งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลผลิตที่ 1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลผลิตที่ 1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผลผลิตที่ 1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี

3

4

5

6

7

8

9 ผลผลิตที่ 2 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการบริหาร จัดการทางการเงินการบัญชี

10 งาน/โครงการหน่วยนับ แผน ทั้งสิ้น ณ 30 ก.ย. 58 ร้อยละผลงานเทียบ แผน สะสม ผลงาน แผนทั้งสิ้น แผน สะสม RM22 โครงการเตรียมความพร้อมแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตั้งใหม่ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรได้รับการฝึกอบรมด้าน บริหารจัดการทางการเงินการบัญชี แห่ง444100 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 70 ของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีบุคลากร ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์ ร้อยละ4 - 4100- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 70 ของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีบุคลากร ผ่านการฝึกอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้ (เอกสาร, บัญชีขั้นต้น, บัญชีขั้นปลาย, รายละเอียดประกอบงบการเงิน) ร้อยละ4 - 375-

11 งาน/โครงการหน่วยนับ แผน ทั้งสิ้น ณ 30 ก.ย. 58 ร้อยละผลงานเทียบ แผน สะสม ผลงาน แผนทั้งสิ้นแผนสะสม RM23 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ (อบรมผู้ตรวจสอบกิจการ) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์ได้รับ การฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการทาง การเงินการบัญชี สก.91 92101.10 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 70 ของ สหกรณ์ที่มีบุคลากรผ่านการฝึกอบรม สามารถนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบ กิจการต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการได้ ร้อยละ91 - 9098.90-

12 งาน/โครงการหน่วยนับ แผน ทั้งสิ้น ณ 30 ก.ย. 58 ร้อยละผลงานเทียบ แผน สะสม ผลงาน แผนทั้งสิ้น แผน สะสม RM24 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (อบรมผู้จัดการ) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรได้รับการฝึกอบรมด้าน บริหารจัดการทางการเงินการบัญชี แห่ง60 61101.67 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 70 ของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีบุคลากร ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์ได้ ร้อยละ60-61101.67- RM25 โครงการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาการสหกรณ์ (WWR) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์ได้รับ การฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการทาง การเงินการบัญชี แห่ง20 100 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 70 ของ สหกรณ์ที่มีบุคลากรผ่านการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ (เสนอรายงานการเตือนภัยรายไตรมาสต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ) ร้อยละ20- 100 -

13 งาน/โครงการหน่วยนับ แผน ทั้งสิ้น ณ 30 ก.ย. 58 ร้อยละผลงาน เทียบ แผน สะสม ผลงาน แผน ทั้งสิ้น แผน สะสม RM26 โครงการพัฒนาความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านบัญชี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์ได้รับ การฝึกอบรมด้านบริหารจัดการทางการเงิน การบัญชี แห่ง20 100 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 70 ของ สหกรณ์ที่มีบุคลากรผ่านการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ20-1890.0- RM27 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรได้รับการกำกับแนะนำ และ ฝึกอบรมด้านบริหารจัดการทางการเงินการ บัญชี แห่ง40 100 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 30 ของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีการบริหาร จัดการด้านการเงินการบัญชีที่ดี (วัดจาก การเลื่อนระดับชั้นคุณภาพการควบคุม ภายใน 1 ระดับ) ร้อยละ40-1742.50-

14 ผลผลิตที่ 3 วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพ วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพ

15 งาน/โครงการ หน่วย นับ แผน ทั้งสิ้น ณ 30 ก.ย. 58 ร้อยละผลงานเทียบ แผน สะสม ผลงาน แผน ทั้งสิ้น แผนสะสม RM29 โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครูบัญชีได้รับ การพัฒนาความรู้ คน405 438108.15 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 30 ของ จำนวนครูบัญชีที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ได้ปฏิบัติงานสอนแนะ/กำกับ/ติดตามผล ให้สำนักงาน ร้อยละ405 - 29873.58- RM30 โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร เยาวชน และประชาชนผู้ประกอบอาชีพ อื่นได้รับการสอนแนะการจัดทำบัญชี ต้นทุนอาชีพ คน12,520 100 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 12 ของ เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสอนแนะมีขีด ความสามารถในการจัดทำบัญชีต้นทุน อาชีพ ร้อยละ12,520-1,60212.80-

16 งาน/โครงการ หน่วย นับ แผน ทั้งสิ้น ณ 30 ก.ย. 58 ร้อยละผลงานเทียบ แผน สะสม ผลงาน แผน ทั้งสิ้น แผนสะสม RM31 โครงการสร้างความยั่งยืนในการทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร เป้าหมายได้รับการกำกับแนะนำและติดตาม ให้มีการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ คน1,503 100 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 40 ของจำนวน เกษตรกรเป้าหมายมีขีดความสามารถในการ จัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพและทำเป็นประจำ สม่ำเสมอ ร้อยละ1,503-57438.19- RM32 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่จัด นิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้ง28 100

17 งาน/โครงการ หน่วย นับ แผน ทั้งสิ้น ณ 30 ก.ย. 58 ร้อยละผลงานเทียบ แผน สะสม ผลงาน แผน ทั้งสิ้น แผนสะสม RM34 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ - กลุ่ม 1 : ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ (7 โรงเรียน) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการฯ ได้รับการฝึกอบรมการ จัดทำบัญชี คน35 38108.57 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - ร้อยละ 20 ของกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการ ฝึกอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้ (กิจกรรม สหกรณ์นักเรียน) ร้อยละ35-3497.14- - ร้อยละ 20 ของนักเรียนที่ได้รับการสอน แนะบัญชีต้นกล้าสามารถจัดทำบัญชีได้ อย่างต่อเนื่อง และหรือมีเงินออม ร้อยละ239-16569.04- - ร้อยละ 10 ของผู้ปกครองสามารถจัดทำ บัญชีได้ ร้อยละ70-4665.71-

