งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

2 แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนและการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมความรู้ แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียน หลักสูตร กระบวนการ จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การทบทวน หลังการปฏิบัติ (AAR) ๑๒๓๔ การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

3 แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนและการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมความรู้ การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ หลักสูตร (ไม่เปลี่ยนแปลง) หลักสูตร (ไม่เปลี่ยนแปลง) ๑ จัดโครงสร้างเวลาเรียน ปรับปรุง เนื้อหาภายในแต่ละวิชา โครงสร้างเวลาเรียน ประถมศึกษา โครงสร้างเวลาเรียน ประถมศึกษา โครงสร้างเวลาเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น โครงสร้างเวลาเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น

4 แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนและการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมความรู้ โครงสร้างเวลาเรียนระดับประถมศึกษา 8 กลุ่มสาระ พื้นฐาน 840 ชม./ปี เรียนจริง 1,200 – 1,400 ชม./ปี หรือ 30 – 35 ชม./สัปดาห์ กิจกรรม พัฒนา ผู้เรียน 120ชม./ปี หรือ 3 ชม./ สัปดาห์ รายวิชา เพิ่มเติมที่ โรงเรียนจัด ปัจจุบัน “ ไม่น้อยกว่า ” 1,000 ชม./ปี 8 กลุ่มสาระ พื้นฐาน 840 ชม./ปี เรียนในห้องเรียน 22 ชม./สัปดาห์ ชม.ที่เหลือ 8 – 12 ชม./สัปดาห์ เป็นกิจกรรม 4 หมวด (หมวด 1 บังคับ) กิจรรม หมวด 2 - 4 ใหม่ “ ไม่เกิน ” 1,000 ชม./ปี เพิ่มเติม 40 ชม./ปี หมวด 1 กิจกรรม พัฒนา ผู้เรียน 120ชม./ปี หรือ 3 ชม./ สัปดาห์

5 แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนและการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมความรู้ โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 8 กลุ่มสาระ พื้นฐาน 880 ชม./ปี เรียนจริง 1,400 ชม./ปี หรือ 35 ชม./สัปดาห์ กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน 120 ชม./ หรือ 3 ชม./ สัปดาห์ รายวิชา เพิ่มเติมที่ โรงเรียนจัด ปัจจุบัน “ ไม่น้อยกว่า ” 1,200 ชม./ปี 8 กลุ่มสาระ พื้นฐาน 880 ชม./ปี กิจกรรม หมวด 2 - 4 ใหม่ “ ไม่เกิน ” 1,200 ชม./ปี หมวด 1 กิจกรรม พัฒนา ผู้เรียน 120ชม./ปี หรือ 3 ชม./ สัปดาห์ รายวิชา เพิ่มเติมที่ โรงเรียนจัด 200 ชม./ปี เรียนในห้องเรียน 27 ชม./สัปดาห์ ชม.ที่เหลือ 8 ชม./สัปดาห์ เป็นกิจกรรม 4 หมวด (บังคับ หมวด 1)

6 แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนและการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมความรู้ การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ครู สถานศึกษา รูปแบบ / วิธีการ จัดการเรียนรู้ สังกัด สพป. สังกัด สพม. การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กระบวนการ จัดการเรียนรู้ ๒ สังกัดอื่น

7 แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนและการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมความรู้ ข้อมูลสถานศึกษา ประเภท / ขนาดของโรงเรียน สพม.สพป.รวม อนุบาลจังหวัด-79 อนุบาลอำเภอ-428 ใหญ่พิเศษ ( นร.มากกว่า 1,500 คน)20153535 ใหญ่ ( นร. 601 - 1,500 คน)5959240299 กลาง (นร. 121 - 600 คน))127802929 เล็ก (นร.1 - 120 คน)140797937 ขยายโอกาส-899 วัตถุประสงค์พิเศษ23- ไม่ระบุขนาด15187202 รวม 3843,4473,831 ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 20.30 น. จาก สพม. 42 เขต และ สพป. 183 เขต

8 แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนและการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมความรู้ การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ครู สถานศึกษา รูปแบบ / วิธีการ จัดการเรียนรู้ Long distant Workshop ในระดับพื้นที่ Long distant Workshop ในระดับพื้นที่ Smart Trainer 1 ทีม : 10 รร. 5-7 ต.ค. Smart Trainer 1 ทีม : 10 รร. 5-7 ต.ค. การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กระบวนการ จัดการเรียนรู้ การพัฒนาบุคลากร ๒

9 แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนและการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมความรู้ การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ครู สถานศึกษา รูปแบบ / วิธีการ จัดการเรียนรู้ ปรับสัดส่วนรูปแบบ การเรียนรู้ จากการบรรยาย เป็นจัดวิธีการเรียนรู้ เน้นลงมือปฏิบัติ ในรูปแบบอื่น ปรับสัดส่วนรูปแบบ การเรียนรู้ จากการบรรยาย เป็นจัดวิธีการเรียนรู้ เน้นลงมือปฏิบัติ ในรูปแบบอื่น Smart Trainer 1 ทีม : 10 รร. Coaching Mentoring Smart Trainer 1 ทีม : 10 รร. Coaching Mentoring การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กระบวนการ จัดการเรียนรู้ การพัฒนาบุคลากร ๒

