งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมเตรียมความพร้อม การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมเตรียมความพร้อม การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมเตรียมความพร้อม การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

2 หัวข้อ กำหนดการและเอกสารที่จัดส่งไปยังสนามสอบ
ลักษณะทั่วไปของแบบทดสอบ ใบเซ็นชื่อ และแบบบันทึกคะแนน การบรรจุแบบทดสอบ ใบเซ็นชื่อ และแบบบันทึกคะแนน การใช้ใบเซ็นชื่อและแบบบันทึกคะแนน การบันทึกคะแนน รูปแบบและรายการเอกสารธุรการประกอบการสอบ

3 กำหนดการและเอกสารที่จัดส่งไปยังสนามสอบ
วันที่ กุมภาพันธ์ 2561 (ส่งให้ที่ศูนย์สอบ) - คู่มือการจัดสอบฯ Reading Test (RT) - เอกสารธุรการประจำสนามสอบ รวม 9 รายการ

4 กำหนดการและเอกสารที่จัดส่งไปยังสนามสอบ
เอกสารธุรการที่เพิ่มเติมในปีนี้ ซองใส่แบบบันทึกคะแนนฯ ( 1 ซอง/ห้อง) Sticker ติดโต๊ะสอบ ระบุข้อมูลประจำตัวของผู้เข้าสอบ

5 กำหนดการและเอกสารที่จัดส่งไปยังสนามสอบ
- คู่มือการจัดสอบฯ และเอกสารฯ จะบรรจุในซองแยกซองตามศูนย์สอบและสนามสอบแล้วบรรจุลงกล่องแยกไปตามศูนย์สอบ ซองของสนามสอบ ซองของศูนย์ กล่องของศูนย์

6 กำหนดการและเอกสารที่จัดส่งไปยังสนามสอบ
วันที่ กุมภาพันธ์ 2561 (ส่งให้ที่ศูนย์สอบ) - กล่องบรรจุแบบทดสอบ ซึ่งภายในจะบรรจุซองแบบทดสอบ ทั้ง 2 วิชา ได้แก่ ซองแบบทดสอบวิชาการอ่านรู้เรื่อง และ ซองแบบทดสอบการอ่านออกเสียง มัดรวมกัน ให้สนามสอบมารับกล่องแบบทดสอบได้ที่ศูนย์สอบในช่วงเช้าของวันสอบ

7 ลักษณะทั่วไปของแบบทดสอบ
พิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์ 8.85 x นิ้ว แยกเป็น 2 วิชา 3 ชุด ได้แก่ การอ่านรู้เรื่อง 1 ชุด การอ่านออกเสียง 2 ชุด

8 ลักษณะทั่วไปของใบเซ็นชื่อ
ขนาด A4 แสดงรายละเอียดของห้องสอบและผู้เข้าสอบ

9 ลักษณะทั่วไปของใบเซ็นชื่อ
ข้อมูลผู้เข้าสอบที่แสดงในใบเซ็นชื่อ

10 ลักษณะทั่วไปของใบเซ็นชื่อ
ช่องสำหรับให้กรรมการฯ กรอกข้อมูลและเซ็นชื่อ

11 แบบบันทึกคะแนน พิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์ แยก 2 วิชา ๆ ละ 1 แผ่น ได้แก่
พิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์ แยก 2 วิชา ๆ ละ 1 แผ่น ได้แก่ แผ่นที่ แบบบันทึกคะแนน (การอ่านรู้เรื่อง) แผ่นที่ แบบบันทึกคะแนน (การอ่านออกเสียง)

12 ช่องบันทึกคะแนน (กรรมการบันทึก)
แบบบันทึกคะแนน ข้อมูลห้องสอบ ข้อมูลนักเรียน ช่องบันทึกคะแนน (กรรมการบันทึก)

13 สำหรับกรรมการบันทึกและเซ็นชื่อ (กรรมการบันทึก)
แบบบันทึกคะแนน สำหรับกรรมการบันทึกและเซ็นชื่อ (กรรมการบันทึก)

14 แบบทดสอบจะจัดให้ตามจำนวนของผู้เข้าสอบในแต่ละวิชาของแต่ละห้อง
การบรรจุแบบทดสอบ การอ่านรู้เรื่อง แบบทดสอบจะจัดให้ตามจำนวนของผู้เข้าสอบในแต่ละวิชาของแต่ละห้อง พร้อมแนบใบเซ็นชื่อ (สพฐ.2) และ แบบบันทึกคะแนน 1. (การอ่านรู้เรื่อง)

15 บรรจุซองพร้อมติดใบปะหน้าซองแบบทดสอบ
การบรรจุแบบทดสอบ การอ่านรู้เรื่อง บรรจุซองพร้อมติดใบปะหน้าซองแบบทดสอบ

