประทั บ รับรอ ง พลับพลา พิธี แนะแนว สภานักเรียน ธนาคารโรงเรียน ถวาย ของ ประชาชนเฝ้ารับ เสด็จฯ ตัดแพร ริบบิ้น ห้อง คอมพิวเต อร์ ห้อง โสตทัศนูปกร ณ์ ห้อง ฟิสิก ส์ บั น ไ ด ห้อง น้ำ ห้อง ทรง งาน ห้อ ง เกีย รติย ศ ห้อ ง วิชา การ ห้อ ง รอง ผอ. ห้อง งบปร ะมา ณ ทางเชื่อม เคมี ลูกเ สือ ห้อง ผอ. ห้อง ประชุม ทางเชื่อม ห้อง ชีววิทยา ห้องสมุด ห้องกลุ่ม สาระ วิทยาศาส ตร์ ธุรการ ห้อง น้ำ ประตูทางเข้า / ออก นิทรรศการและผลงานนักเรียน จุดทรงคม ลงนาม ห้อง กฎหมา ย สมุด เสียง

2 กิจกรรม พัฒนา ผู้เรียน ภาษา ต่างประเ ทศ การงาน อาชีพฯ ศิลปะ สุขศึกษา และ พล ศึกษา สังคมฯ วิทยาศา สตร์ คณิตศา สตร์ ภาษาไ ทย อาชีพ เสริม ยุติ ความ รุนแรง เศรษฐ กิจ พอเพีย ง 26 ปี พัชรกิติยาภา 2 กพ. เจ้าฟ้า นักบิน หนูน้อย เจ้า เวหา ผลงาน กลุ่มใน รร. ตัด ริบบิ้น 4 เมตร ซุ้มพระ สหกร ณ์ อาคารเรียน ข 4 เมตร ธนาคาร โรงเรียน สภานักเรียน ห้อง ICT/ ไร้พรมแดน ทางเดินด้านในเต็นท์ ( 1 เมตร ) 1 เมตร 12 เมตร 3 เมตร ถนน รับลงทะเบียน แนะแนว ประชาสัมพัน ธ์ ที่ประทับ รับรอง 1.5 เมตร รับรองกองอำนวยการร่วม ถวาย ของ พลับพล าพิธี แผนผังแสดงการจัดเต็นท์นิทรรศการและ แสดงผลงานนักเรียน

3 แผนผังการเดินทางจากท่าอากาศยานพิษณุโลก


ดาวน์โหลด ppt รายละเอียดหมายเลข 1. ห้องประทับรับรอง 2. พลับพลาพิธี 3. รับรองผู้เข้าพิธีชุด ขาว 4. ห้องรับรองท้องถิ่น / อำเภอ 5. แพรริบบิ้น 6. ห้องพักนักเรียนชุด พิธีการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google