งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สพป. พช.3 ป.3. นักเรียนชั้น ป.3 สังกัด สพฐ. / ตำรวจ ตระเวน ชายแดน ด้านภาษา (Literacy) ด้านคำนวณ (Numeracy) ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) กลุ่มเป้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สพป. พช.3 ป.3. นักเรียนชั้น ป.3 สังกัด สพฐ. / ตำรวจ ตระเวน ชายแดน ด้านภาษา (Literacy) ด้านคำนวณ (Numeracy) ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) กลุ่มเป้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สพป. พช.3 ป.3

2 นักเรียนชั้น ป.3 สังกัด สพฐ. / ตำรวจ ตระเวน ชายแดน ด้านภาษา (Literacy) ด้านคำนวณ (Numeracy) ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) กลุ่มเป้า หมาย สังกัดอื่น ๆ ดำเนินการทดสอบได้หลังจาก สพฐ. ดำเนินการเสร็จสิ้น

3 แบบทดสอบจำนวนข้อคะแนนเต็มเวลา ( นาที ) ด้านภาษา 303560 ด้านคำนวณ 303590 ด้านเหตุผล 303560 ข้อ 1-27 แบบทดสอบ เลือกตอบ ข้อ 28-30 แบบทดสอบเขียนตอบ

4 วันสอบ เวลา 08.30-09.30 น.10.00-11.30 น.13.00-14.00 น. 9 มี. ค. 59 ความสามารถ ด้านภาษา พักความสามารถ ด้านคำนวณ พักความสามารถ ด้านเหตุผล หน้าที่กรรมการ 1. ควบคุมการสอบ 2. ตรวจข้อสอบข้อเขียน ( ข้อ 28-30) ในทุกวิชา สพป. พช.3 ส่งเกณฑ์การตรวจข้อเขียน หลังจากสอบวิชานั้น ๆ แล้วเสร็จ ทาง ระบบ smart office ( กรรมการ 2 ท่าน / ห้องสอบ )

5 3. โรงเรียนจัดเตรียม / นักเรียนเตรียม ดินสอ 2B และยางลบ 1. เตรียมบัญชีรายชื่อนักเรียนติด ประกาศหน้าห้องสอบ 2. จัดห้องสอบตามเลขที่นั่งสอบตาม บัญชีรายชื่อ 35 คน / ห้อง 4. เตรียมบัญชีการลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบ NT ดังแบบฟอร์ม

6 ก่อน สอบ 2. ตรวจสอบข้อสอบ การปิดผนึกซอง ข้อสอบ 3. จัดนักเรียนเข้านั่งตามเลขที่สอบ ห้องละ 35 คน / ห้อง ( ติดบัญชีรายชื่อหน้าห้อง ) นักเรียนนำ ดินสอ 2B ยางลบ 4. เปิดซองข้อสอบก่อนเวลา 15 นาที เตรียม แจกข้อสอบ 5. แจกข้อสอบ คว่ำไว้ที่โต๊ะนักเรียนทุก คน จึงเริ่มทำข้อสอบพร้อมกัน 1. จัดเตรียมบัญชีลงลายมือชื่อนักเรียน ผู้เข้าสอบ

7 ขณะ สอบ 1. ดำเนินการสอบตามเวลาที่กำหนด ( กรรมการชี้แจง นักเรียนได้ ถ้ามีข้อสงสัย หรือข้อสอบบกพร่อง ) พร้อมกับ แจ้งเตือนเวลาสอบในแต่ละวิชา เตือนครั้งที่ 1 นักเรียนสอบได้ครึ่งเวลาที่กำหนด เตือนครั้งที่ 2 เหลือเวลาอีก 5 นาที 2. กำชับนักเรียน 2.1 กระดาษคำตอบ ห้ามพับ หัก งอ ฉีกขาดเด็ดขาด และ ไม่ขีดเขียนทับกรอบสี่เหลี่ยมด้านนอกกระดาษคำตอบ เพราะ มีผลต่อโปรแกรมการตรวจข้อสอบ 2.2 ไม่ให้ระบายข้อ 28-30 ในกระดาษคำตอบ ( เป็นที่ ระบายคะแนนสำหรับกรรมการ ) 2.3 นักเรียนเขียนชื่อ - สกุลให้เรียบร้อยในแบบทดสอบเขียน ตอบ ( ตอนที่ 2) ก่อนลงมือทำ

