งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่งเสริมให้คำที่ปรึกษาและบริการความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่งเสริมให้คำที่ปรึกษาและบริการความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่งเสริมให้คำที่ปรึกษาและบริการความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานที่ปรึกษาและบริการ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

2 กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมให้คำที่ปรึกษาและบริการความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์ พัฒนาระบบ LMS ที่รองรับการจัดการเรียนการสอนแบบ Ubiquitous Learning สนับสนุนให้มี Software Hardware ในการเรียนการสอนแบบ Ubiquitous Learning แผนการดำเนินงาน กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผู้รับผิดชอบ ปรับปรุงเวอร์ชั่น LMS ปริญญา,ธนพล ประเมินความพึงพอใจ ระบบ LMS ปริญญา จัดหาระบบ Streaming ธนพล,ปริญญา จัดทำระบบ Streaming งานที่ปรึกษา

3 ผลการดำเนินงาน การจัดทำระบบ Steaming จะรวมอยู่กับการสั่งซื้อระบบ Smart Classroom อยู่ในระหว่างการจัดทำสเป็กซึ่งจะเป็นระบบที่เชื่อมต่อกับระบบ Smart Classroom ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบ e-Learning ของมหาวิทยาลัย

4 ผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2557 มีรายวิชาที่ขอเปิด e-Learning เพิ่ม 65 รายวิชา รวมเป็น รายวิชา

5 ชื่อโครงการ จัดสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ
กลยุทธ์ สนับสนุนให้มีคลังข้อสอบ Exit Exam ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ชื่อโครงการ จัดสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ งบประมาณ 50,000 บาท กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผู้รับผิดชอบ จัดสอบ นิสิตชั้นปี 4,5,6 ที่จะจบในปีการศึกษา 2557 สุนีย์ จัดสอบ นิสิตชั้นปี 3,4,5 ที่จะจบในปีการศึกษา 2558

6 ผลการดำเนินงาน ดำเนินการจัดสอบให้กับนิสิตที่จะจบในปีการศึกษา 2557 8 ตุลาคม 2557 – 1 พฤศจิกายน จำนวน 4,502 คน ดำเนินการจัดสอบให้กับนิสิตที่ตกค้าง ที่ CITCOMS 9,21 มกราคม ,17 กุมภาพันธ์ 2558 9,23 เมษายน 2558 กำลังดำเนินการจัดสอบให้กับนิสิตที่จะจบในปีการศึกษา ( ประมาณ 4000 คน ) 14 มีนาคม – 22 มีนาคม 2557

7 ผลการดำเนินงาน - ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ exam.nu.ac.th เพื่อเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ วัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ - จัดทำ ระบบ e-Learning เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาก่อนสอบ - จัดทำ ระบบ ประกาศนียบัตรเพื่อให้นิสิตสามารถนำผลไปใช้สมัครงาน - อยู่ในระหว่างการจัดทำระบบ ลงทะเบียนสอบออนไลน์ เพื่อให้นิสิตลงสมัครสอบด้วยตนเอง ในปีการศึกษา 2558

8 ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 2 สาขา สาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ ( ประมวลผลคำ ) ระดับ 1 วันที่ 9 เมษายน 2558 สาขาอาชีพพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ ( การนำเสนอผลงาน ) ระดับ 1 วันที่ 10 เมษายน 2558

9 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมให้คำที่ปรึกษาและบริการความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์ ส่งเสริมให้นิสิตได้พัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต สำหรับการสอบแข่งขัน Microsoft Office งบประมาณ 28,000 บาท กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผู้รับผิดชอบ กิจกรรมส่งเสริมให้นิสิต สอบแข่งขัน MOS Olympic จินตนา, งานบริการเครือข่าย ประชาสัมพันธ์ Google ambassador Thailand จินตนา

10 ผลการดำเนินงาน ปรับรูปแบบการสร้างตัวแทนสอบแข่งขัน เป็นการสร้างกลุ่มผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบรุ่นต่อรุ่น ได้ทำการสอบคัดเลือกตัวแทนนิสิต จำนวน 2 คน นายวิศรุต ธรรมบรรเทิง   คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่1 นางสาวกาญจน์รวี แสนประเสริฐ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ทำการจัดติวโดยรุ่นพี่ที่ผ่านการสอบปีที่แล้ว และคุณสรพงษ์ สุขเกษม(MOS Certificate) นำตัวแทนสอบแข่งขัน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในวันที่ มีนาคม 2558 นายสมบูรณ์ เตียนขุนทด นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์  ปีที่ 2  ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขัน MOS Olympic 2015  โปรแกรม MS word 2013  แผนหลังจากการสอบแข่งขัน - สร้างชุมชนที่สนใจในการใช้งาน Microsoft office มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ โดยนิสิตที่เป็นตัวแทนสอบ MOS