16 การบรรจุแบบทดสอบ การอ่านออกเสียง
แบบทดสอบสำหรับให้กรรมการบันทึกคะแนนจะมีเท่ากับจำนวน นร. พร้อมบรรจุแบบทดสอบสำหรับติดโต๊ะให้ นร. อ่านออกเสียงอีก 1 ชุด

17 การบรรจุแบบทดสอบ การอ่านออกเสียง
พร้อมแนบใบเซ็นชื่อ (สพฐ.2) และ แบบบันทึกคะแนน 2. (การอ่านออกเสียง)

18 บรรจุซองพร้อมติดใบปะหน้าซองแบบทดสอบ
การบรรจุแบบทดสอบ การอ่านออกเสียง บรรจุซองพร้อมติดใบปะหน้าซองแบบทดสอบ

19 ใบปะหน้าจะแยกสีเพื่อให้สังเกตได้ง่ายเวลานำไปใช้งาน
การบรรจุแบบทดสอบ การอ่านรู้เรื่อง การอ่านออกเสียง ใบปะหน้าจะแยกสีเพื่อให้สังเกตได้ง่ายเวลานำไปใช้งาน

20 การบรรจุแบบทดสอบ ด้านหลังปิดปากกาว และปิดทับด้วย Security Seal เพื่อป้องกันการเปิดก่อนถึงกำหนด

21 บรรจุซองแบบทดสอบลงกล่องและสำรองอยู่กล่องแรก
การบรรจุแบบทดสอบ บรรจุซองแบบทดสอบลงกล่องและสำรองอยู่กล่องแรก

22 ติดใบปะหน้ากล่องแสดงรายละเอียดสิ่งที่บรรจุอยู่ในกล่อง
การบรรจุแบบทดสอบ ติดใบปะหน้ากล่องแสดงรายละเอียดสิ่งที่บรรจุอยู่ในกล่อง

23 ตัวอย่างข้อมูลบนใบปะหน้ากล่องบรรจุแบบทดสอบ
การบรรจุแบบทดสอบ ตัวอย่างข้อมูลบนใบปะหน้ากล่องบรรจุแบบทดสอบ

24 การบรรจุแบบทดสอบ นำส่งที่ศูนย์สอบโดยรถขนส่งจากส่วนกลาง ระหว่างวันที่ กุมภาพันธ์ 2561

25 การใช้ใบเซ็นชื่อและแบบบันทึกคะแนน
ขาดสอบ กรณีนักเรียนขาดสอบ ให้กรรมการเขียน “ขาดสอบ” ให้ใบเซ็นชื่อที่ช่องหมายเหตุด้วย

26 การใช้ใบเซ็นชื่อและแบบบันทึกคะแนน
29 1 1 ให้กรรมการสรุปจำนวนผู้เข้าสอบ จำนวนผู้ขาดสอบ จำนวนแบบทดสอบสำรองที่ใช้

27 การใช้ใบเซ็นชื่อและแบบบันทึกคะแนน
ขาดสอบ กรรมการคุมสอบบันทึกขาดสอบในช่องสถานะ และสรุปจำนวนเหมือนใบเซ็นชื่อ

28 การใช้ใบเซ็นชื่อและแบบบันทึกคะแนน
30 29 1 ให้กรรมการสรุปจำนวนผู้เข้าสอบ จำนวนผู้ขาดสอบ

29 การใช้ใบเซ็นชื่อและแบบบันทึกคะแนน
ตรวจนับจำนวนชุดแบบทดสอบ แนบใบเซ็นชื่อมาพร้อมแบบทดสอบ แนบแบบบันทึกคะแนนมาพร้อมแบบทดสอบ บรรจุในซองแบบทดสอบที่ได้รับ ส่งให้กรรมการตรวจ / บันทึกคะแนนในลำดับต่อไป

30 การบันทึกคะแนน หลังจากกรรมการตรวจให้คะแนนแล้ว ให้นำคะแนนมากรอกลงในแบบบันทึกคะแนน ของแต่ละวิชา

31 ช่องบันทึกคะแนน (กรรมการบันทึก)
การบันทึกคะแนน ช่องบันทึกคะแนน (กรรมการบันทึก) ขาดสอบ

32 กรรมการนำแบบบันทึกคะแนน มาบันทึกคะแนนของ นร. ในระบบ NT Access
การบันทึกคะแนน กรรมการนำแบบบันทึกคะแนน มาบันทึกคะแนนของ นร. ในระบบ NT Access

33 รายการและรูปแบบ เอกสารธุรการประกอบการสอบ

34 รายการและรูปแบบ เอกสารธุรการประกอบการสอบ

35 คำถาม...

36 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การประชุมเตรียมความพร้อม การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google