งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลผลิตที่ 1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลผลิตที่ 1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผลผลิตที่ 1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี

3

4

5

6

7

8

9 ผลผลิตที่ 2 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการบริหาร จัดการทางการเงินการบัญชี

10 งาน/โครงการหน่วยนับ แผน ทั้งสิ้น ณ 30 ก.ย. 58 ร้อยละผลงานเทียบ แผน สะสม ผลงาน แผนทั้งสิ้น แผน สะสม RM22 โครงการเตรียมความพร้อมแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตั้งใหม่ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรได้รับการฝึกอบรมด้าน บริหารจัดการทางการเงินการบัญชี แห่ง ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 70 ของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีบุคลากร ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์ ร้อยละ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 70 ของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีบุคลากร ผ่านการฝึกอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้ (เอกสาร, บัญชีขั้นต้น, บัญชีขั้นปลาย, รายละเอียดประกอบงบการเงิน) ร้อยละ

11 งาน/โครงการหน่วยนับ แผน ทั้งสิ้น ณ 30 ก.ย. 58 ร้อยละผลงานเทียบ แผน สะสม ผลงาน แผนทั้งสิ้นแผนสะสม RM23 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ (อบรมผู้ตรวจสอบกิจการ) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์ได้รับ การฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการทาง การเงินการบัญชี สก ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 70 ของ สหกรณ์ที่มีบุคลากรผ่านการฝึกอบรม สามารถนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบ กิจการต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการได้ ร้อยละ

12 งาน/โครงการหน่วยนับ แผน ทั้งสิ้น ณ 30 ก.ย. 58 ร้อยละผลงานเทียบ แผน สะสม ผลงาน แผนทั้งสิ้น แผน สะสม RM24 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (อบรมผู้จัดการ) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรได้รับการฝึกอบรมด้าน บริหารจัดการทางการเงินการบัญชี แห่ง ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 70 ของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีบุคลากร ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์ได้ ร้อยละ RM25 โครงการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาการสหกรณ์ (WWR) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์ได้รับ การฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการทาง การเงินการบัญชี แห่ง ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 70 ของ สหกรณ์ที่มีบุคลากรผ่านการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ (เสนอรายงานการเตือนภัยรายไตรมาสต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ) ร้อยละ

13 งาน/โครงการหน่วยนับ แผน ทั้งสิ้น ณ 30 ก.ย. 58 ร้อยละผลงาน เทียบ แผน สะสม ผลงาน แผน ทั้งสิ้น แผน สะสม RM26 โครงการพัฒนาความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านบัญชี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์ได้รับ การฝึกอบรมด้านบริหารจัดการทางการเงิน การบัญชี แห่ง ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 70 ของ สหกรณ์ที่มีบุคลากรผ่านการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ RM27 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรได้รับการกำกับแนะนำ และ ฝึกอบรมด้านบริหารจัดการทางการเงินการ บัญชี แห่ง ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 30 ของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีการบริหาร จัดการด้านการเงินการบัญชีที่ดี (วัดจาก การเลื่อนระดับชั้นคุณภาพการควบคุม ภายใน 1 ระดับ) ร้อยละ

14 ผลผลิตที่ 3 วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพ วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพ

15 งาน/โครงการ หน่วย นับ แผน ทั้งสิ้น ณ 30 ก.ย. 58 ร้อยละผลงานเทียบ แผน สะสม ผลงาน แผน ทั้งสิ้น แผนสะสม RM29 โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูบัญชีได้รับ การพัฒนาความรู้ คน ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 30 ของ จำนวนครูบัญชีที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ได้ปฏิบัติงานสอนแนะ/กำกับ/ติดตามผล ให้สำนักงาน ร้อยละ RM30 โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร เยาวชน และประชาชนผู้ประกอบอาชีพ อื่นได้รับการสอนแนะการจัดทำบัญชี ต้นทุนอาชีพ คน12, ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 12 ของ เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสอนแนะมีขีด ความสามารถในการจัดทำบัญชีต้นทุน อาชีพ ร้อยละ12,520-1,

16 งาน/โครงการ หน่วย นับ แผน ทั้งสิ้น ณ 30 ก.ย. 58 ร้อยละผลงานเทียบ แผน สะสม ผลงาน แผน ทั้งสิ้น แผนสะสม RM31 โครงการสร้างความยั่งยืนในการทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร เป้าหมายได้รับการกำกับแนะนำและติดตาม ให้มีการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ คน1, ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 40 ของจำนวน เกษตรกรเป้าหมายมีขีดความสามารถในการ จัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพและทำเป็นประจำ สม่ำเสมอ ร้อยละ1, RM32 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่จัด นิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้ง28 100

17 งาน/โครงการ หน่วย นับ แผน ทั้งสิ้น ณ 30 ก.ย. 58 ร้อยละผลงานเทียบ แผน สะสม ผลงาน แผน ทั้งสิ้น แผนสะสม RM34 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ - กลุ่ม 1 : ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ (7 โรงเรียน) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการฯ ได้รับการฝึกอบรมการ จัดทำบัญชี คน ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - ร้อยละ 20 ของกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการ ฝึกอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้ (กิจกรรม สหกรณ์นักเรียน) ร้อยละ ร้อยละ 20 ของนักเรียนที่ได้รับการสอน แนะบัญชีต้นกล้าสามารถจัดทำบัญชีได้ อย่างต่อเนื่อง และหรือมีเงินออม ร้อยละ ร้อยละ 10 ของผู้ปกครองสามารถจัดทำ บัญชีได้ ร้อยละ

