งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมผู้บริหาร สพป.มค.3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมผู้บริหาร สพป.มค.3"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมผู้บริหาร สพป.มค.3
นายสมุทร สมปอง ผอ.สพป.มค. 3

2 วิสัยทัศน์ สพป.มค.3 ปีการศึกษา 2556
วิสัยทัศน์ สพป.มค.3 ปีการศึกษา 2556 ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

3 พันธกิจ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนทุกคนมีโอกาสรับการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน เต็มตามศักยภาพ และพัฒนาผู้เรียนสู่คุณภาพระดับสากล

4 ค่านิยมองค์กร KCKC K = Knowledge Management : KM การจัดการความรู้
C = Capacity : ผลงานคู่ความสามารถ K = Keen : ประกาศ ความเป็นเลิศ C = Chief : ชูเชิดสร้างผู้นำ “ คุณภาพ”

5 กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ (Raising the bar )

6 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Moral and Ethics)

7 กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ำ ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ( Filling the gap)

8 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ( Teacher Enhancement)

9 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา ( Good Governance)

10 จุดเน้น 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้นโดยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 ( Student Achievement )

11 2. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ ( EQ : Emotion Quotient )

12 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง และมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน (Literacy , Numeracy & Reasoning Abilities )

13 4.นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และอยู่อย่างพอเพียง( Sufficiency & Public Mind )

14 5. นักเรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปศาสตร์ทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ (Excel to Excellence )

15 6. ประชากรวัยเรียนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาด้วยทางเลือกที่หลากหลายเพื่อลดอัตราเด็กตกหล่น ออกกลางคัน ส่งเสริมการเรียนต่อหรือประกอบอาชีพ ( Alternative Access)

16 7. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม (ASEAN Community )

17 8. สถานศึกษาทุกได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก (Quality Schools)

18 9. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Effective Service Areas )

19 การเตรียมความพร้อม สำหรับสอบ O-NET / NT
- การวางแผนเตรียมความพร้อม - โรงเรียน - ศูนย์ - สพป.มค.3

20 การสร้างมูลค่าให้กับตนเอง โรงเรียน ครู นักเรียน ด้วยวิธี
ผลการสอบ O-net / NT รางวัลงานศิลปหัตถกรรม รางวัลโรงเรียนเข้าประกวดดีเด่นประเภทต่าง ๆ ประเมิน สมศ. ฯลฯ

21 งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภูมิภาค ครั้งที่ 62 จังหวัดชัยภูมิ
งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภูมิภาค ครั้งที่ 62 จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสนับสนุนงบประมาณ - ตามรางวัลเหรียญที่ได้รับ - ค่าใช้จ่ายพื้นฐานที่ทุกทีมจะได้รับ ระดับประเทศ - ค่าใช้จ่ายพื้นฐานจะได้รับเช่นกัน - มีรางวัลท้าทายชนะเลิศที่ 1 ของประเทศ เหรียญทอง (ทีม) ละ 50,000 บาท

22 โครงการ challenge Best of the best
เหรียญทองที่ 1 ระดับประเทศ (เมืองทองธานี) เหรียญละ 50,000 บาท / ทีม โล่เกียรติบัตร/ผู้บริหาร/ครู ศึกษาดูงานต่างประเทศฟรี

23 โครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น ป.3
อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง ป.6

24 การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ ร่วมเรียนร่วมสอน โรงเรียนจิ๋วแต่แจ๋ว

25 การสื่อสารประชาสัมพันธ์งานของโรงเรียน
Face Book ให้ทุกโรงเรียนสมัคร Face Book

26 โครงการสร้างชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์
(Professional Learning Community-PLC)

27 สวัสดีครับ…. เราพร้อมที่จะเป็นครูเพื่อศิษย์


ดาวน์โหลด ppt ประชุมผู้บริหาร สพป.มค.3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google