11 โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมให้คำที่ปรึกษาและบริการความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์ รวบรวมผลงานของ CITCOMS โดยจัดทำเป็น digital book เผยแพร่สู่สาธารณะชน โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งบประมาณ 30,000 กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผู้รับผิดชอบ จัดทำรายงานประจำปี ณัฐกานต์ จัดทำ ICT Literacy จดหมายข่าว

12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมให้คำที่ปรึกษาและบริการความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผู้รับผิดชอบ จัดทำ Roadshow การบริการของ CITCOMS กับทางผู้บริหารคณะ งานที่ปรึกษา ปรับปรุงเว็บไซต์ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรูปแบบ 2 ภาษา งานที่ปรึกษา งานระบบเครือข่าย ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณัฐกานต์ วิดีทัศน์แนะนำกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 ภาษา งานที่ปรึกษา งานบริการคอมพิวเตอร์ แผ่นพับแนะนำ ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย สำหรับนิสิตใหม่

13 ผลการดำเนินงาน จัดตั้งกรรมการประชาสัมพันธ์ของกอง
จัด Roadshow บริการของ CITCOMS ในยังคณะต่าง ๆ สร้างกลุ่ม Facebook CITCOMS เพื่อใช้ในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย สร้าง Chanel Youtube เพื่อใช้เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์การทำงาน เผยแพร่ผลงานต่อที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกครั้ง ปรับปรุง เว็บไซต์ CITCOMS จัดทำวิดีทัศน์แนะนำ CITCOMS จัดทำรายงานประจำปี CITCOMS

14

15

16 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และนิสิต ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมให้คำที่ปรึกษาและบริการความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์ ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน แบบ e-Learning ส่งเสริมการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และนิสิต ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี งบประมาณ 51,800 ( ยังไม่ได้รับงบประมาณ )

17 จัดอบรมการผลิตสื่อ e-Learning 4 รุ่น จินตนา
กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผู้รับผิดชอบ จัดอบรมการผลิตสื่อ e-Learning 4 รุ่น จินตนา อบรมการใช้งานระบบ learning management system (LMS) 6 รุ่น อบรม Google Apps ระดับ Basic 4 รุ่น อบรม Google Apps ระดับ Advance 4 รุ่น อบรม Microsoft Office 8 รุ่น แนะนำการใช้งาน ICT Literacy ของมหาวิทยาลัย สำหรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 Citcoms

18 ผลการดำเนินงาน ( ระหว่าง ม.ค.-มี.ค. )
หลักสูตร อบรมการใช้งาน MS office Mix 2 รุ่น หลักสูตร อบรมการใช้งานระบบ LMS 3 รุ่น หลักสูตร การใช้งาน Google Apps (Basic) 2 รุ่น หลักสูตร Google Classroom 1 รุ่น หลักสูตร Google Site 1 รุ่น หลักสูตร การใช้งาน  Microsoft  office 365 (Basic) 2 รุ่น หลักสูตร การใช้งาน  Microsoft  Lync 1 รุ่น หลักสูตร การใช้งาน  Window รุ่น ระดับความพึงพอใจในการจัดอบรมเฉลี่ย 4.2

19 ผลการดำเนินงาน - ปรับการลงทะเบียนในรูปแบบ Online เพื่อลดการใช้กระดาษ
- จัดทำระบบ e-Book เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถ Download เอกสารประกอบการสอน ไปศึกษา และเป็นการลดการจัดทำคู่มือ

20 โครงการอบรมระบบปฏิบัติการ Windows 8.1สำหรับบุคลากรและนิสิต
งบประมาณ 1,500 โครงการ ประกวด NU mail Service VDO Clip งบประมาณ 10,000 โครงการ สัมมนาการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนในอนาคต งบประมาณ 16,000 กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผู้รับผิดชอบ อบรมระบบปฏิบัติการ Windows 8.1สำหรับบุคลากรและนิสิต จินตนา งานบริการคอมพิวเตอร์ ประกวด NU Mail Service VDO Clip ธงชัย เติมพงษ์ สัมมนาการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนในอนาคต ปริญญา ธนพล

21 ผลการดำเนินงาน โครงการอบรมระบบปฏิบัติการ Windows 8.1สำหรับบุคลากรและนิสิต อบรมระหว่างวันที่ พฤศจิกายน 2557 มีสปอนเซอร์จาก Microsoft และ บริษัทลานนา ในการดำเนินงาน โครงการ ประกวด NU mail Service VDO Clip ระงับโครงการ เนื่องจากไม่ได้ผู้ส่งเข้าประกวด


ดาวน์โหลด ppt ส่งเสริมให้คำที่ปรึกษาและบริการความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google