งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายสมุทร สมปอง ผอ. สพป. มค. 3.  ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตาม มาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่ความเป็น เลิศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายสมุทร สมปอง ผอ. สพป. มค. 3.  ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตาม มาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่ความเป็น เลิศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายสมุทร สมปอง ผอ. สพป. มค. 3

2  ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตาม มาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่ความเป็น เลิศ

3  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากร วัยเรียนทุกคนมีโอกาสรับ การศึกษาอย่างมีคุณภาพได้ มาตรฐาน เต็มตามศักยภาพ และ พัฒนาผู้เรียนสู่คุณภาพระดับ สากล

4 KCKC K = Knowledge Management : KM การจัดการความรู้ C = Capacity : ผลงาน คู่ความสามารถ K = Keen : ประกาศ ความเป็นเลิศ C = Chief : ชูเชิด สร้างผู้นำ “ คุณภาพ ”

5 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ (Raising the bar )

6 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกใน ความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง (Moral and Ethics)

7 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ ทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ำ ผู้เรียน ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม ศักยภาพ ( Filling the gap)

8 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ ศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัด กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมี ประสิทธิภาพ ( Teacher Enhancement)

9 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา ให้มี ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนใน การส่งเสริม สนับสนุนการจัด การศึกษา ( Good Governance)

10 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุก กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้นโดยผล การทดสอบระดับชาติ (O-NET) เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 ( Student Achievement )

11 2. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการ เตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตาม หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างมี คุณภาพ ( EQ : Emotion Quotient )

12 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ทุกคนอ่านออก เขียนได้ คิดเลข เป็น และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิด เลขคล่อง และมีทักษะการคิดขั้น พื้นฐาน (Literacy, Numeracy & Reasoning Abilities )

13 4. นักเรียนทุกคนมีความสำนึกใน ความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และอยู่ อย่างพอเพียง ( Sufficiency & Public Mind )

14 5. นักเรียนที่มีความสามารถ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปศาสตร์ทุกคน ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็น เลิศ (Excel to Excellence )

15 6. ประชากรวัยเรียนทุกคน มีโอกาสเข้าถึงบริการทาง การศึกษาด้วยทางเลือกที่ หลากหลายเพื่อลดอัตราเด็กตก หล่น ออกกลางคัน ส่งเสริมการ เรียนต่อหรือประกอบอาชีพ ( Alternative Access)

16 7. นักเรียน ครู และบุคลากร ทางการศึกษาทุกคน มีความพร้อม เข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีภูมิคุ้มกันต่อ การเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุ วัฒนธรรม (ASEAN Community )

17 8. สถานศึกษาทุกได้รับการ พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีระบบ ประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และได้รับการรับรองจากการประเมิน คุณภาพภายนอก (Quality Schools)

18 9. สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Effective Service Areas )

19  การเตรียมความพร้อม สำหรับสอบ O-NET / NT - สอบ O-net ป.6/ ม.3 – 2-3 ก. พ. 56 - การวางแผนเตรียมความพร้อม - โรงเรียน - ศูนย์ - สพป. มค.3

20  ผลการสอบ O-net / NT  รางวัลงานศิลปหัตถกรรม  รางวัลโรงเรียนเข้าประกวด ดีเด่นประเภทต่าง ๆ  ประเมิน สมศ. ฯลฯ

21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสนับสนุน งบประมาณ - ตามรางวัลเหรียญที่ได้รับ - ค่าใช้จ่ายพื้นฐานที่ทุกทีมจะได้รับ ระดับประเทศ - ค่าใช้จ่ายพื้นฐานจะได้รับเช่นกัน - มีรางวัลท้าทายชนะเลิศที่ 1 ของ ประเทศ เหรียญทอง ( ทีม ) ละ 50,000 บาท

22  เหรียญทองที่ 1 ระดับประเทศ ( เมืองทองธานี ) เหรียญละ 50,000 บาท / ทีม  โล่เกียรติบัตร / ผู้บริหาร / ครู ศึกษาดูงานต่างประเทศฟรี

23  โครงการส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ป.3  อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลข คล่อง ป.6

24  โรงเรียนเล็กใน โรงเรียนใหญ่  ร่วมเรียนร่วมสอน  โรงเรียนจิ๋วแต่แจ๋ว

25  Face Book  ให้ทุกโรงเรียน สมัคร Face Book

26 (Professional Learning Community-PLC)

27 สวัสดีครับ …. เราพร้อมที่จะ เป็นครูเพื่อศิษย์


ดาวน์โหลด ppt นายสมุทร สมปอง ผอ. สพป. มค. 3.  ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตาม มาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่ความเป็น เลิศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google