10 แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนและการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมความรู้ กลุ่มกิจกรรม “เพิ่มเวลารู้” หมวดกลุ่มกิจกรรม ๑. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมบังคับตามหลักสูตร) ๑. กิจกรรมแนะแนว ๒. กิจกรรมนักเรียน ๓. กิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณประโยชน์

11 แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนและการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมความรู้ กลุ่มกิจกรรม “เพิ่มเวลารู้” หมวดกลุ่มกิจกรรม ๒. สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ ๔. พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร ๕. พัฒนาความสามารถด้านการคิด และการพัฒนากรอบความคิดแบบเปิดกว้าง (Growth Mindset) ๖. พัฒนาความสามารถด้านการแก้ปัญหา ๗. พัฒนาความสามารถด้านการใช้ เทคโนโลยี ๘. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ส่งเสริม การเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้

12 แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนและการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมความรู้ กลุ่มกิจกรรม “เพิ่มเวลารู้” หมวดกลุ่มกิจกรรม ๓. สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม ๙. ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกการทำประโยชน์ ต่อสังคม มีจิตสาธารณะและการให้บริการ ด้านต่าง ๆ ทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และต่อส่วนรวม ๑๐. ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ ๑๑. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม (มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อดทน มุ่งมั่นในการทำงาน กตัญญู) ๑๒. ปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจ ในความเป็นไทย และหวงแหนสมบัติของชาติ

13 แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนและการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมความรู้ กลุ่มกิจกรรม “เพิ่มเวลารู้” หมวดกลุ่มกิจกรรม ๔. สร้างเสริมทักษะการทำงาน การดำรงชีพ และทักษะชีวิต ๑๓. ตอบสนองความสนใจ ความถนัด และ ความต้องการของผู้เรียนตามความแตกต่าง ระหว่างบุคคล ๑๔. ฝึกการทำงาน ทักษะทางอาชีพ ทรัพย์สินทางปัญญา อยู่อย่างพอเพียง และมีวินัยทางการเงิน ๑๕. พัฒนาความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิต ๑๖. สร้างเสริมสมรรถนะทางกาย

14 แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนและการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมความรู้ กรอบการจัดตารางเรียน

15 แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนและการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมความรู้ กิจกรรมช่วงเวลา “เพิ่มเวลารู้”

16 แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนและการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมความรู้ การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ทางวิชาการ NT, O-NET ไม่มีผลกระทบ ทางวิชาการ NT, O-NET ไม่มีผลกระทบ ความสำเร็จของโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระหว่างเทอม ๒ ครั้ง หลังปิดเทอม ๑ ครั้ง ความสำเร็จของโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระหว่างเทอม ๒ ครั้ง หลังปิดเทอม ๑ ครั้ง การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การวัด และประเมินผล ๓

17 แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนและการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมความรู้ การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สพท. สถานศึกษา สพฐ. การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การทบทวน หลังการปฏิบัติ (AAR) ๔ อาทิตย์ละครั้ง เดือนละครั้ง เทอมละครั้ง  ดำเนินการทันทีหลังปิดเทอม  ศึกษารูปแบบการจัดการของโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ เพื่อขยายไปยังโรงเรียนที่เหลือต่อไป  รวบรวมปัญหา / ข้อขัดข้อง เพื่อหาทางแก้ไขต่อไป

18 แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนและการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมความรู้ หน่วยงาน / องค์กร กระทรวงการท่องเที่ยวฯ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ฯลฯ โอลิมปิคฯ กลุ่มศิลปิน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน กรอ.อศ. อปท. CSR ของบริษัทเอกชน ฯลฯ หน่วยงาน / องค์กรที่สามารถจัดกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษาได้ ขอเชิญประชุมผู้แทน หน่วยงาน / องค์กร ในวันจันทร์ที่ 28 ก. ย. 58 เวลา 10.00 น.

19 แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนและการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมความรู้ ROAD MAP

20 แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนและการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมความรู้ การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

21 แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนและการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมความรู้ วัน / เดือน / ปีกิจกรรม ระยะที่ ๑ ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ หน่วยงาน รับผิดชอบ กิจกรรมที่ ๑ ๒ - ๕ ก. ย. ๕๘ ประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือบริหารจัดการ เวลาเรียน สวก. กิจกรรมที่ ๒ ๑๔ - ๑๘ ก. ย. ๕๘  ประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือบริหาร จัดการเวลาเรียน ( ต่อ )  ประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการจัด กิจกรรม “ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” กิจกรรมที่ ๓ ๒๑ - ๒๕ ก. ย. ๕๘ ประชุมบรรณาธิการกิจคู่มือบริหารจัดการ เวลาเรียนและแนวทางการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ “ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