18 งาน/โครงการ หน่วย นับ แผน ทั้งสิ้น ณ 30 ก.ย. 58 ร้อยละผลงานเทียบ แผนสะสมผลงาน แผน ทั้งสิ้น แผน สะสม RM36 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ - กลุ่ม 2 : นอกโครงการเฉลิมพระเกียรติ (53 โรงเรียน) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการฯ ได้รับการฝึกอบรมการ จัดทำบัญชี คน212 215101.42 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - ร้อยละ 20 ของกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการ ฝึกอบรมสามารถจัดทำบัญชีได้ (กิจกรรม สหกรณ์นักเรียน) ร้อยละ212-20998.58- - ร้อยละ 20 ของนักเรียนที่ได้รับการสอน แนะนำบัญชีต้นกล้า สามารถจัดทำบัญชีได้ สม่ำเสมอหรือมีเงินออม ร้อยละ174-12169.54-

19 งาน/โครงการ หน่วย นับ แผน ทั้งสิ้น ณ 30 ก.ย. 58 ร้อยละผลงานเทียบ แผนสะสมผลงานแผนทั้งสิ้น แผน สะสม RM37 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการฯ ได้รับการฝึกอบรมการ จัดทำบัญชี คน144 100 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - ร้อยละ 20 ของกลุ่มเป้าหมายตาม โครงการพระราชดำริที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถจัดทำบัญชีได้ ร้อยละ144-2920.14- RM38 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการฯ ได้รับการฝึกอบรมการ จัดทำบัญชี คน150 100 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - ร้อยละ 20 ของกลุ่มเป้าหมายตาม โครงการพระราชดำริที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถจัดทำบัญชีได้ ร้อยละ150-3020.0-

20 งาน/โครงการ หน่วย นับ แผน ทั้งสิ้น ณ 30 ก.ย. 58 ร้อยละผลงานเทียบ แผนสะสมผลงานแผนทั้งสิ้น แผน สะสม RM41 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการฯ ได้รับการฝึกอบรมการ จัดทำบัญชี คน280 100 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - ร้อยละ 20 ของกลุ่มเป้าหมายตาม โครงการพระราชดำริที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถจัดทำบัญชีได้ ร้อยละ280-21275.71- RM42 โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการฯ ได้รับการฝึกอบรมการ จัดทำบัญชี คน22 100 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - ร้อยละ 20 ของกลุ่มเป้าหมายตาม โครงการพระราชดำริที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถจัดทำบัญชีได้ ร้อยละ22-1359.09-

21 งาน/โครงการ หน่วย นับ แผน ทั้งสิ้น ณ 30 ก.ย. 58 ร้อยละผลงานเทียบ แผนสะสมผลงาน แผน ทั้งสิ้น แผนสะสม RM43 โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนใหม่ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจชุมชน ได้รับการพัฒนาระบบมาตรฐานการบัญชี แห่ง29 100 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - ร้อยละ 30 ของวิสาหกิจชุมชนที่มีการ จัดทำบัญชีและงบการเงินตามมาตรฐาน ร้อยละ29-2275.86- RM44 โครงการแนะนำการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันและยางพารา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการฯ ได้รับการฝึกอบรมการ จัดทำบัญชี คน500 100 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - ร้อยละ 50 ของเกษตรกรที่ผ่านการอบรม สามารถจัดทำบัญชีได้ ร้อยละ500-25250.40-

22 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

23 งาน/โครงการ หน่วย นับ แผน ทั้งสิ้น ณ 30 ก.ย. 58 ร้อยละผลงานเทียบ แผนสะสมผลงานแผนทั้งสิ้นแผนสะสม RM45 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร เป้าหมายได้รับการอบรมการจัดทำบัญชี และการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการประกอบ อาชีพ คน6,250 100 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 10 ของ เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสามารถทำบัญชี ต้นทุนอาชีพได้ ใช้ข้อมูลทางบัญชีในการ ประกอบอาชีพได้ ร้อยละ6,250-87714.03-

24 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

25 งาน/โครงการ หน่วย นับ แผน ทั้งสิ้น ณ 30 ก.ย. 58 ร้อยละผลงานเทียบ แผนสะสมผลงานแผนทั้งสิ้น แผน สะสม RM46 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ - กลุ่มเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบัญชี (สตส. ดำเนินการ) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดน ภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ คน583 609104.46 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 70 ของ กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ583-40369.13- - กลุ่มพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี (สตท.9 ดำเนินการ) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดน ภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ คน210 100 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 70 ของ กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ210- 100- - สตส.สงขลา ผลงานประชุม 3 ฝ่าย เกินแผน 26 คน

26 มิ ภาพรวมทุกผลผลิต หน่วยงาน งบประมาณ คิดเป็น ร้อยละ ได้รับจัดสรร ใช้ไป (1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58) สตท.97,171,670.007,171,668.20100.0 ตรัง7,752,723.00 100.0 นราธิวาส8,853,990.008,853,887.96100.0 ปัตตานี7,720,660.00 100.0 พัทลุง 8,616,550.00 100.0 ยะลา8,170,870.00 100.0 สงขลา11,683,549.00 100.0 สตูล4,475,670.00 100.0 รวม64,445,682.0064,445,578.16100.0 มติ ครม. ร้อยละ 98 สงป. ร้อยละ 100


ดาวน์โหลด ppt ผลผลิตที่ 1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google