8 กระดาษคำตอบ ด้านหน้า

9 กระดาษคำตอบ ด้านหลัง

10 หลังสอบ 1. นักเรียนต้องทำข้อสอบอย่างน้อย 30 นาที จึงออก จากห้องสอบได้ 2. หลังสอบวิชาที่ 2 ก่อนพักเที่ยงกรรมการควรเก็บ กระดาษคำตอบก่อน แล้วเบิกมาใช้ต่อในวิชา ที่ 3 ( ภาคบ่าย ) 3. การตรวจข้อสอบตอนที่ 2 ข้อเขียนในแต่ละวิชา กลุ่มนิเทศฯ ส่งเกณฑ์ การตรวจให้ในระบบ smart office หลังจากสอบแต่ละวิชาเสร็จ เพื่อให้ กรรมการตรวจ แล้วระบายคะแนนลงใน กระดาษคำตอบ ( การตรวจหากไม่แล้วเสร็จในวันที่ 9 มี. ค. 59 ยืดหยุ่นถึงวันที่ 10 มี. ค. 59 เวลา 12.00 น.)

11 การปิดผนึก ซองข้อสอบ 1. เรียงกระดาษคำตอบตามลำดับเลขที่สอบ ถ้ามี นักเรียนขาดสอบ ไม่ต้องแนบกระดาษคำตอบหรือ แทรกเอกสารใดๆ 2. นำกระดาษคำตอบพร้อมบัญชีลงลายมือชื่อ นักเรียนใส่ซอง ปิดผนึก กรรมการลงชื่อกำกับ 3. ส่งซองกระดาษคำตอบที่สอบเรียบร้อยกับประธาน สนามสอบ 4. ประธานสนามสอบนำส่ง ศน. ประจำจุดส่งมอบ ข้อสอบ ภายใน วันที่ 10 มี. ค. 59 ก่อนเวลา 12.00 น.

12 1. ซอง กระดาษคำตอบ 2. สำเนาบัญชีลง ลายมือชื่อ นักเรียนเข้าสอบ 1 ฉบับ 1. กระดาษคำตอบ 2. บัญชีลงลายมือ ชื่อนักเรียนเข้า สอบ 1 ฉบับ

13 รร. ทำหนังสือแจ้งมายัง สพป. พช.3 ( ภายในวันที่ 4 มี. ค. 59) รายละเอียด ดังนี้ 1. ชื่อ รร. 2. รหัส 10 หลักของ รร. 3. ชื่อ - สกุลนักเรียน 4. รหัสประจำตัวประชาชนของ นักเรียน 5. เหตุผลในการใช้ข้อสอบสำรอง กรณีนักเรียนย้ายใหม่ / รายชื่อไม่อยู่ในระบบ

14 1. รหัสโรงเรียน 10 หลัก 2. รหัสชั้นเรียน 2 หลัก ( ป.3 คือ 13) 3. รหัสห้องสอบ 2 หลัก เช่น 01 / 02 / 03 4. รหัสเลขที่ 2 หลัก เช่น 01 / 02 / 03 5. รหัสเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ถ้านักเรียนเป็นคนต่างด้าว / ไม่มีเลข 13 หลัก ให้ใช้รหัส รร. 10 หลัก ตามด้วย หมายเลขที่กำหนด 3 หลัก เช่น 001 / 002 / 003 6. รหัสเพศ ชาย คือ 1 หญิง คือ 2 7. รหัสเด็กพิเศษ ( รายละเอียดดังคู่มือการ การจัดสอบ NT) ถ้านักเรียน มีความ พิเศษ การระบายรหัสลงใน กระดาษคำตอบสำหรับนักเรียน

15 โรงเรียนดูข้อมูลประกาศผลสอบ NT ได้ใน ระบบ วันที่ 25 เมษายน 2559 เป็นต้นไป http://juno.tks.co.th/OBECWebRegis /User/Login

16

17

18 1. โรงเรียนต่างสังกัดแจ้งความประสงค์มาที่ เขตพื้นที่การศึกษา 2. เขตพื้นที่แจ้งยังส่วนกลาง ( สำนักทดสอบ ทางการศึกษา ) 3. สำนักทดสอบส่งโครงสร้างและเฉลย แบบทดสอบ NT หลังวันประกาศผลของนักเรียน สพฐ ( หลัง วันที่ 25 เมษายน 2559) การให้บริการแก่โรงเรียนต่าง สังกัด


ดาวน์โหลด ppt สพป. พช.3 ป.3. นักเรียนชั้น ป.3 สังกัด สพฐ. / ตำรวจ ตระเวน ชายแดน ด้านภาษา (Literacy) ด้านคำนวณ (Numeracy) ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) กลุ่มเป้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google