22 แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนและการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมความรู้ วัน / เดือน / ปีกิจกรรม ระยะที่ ๑ ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ หน่วยงาน รับผิดชอบ กิจกรรมที่ ๔ ๒๘ ก. ย. ๕๘ ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจให้หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อ ร่วมจัดกิจกรรม “ เพิ่มเวลารู้ ” สวก. กิจกรรมที่ ๕ ๒๙ก. ย.- ๒ ต. ค. ๕๘ ประชุมบรรณาธิการกิจคู่มือบริหารจัดการ เวลาเรียนและแนวทางการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ “ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” กิจกรรมที่ ๖ ๒ – ๔ ต. ค. ๕๘ จัดพิมพ์เอกสารคู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

23 แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนและการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมความรู้ วัน / เดือน / ปีกิจกรรม ระยะที่ ๑ ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ หน่วยงาน รับผิดชอบ กิจกรรมที่ ๗ ๒ – ๔ ต. ค. ๕๘ จัดทำเอกสารแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมที่ ๘ ๓๐ก. ย.- ๔ ต. ค. ๕๘ ประชุมปฏิบัติการพิจารณาความสอดคล้อง เชื่อมโยงของตัวชี้วัด ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ลดเนื้อหาแต่ละรายวิชา **  ลดความซ้ำซ้อนของตัวชี้วัด **  ลดความซ้ำซ้อนของเนื้อหาระหว่างกลุ่ม สาระ กิจกรรมที่ ๙ ๕ - ๗ ต. ค. ๕๘ จัดอบรมทีม Smart Trainers ๓๐๐ทีม การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

24 แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนและการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมความรู้ วัน / เดือน / ปีกิจกรรม ระยะที่ ๑ ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ หน่วยงาน รับผิดชอบ กิจกรรมที่ ๑๐ ๑๖ – ๑๗ ต. ค. ๕๘ จัดประชุมชี้แจงสร้างความรู้และความเข้าใจ การดำเนินการโครงการ  ส่วนกลางประชุมชี้แจงที่ห้องส่งของ TOT เพื่อถ่ายทอดไปยังส่วนภูมิภาค  ส่วนภูมิภาค ประชุมชี้แจง ทางไกลจากห้องส่ง TOT และสัญญาณ จากมูลนิธิทางไกลฯ จำนวน ๒๒๕ เขตๆ ละ๑จุดรวมจุดอบรม ๒๒๕ จุด จำนวน ๓, ๘๓๑ร. ร. ผู้เข้าอบรม๗, ๙๗๓ คน ( ไม่นับรวมสถานศึกษาอื่นๆที่เข้าร่วมโครงการ ) การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

25 แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนและการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมความรู้ วัน / เดือน / ปีกิจกรรม ระยะที่ ๒ การเริ่มดำเนินโครงการ ๒๔ต. ค.- ๒๓ ม. ค. ๕๙ หน่วยงาน รับผิดชอบ กิจกรรมที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๐ ต. ค. ๕๘ การจัดสรรโอนเงินให้สถานศึกษาที่เข้าร่วม โครงการ ( รอนโยบาย ) กิจกรรมที่ ๒ พ. ย. ๕๘ - มี. ค. ๕๙ ๑. การติดตามผลการดำเนินงานระหว่างภาคเรียนที่๒ / ๒๕๕๘ ระหว่างภาคเรียน ๒ ครั้ง  ครั้งที่ ๑ ภายในพ. ย. ๕๘  ครั้งที่ ๒ ภายในมกราคม ๕๙ ๒. การติดตามหลังปิดภาคเรียน ๒ / ๒๕๕๘  ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

26 แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนและการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมความรู้ วัน / เดือน / ปีกิจกรรม ระยะที่ ๓ การติตามประเมินผลหลัง การดำเนินโครงการ ๒๔ม. ค.- ๒๓ เม. ย. ๕๙ หน่วยงาน รับผิดชอบ กิจกรรมที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๐ ต. ค. ๕๘ การจัดสรรโอนเงินให้สถานศึกษาที่เข้าร่วม โครงการ ( รอนโยบาย ) กิจกรรมที่ ๒กิจกรรม AAR ภายในเดือนเม. ย. ๕๙ การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

27 แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนและการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมความรู้ วัน / เดือน / ปีกิจกรรม ระยะที่ ๔ การขยายผลในสถานศึกษา เต็มพื้นที่ ๑๕ พ. ค. ๕๙ - ๓๐ ก. ย. ๕๙ หน่วยงาน รับผิดชอบ กิจกรรมที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๐ เม. ย. ๕๙ การจัดสรรโอนเงินให้สถานศึกษาทั่วไป ( รอนโยบาย ) กิจกรรมที่ ๒ ภายใน ก. ย. ๕๙ กิจกรรม AAR กิจกรรมที่ ๓ ก. ย. ๕๙ สรุปรายงานผลและเผยแพร่ผลงานต่อ สาธารณชน การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

28 แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนและการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมความรู้ สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google