18 งาน/โครงการ หน่วย นับ แผน ทั้งสิ้น ณ 30 ก.ย. 58 ร้อยละผลงานเทียบ แผนสะสมผลงาน แผน ทั้งสิ้น แผน สะสม RM36 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ - กลุ่ม 2 : นอกโครงการเฉลิมพระเกียรติ (53 โรงเรียน) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการฯ ได้รับการฝึกอบรมการ จัดทำบัญชี คน ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - ร้อยละ 20 ของกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการ ฝึกอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้ (กิจกรรม สหกรณ์นักเรียน) ร้อยละ ร้อยละ 20 ของนักเรียนที่ได้รับการสอน แนะนำบัญชีต้นกล้า สามารถจัดทำบัญชีได้ สม่ำเสมอหรือมีเงินออม ร้อยละ

19 งาน/โครงการ หน่วย นับ แผน ทั้งสิ้น ณ 30 ก.ย. 58 ร้อยละผลงานเทียบ แผนสะสมผลงานแผนทั้งสิ้น แผน สะสม RM37 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการฯ ได้รับการฝึกอบรมการ จัดทำบัญชี คน ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - ร้อยละ 20 ของกลุ่มเป้าหมายตาม โครงการพระราชดำริที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถจัดทำบัญชีได้ ร้อยละ RM38 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการฯ ได้รับการฝึกอบรมการ จัดทำบัญชี คน ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - ร้อยละ 20 ของกลุ่มเป้าหมายตาม โครงการพระราชดำริที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถจัดทำบัญชีได้ ร้อยละ

20 งาน/โครงการ หน่วย นับ แผน ทั้งสิ้น ณ 30 ก.ย. 58 ร้อยละผลงานเทียบ แผนสะสมผลงานแผนทั้งสิ้น แผน สะสม RM41 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการฯ ได้รับการฝึกอบรมการ จัดทำบัญชี คน ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - ร้อยละ 20 ของกลุ่มเป้าหมายตาม โครงการพระราชดำริที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถจัดทำบัญชีได้ ร้อยละ RM42 โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการฯ ได้รับการฝึกอบรมการ จัดทำบัญชี คน ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - ร้อยละ 20 ของกลุ่มเป้าหมายตาม โครงการพระราชดำริที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถจัดทำบัญชีได้ ร้อยละ

21 งาน/โครงการ หน่วย นับ แผน ทั้งสิ้น ณ 30 ก.ย. 58 ร้อยละผลงานเทียบ แผนสะสมผลงาน แผน ทั้งสิ้น แผนสะสม RM43 โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนใหม่ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชน ได้รับการพัฒนาระบบมาตรฐานการบัญชี แห่ง ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - ร้อยละ 30 ของวิสาหกิจชุมชนที่มีการ จัดทำบัญชีและงบการเงินตามมาตรฐาน ร้อยละ RM44 โครงการแนะนำการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันและยางพารา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการฯ ได้รับการฝึกอบรมการ จัดทำบัญชี คน ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - ร้อยละ 50 ของเกษตรกรที่ผ่านการอบรม สามารถจัดทำบัญชีได้ ร้อยละ

22 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

23 งาน/โครงการ หน่วย นับ แผน ทั้งสิ้น ณ 30 ก.ย. 58 ร้อยละผลงานเทียบ แผนสะสมผลงานแผนทั้งสิ้นแผนสะสม RM45 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร เป้าหมายได้รับการอบรมการจัดทำบัญชี และการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการประกอบ อาชีพ คน6, ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 10 ของ เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสามารถทำบัญชี ต้นทุนอาชีพได้ ใช้ข้อมูลทางบัญชีในการ ประกอบอาชีพได้ ร้อยละ6,

24 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

25 งาน/โครงการ หน่วย นับ แผน ทั้งสิ้น ณ 30 ก.ย. 58 ร้อยละผลงานเทียบ แผนสะสมผลงานแผนทั้งสิ้น แผน สะสม RM46 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ - กลุ่มเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบัญชี (สตส. ดำเนินการ) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดน ภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ คน ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 70 ของ กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ กลุ่มพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี (สตท.9 ดำเนินการ) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดน ภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ คน ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 70 ของ กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ สตส.สงขลา ผลงานประชุม 3 ฝ่าย เกินแผน 26 คน

26 มิ ภาพรวมทุกผลผลิต หน่วยงาน งบประมาณ คิดเป็น ร้อยละ ได้รับจัดสรร ใช้ไป (1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58) สตท.97,171, ,171, ตรัง7,752, นราธิวาส8,853, ,853, ปัตตานี7,720, พัทลุง 8,616, ยะลา8,170, สงขลา11,683, สตูล4,475, รวม64,445, ,445, มติ ครม. ร้อยละ 98 สงป. ร้อยละ 100


ดาวน์โหลด ppt ผลผลิตที่ 1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google