งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบาย ยกระดับคุณภาพ การศึกษา. ๑. ระบบการ สอบ ๑. ๑ เนื้อหาสาระที่ใช้ออก ข้อสอบ ๑. ๒ รูปแบบของข้อสอบ ๑. ๓ การเตรียมพร้อมให้ นักเรียนคุ้นเคย กับวิธีการตอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบาย ยกระดับคุณภาพ การศึกษา. ๑. ระบบการ สอบ ๑. ๑ เนื้อหาสาระที่ใช้ออก ข้อสอบ ๑. ๒ รูปแบบของข้อสอบ ๑. ๓ การเตรียมพร้อมให้ นักเรียนคุ้นเคย กับวิธีการตอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบาย ยกระดับคุณภาพ การศึกษา

2 ๑. ระบบการ สอบ ๑. ๑ เนื้อหาสาระที่ใช้ออก ข้อสอบ ๑. ๒ รูปแบบของข้อสอบ ๑. ๓ การเตรียมพร้อมให้ นักเรียนคุ้นเคย กับวิธีการตอบ ๑. ๔ การจัดชุดข้อสอบ การใช้ O-NET เป็น เครื่องมือ ในการ ยกระดับคุณภาพ การศึกษา

3 ๒. นโยบาย O-NET ต้องมี ผลในทุกระดับ ( หน่วยงาน ในส่วนกลาง เขตพื้นที่ การศึกษา และ สถานศึกษา ) ๒. ๑ การสร้างแรงจูงใจให้ นักเรียนตั้งใจสอบ ๒. ๒ การให้ O-NET เป็น ส่วนหนึ่งของการจบ ช่วงชั้น ๒. ๓ การให้ O-NET เป็น ส่วนหนึ่งของการศึกษาต่อ ในชั้นที่สูงขึ้น

4 ๓. การขับเคลื่อนให้ คุณภาพการศึกษา สูงขึ้น ๓. ๑ การใช้ผล O-NET ยืนยันในคุณภาพของ การจัดการศึกษา ๓. ๒ แนวทางการ ยกระดับคุณภาพ ของผู้เรียนทั้งระบบ

5 - การใช้ O-Net ยกคุณภาพ การศึกษา - การเลื่อนชั้น / ซ้ำชั้น, การ เรียนต่อ - การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน ครู, ผู้บริหาร, สพฐ. ส่วนกลาง - ความดีความชอบ วิทย ฐานะ “ มาตรการ ”

6 สรุปผลการเสวนา การใช้ O-NET 1. จุดเน้นอยู่ที่ Literacy & Numeracy 2. การกำหนดเป้าหมาย ร. ร. และ สพท. กำหนด และเสนอ Treatment ให้ โรงเรียนต่างกัน - แรงเสริม - ปัจจัยเพิ่ม พิเศษ - สนับสนุน วิชาการ และ ทรัพยากร - ต้นแบบ - พี่เลี้ยง ขยายผล

7 สรุปผลการเสวนา การใช้ O-NET 4. Management by support 5. ดึงแนวประเมิน O-Net/PISA สู่ Classroom Process 6. เพิ่ม incentive ให้นักเรียน เช่น การเรียนต่อ การจบช่วงชั้น (Exit Exam) 7. ทุก สพท. วางแผนยุทธศาสตร์ ประเมินกำลัง / ข้อจำกัด โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน สนับสนุนการนิเทศ

8 การปรับใช้ในสถานศึกษา 1. วิเคราะห์ข้อมูลผลการเรียน นักเรียนรายบุคคล โดยจุดเน้น อยู่ที่ Literacy & Numeracy 2. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย น. ร. และ พัฒนาตามกลุ่ม - กลุ่ม ปรับปรุง - กลุ่มปาน กลาง - กลุ่มสูง


ดาวน์โหลด ppt นโยบาย ยกระดับคุณภาพ การศึกษา. ๑. ระบบการ สอบ ๑. ๑ เนื้อหาสาระที่ใช้ออก ข้อสอบ ๑. ๒ รูปแบบของข้อสอบ ๑. ๓ การเตรียมพร้อมให้ นักเรียนคุ้นเคย กับวิธีการตอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google