งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Comprehensive Cancer Hospital น.พ. สมภพ แสงกิตติไพบูลย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Comprehensive Cancer Hospital น.พ. สมภพ แสงกิตติไพบูลย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Comprehensive Cancer Hospital น.พ. สมภพ แสงกิตติไพบูลย์

2 ความเป็นมา ปลายปี พ.ศ.2508 มีมติครม.ให้ดำเนินการ จัดตั้งสถาบันมะเร็งแห่งชาติขึ้น มีการทำพิธี วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2510 รับผิดชอบงานป้องกัน ควบคุม วิจัย ค้นคว้า เพื่อลดอุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็ง และ ลดอัตราตายจากโรคมะเร็ง

3 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านโรคมะเร็ง สำนักงานศึกษาวิจัยด้านป้องกันและ ควบคุมโรคมะเร็งระดับปฐมภูมิ งานป้องกันโรคมะเร็งระดับทุติยภูมิ งานป้องกันโรคมะเร็งระดับตติยภูมิ ตลอดจนการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย

4 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านโรคมะเร็ง สำนักงานศึกษาวิจัยด้านป้องกันและ ควบคุมโรคมะเร็งระดับปฐมภูมิ งานป้องกันโรคมะเร็งระดับทุติยภูมิ งานป้องกันโรคมะเร็งระดับตติยภูมิ ตลอดจนการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย

5 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านโรคมะเร็ง สำนักงานศึกษาวิจัยด้านป้องกันและ ควบคุมโรคมะเร็งระดับปฐมภูมิ งานป้องกันโรคมะเร็งระดับทุติยภูมิ งานป้องกันโรคมะเร็งระดับตติยภูมิ ตลอดจนการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย

6 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านโรคมะเร็ง สำนักงานศึกษาวิจัยด้านป้องกันและ ควบคุมโรคมะเร็งระดับปฐมภูมิ งานป้องกันโรคมะเร็งระดับทุติยภูมิ งานป้องกันโรคมะเร็งระดับตติยภูมิ ตลอดจนการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้าย

7 ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง ส่วนภูมิภาค มีมติครม.ในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2532 ให้ จัดตั้งศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งภูมิภาค ขึ้น 6 แห่ง ในเดือนกันยายน พ.ศ.2549 ได้ยกฐานะศูนย์มหา วชิราลงกรณ ธัญบุรี ซึ่งดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะ สุดท้ายเพียงอย่างเดียว ให้เป็นศูนย์ป้องกันและ ควบคุมโรคมะเร็งอีกแห่งหนึ่ง เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์มะเร็งภูมิภาค และปัจจุบันเป็น โรงพยาบาลมะเร็ง

8

9 ประชากรในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล มะเร็ง

10 หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้บริการตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วย วิธีเคมีบำบัด ผ่าตัด รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ จัดระบบการให้บริการเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง รวบรวมข้อมูลสถิติผู้ป่วยโรคมะเร็ง และจัดทำทะเบียน มะเร็งในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ สนับสนุนภารกิจด้านพัฒนาวิชาการ การถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ การปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ป่วยโรคมะเร็ง พัฒนาวิชาการ และประเมินการใช้เทคโนโลยีทาง การแพทย์ด้านการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย โรคมะเร็งในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ

11 หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้บริการตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธี เคมีบำบัด ผ่าตัด รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ใน เขตพื้นที่ความรับผิดชอบ จัดระบบการให้บริการเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วย โรคมะเร็ง รวบรวมข้อมูลสถิติผู้ป่วยโรคมะเร็ง และจัดทำทะเบียน มะเร็งในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ สนับสนุนภารกิจด้านพัฒนาวิชาการ การถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ การปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ป่วยโรคมะเร็ง พัฒนาวิชาการ และประเมินการใช้เทคโนโลยีทาง การแพทย์ด้านการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย โรคมะเร็งในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ

12 หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้บริการตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธี เคมีบำบัด ผ่าตัด รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ใน เขตพื้นที่ความรับผิดชอบ จัดระบบการให้บริการเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง รวบรวมข้อมูลสถิติผู้ป่วยโรคมะเร็ง และจัดทำทะเบียน มะเร็งในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ สนับสนุนภารกิจด้านพัฒนาวิชาการ การถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ การปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ป่วยโรคมะเร็ง พัฒนาวิชาการ และประเมินการใช้เทคโนโลยีทาง การแพทย์ด้านการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย โรคมะเร็งในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ

13 หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้บริการตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธี เคมีบำบัด ผ่าตัด รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ใน เขตพื้นที่ความรับผิดชอบ จัดระบบการให้บริการเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง รวบรวมข้อมูลสถิติผู้ป่วยโรคมะเร็ง และจัดทำทะเบียน มะเร็งในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ สนับสนุนภารกิจด้านพัฒนาวิชาการ การถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษา และฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง พัฒนาวิชาการ และประเมินการใช้เทคโนโลยีทาง การแพทย์ด้านการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย โรคมะเร็งในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ

14 หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้บริการตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธี เคมีบำบัด ผ่าตัด รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ใน เขตพื้นที่ความรับผิดชอบ จัดระบบการให้บริการเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง รวบรวมข้อมูลสถิติผู้ป่วยโรคมะเร็ง และจัดทำทะเบียน มะเร็งในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ สนับสนุนภารกิจด้านพัฒนาวิชาการ การถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ การปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ป่วยโรคมะเร็ง พัฒนาวิชาการ และประเมินการใช้เทคโนโลยีทาง การแพทย์ด้านการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ป่วยโรคมะเร็งในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ

15 Excellent Cancer Center Tertiary & super tertiary care Referral center Reference center Research center Training center Networking National policy advocacy

16 Tertiary and super tertiary care ให้การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน และ/หรือ ต้องใช้เทคโนโลยีทาง การแพทย์ชั้นสูง มีการนำผลการปฏิบัติงานไปเปรียบเทียบกับ องค์กรที่ดำเนินงานด้านเดียวกันในระดับชาติหรือ นานาชาติ มีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้าน โรคมะเร็งที่มีการเผยแพร่ในระดับชาติหรือ นานาชาติ

17 สาขาประจำที่ปรึกษาลาศึกษาต่อ รังสีรักษา4-1 ศัลยกรรม22- เคมีบำบัด21- มะเร็งนรีเวช18- โสต ศอ นาสิก1-- รังสีวินิจฉัย31- รังสีร่วมรักษา1-- เวชศาสตร์นิวเคลียร์1-- วิสัญญีแพทย์-3- อายุรศาสตร์โรคระบบ ทางเดินอาหาร 11- ทันตแพทย์1-- แพทย์เฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง

18 1. เครื่องมือในการตรวจวินิจฉัยด้านรังสีวินิจฉัยและเวช ศาสตร์นิวเคลียร์ - เครื่อง Digital Mammography 2 เครื่อง - เครื่อง Multi slides CT Scan (64 slides) 1 เครื่อง - เครื่อง MRI 1 เครื่อง - เครื่อง Color Doppler Ultrasound 3 เครื่อง - เครื่อง X-ray and Fluoroscopy + DR 1 เครื่อง - เครื่องวัด Bone density 1 เครื่อง - เครื่อง Digital Subtraction Angiography 1 เครื่อง with CT scan - เครื่องตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 1 เครื่อง (SPECT) - เครื่อง Thyroid uptake 1 เครื่อง เครื่องมือทางการแพทย์

19 2. เครื่องมือในการรักษาด้านรังสีรักษา - - - LINAC Single Energy 1 เครื่อง - LINAC Dual Energy with Electron beam 1 เครื่อง and MLC - IMRT 1 เครื่อง - LINAC Single Energy with micro MLC 1 เครื่อง -เครื่องจำลองการฉายรังสี (Digital Simulator) 1 เครื่อง -CT Simulator 1 เครื่อง -เครื่องใส่แร่ชนิดปริมาณรังสีสูง 1 เครื่อง -C –Arm 1 เครื่อง -เครื่องวางแผนการรักษา (Treatment Planning ) 3 เครื่อง

20 3. เครื่องมือในการรักษาด้านเคมีบำบัด 3. เครื่องมือในการรักษาด้านเคมีบำบัด เครื่องผสมยาเคมีบำบัด - ชนิด Biosafety cabinet1เครื่อง - ชนิด Isolator 2เครื่อง

21 - เครื่องดมยาสลบ 5ชุด - เตียงผ่าตัด 4เตียง - เครื่อง Cystoscopy 1ชุด - เครื่อง Colonoscopy 3ชุด - เครื่อง Gastroscopy 2ชุด - เครื่อง Panendoscopy 1ชุด - เครื่อง FOL 1ชุด - เครื่อง ERCP 2ชุด - กล้องส่องลำไส้ 1ชุด (Confocal Endomicroscopy) - Laparoscopic Surgery 1 ชุด 4. ด้านศัลยกรรม

22 ระยะเวลารอคอยการรักษา ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการ ดำเนินงาน 1. ระยะเวลารอคอยรับการรักษาทางรังสี รักษา< 30 วัน8-14 2. ระยะเวลารอคอยรับการรักษาทางเคมี บำบัด< 30 วัน14 3. ระยะเวลารอคอยรับการรักษาทาง ศัลยกรรมทั่วไปและ หู คอ จมูก < 30 วัน14 4. ระยะเวลารอคอยรับการรักษาทาง ศัลยกรรมมะเร็ง นรีเวช < 30 วัน21 5. ระยะเวลารอคอยรับการรักษาทางเวช ศาสตร์นิวเคลียร์ < 30 วัน12 6. ระยะเวลารอคอยรับการรักษาทางรังสีร่วม รักษา < 30 วัน21

23 ผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่

24 การให้บริการรักษาโดยการผ่าตัด

25 การให้บริการรักษาโดยรังสีรักษา

26 การให้บริการรักษาโดยเคมีบำบัด

27 การให้บริการรักษาโดยรังสีร่วมรักษา

28 การให้บริการรักษาโดย I-131

29 Excellent Cancer Center Tertiary & super tertiary care Referral center Reference center Research center Training center Networking National policy advocacy

30 Referral center มีศูนย์รับส่งต่อที่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง มีแนวทาง (guideline) ในการรับส่งต่อ ร่วมกันในเครือข่าย มีระบบสารสนเทศในการรับส่งต่อที่ทันสมัย

31 ศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วย

32 Excellent Cancer Center Tertiary & super tertiary care Referral center Reference center Research center Training center Networking National policy advocacy

33 Reference center มีการจัดทำฐานข้อมูลสำคัญด้าน โรคมะเร็งที่สามารถนำไปใช้ในการ อ้างอิง มีบุคลากรที่ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรของ การประชุมที่จัดโดยองค์กรวิชาชีพ หรือเป็น กรรมการในองค์กรวิชาชีพทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เป็นแหล่งการศึกษาดูงานด้านวิชาการ แพทย์ระดับหลังปริญญาจากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

34 งานทะเบียนมะเร็ง

35 Reference center มีการจัดทำฐานข้อมูลสำคัญด้านโรคมะเร็ง ที่สามารถนำไปใช้ในการอ้างอิง มีบุคลากรที่ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร ของการประชุมที่จัดโดยองค์กรวิชาชีพ หรือเป็นกรรมการในองค์กรวิชาชีพทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ เป็นแหล่งการศึกษาดูงานด้านวิชาการ แพทย์ระดับหลังปริญญาจากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

36 นำเสนอผลงานต่างประเทศ

37 Reference center มีการจัดทำฐานข้อมูลสำคัญด้านโรคมะเร็ง ที่สามารถนำไปใช้ในการอ้างอิง มีบุคลากรที่ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรของ การประชุมที่จัดโดยองค์กรวิชาชีพ หรือเป็น กรรมการในองค์กรวิชาชีพทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เป็นแหล่งการศึกษาดูงานด้านวิชาการ แพทย์ระดับหลังปริญญาจากทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ

38 แหล่งศึกษาดูงานหลังปริญญา

39 Excellent Cancer Center Tertiary & super tertiary care Referral center Reference center Research center Training center Networking National policy advocacy

40 Research center มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับ TJDX หรือเทียบเท่าขึ้นไป ≥ 2 เรื่องต่อปี มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับ Pub med หรือเทียบเท่าขึ้นไป ≥ 2 เรื่อง ต่อปี

41 ผลงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี ทางการแพทย์ ลำดับ ที่ ผลงานวิจัยการเผยแพร่ 1. Clinics in diagnostic Imaging แหล่งที่ตีพิมพ์ Publication in Singapore medical Journal, December 2008 2. ประสบการณ์อาการ วิธีการจัดการกับอาการ และ คุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่เกิดภาวะ น้ำลายแห้งหลังครบรังสีรักษา ณ ศูนย์มะเร็ง ลพบุรี แหล่งที่ตีพิมพ์ วารสารโรคมะเร็ง, ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2552 3. Role of Friend Centers in Cancer Survivorship Care of Lopburi Cancer Center แหล่งที่ตีพิมพ์ Thai Cancer Journal, October - December 2009 4. Assessing the Output of Radiation Therapy Units แหล่งที่ตีพิมพ์ Thai Cancer Journal, October - December 2009

42 ผลงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี ทางการแพทย์ ลำดับ ที่ ผลงานวิจัยการเผยแพร่ 5. Factor Related to the Broken Appointments of Patients at Lopburi Cancer Center นำเสนอ Poster Presentation at the 10th National Cancer Conference, November, 2009 6. Microorganism Infection and Cost of Treatment in Cancer Patients at Lopburi Cancer Center นำเสนอ Poster Presentation at the 10th National Cancer Conference, November, 2009 7. ความถี่ของการติดเชื้อ EBV HCV และ HIV กับ การเกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองของผู้ป่วยในศูนย์ มะเร็ง ลพบุรี แหล่งที่ตีพิมพ์ วารสารโรคมะเร็ง, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2553

43 Excellent Cancer Center Tertiary & super tertiary care Referral center Reference center Research center Training center Networking National policy advocacy

44 Training center มีหลักสูตรการฝึกอบรมด้านโรคมะเร็งทั้ง ระยะสั้นและระยะยาว ที่จัดต่อเนื่อง 3 ปี ติดต่อกัน ≥ 2 หลักสูตร

45 การฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้

46 Excellent Cancer Center Tertiary & super tertiary care Referral center Reference center Research center Training center Networking National policy advocacy

47 Networking มีการจัดทำเครือข่ายความร่วมมือทาง วิชาการด้านโรคมะเร็ง หรือทำข้อตกลง (MOU) กับหน่วยงานทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ

48 เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ด้านโรคมะเร็ง

49 Excellent Cancer Center Tertiary & super tertiary care Referral center Reference center Research center Training center Networking National policy advocacy

50 มีการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้อง กับการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61


ดาวน์โหลด ppt Comprehensive Cancer Hospital น.พ. สมภพ แสงกิตติไพบูลย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google