งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแนะแนวด้านอาชีพ แนะแนวด้านอาชีพในโรงเรียน สพฐ. ทวิศึกษา อาชีวศึกษา เพิ่มผู้เรียน อาชีวศึกษา เก็บข้อมูลนักเรียน (ม.3) ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เปิดโลกทัศน์/ทัวร์อาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแนะแนวด้านอาชีพ แนะแนวด้านอาชีพในโรงเรียน สพฐ. ทวิศึกษา อาชีวศึกษา เพิ่มผู้เรียน อาชีวศึกษา เก็บข้อมูลนักเรียน (ม.3) ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เปิดโลกทัศน์/ทัวร์อาชีพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแนะแนวด้านอาชีพ แนะแนวด้านอาชีพในโรงเรียน สพฐ. ทวิศึกษา อาชีวศึกษา เพิ่มผู้เรียน อาชีวศึกษา เก็บข้อมูลนักเรียน (ม.3) ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เปิดโลกทัศน์/ทัวร์อาชีพ สร้างแรงบันดาลใจจากผู้ที่ประสบความสำเร็จในการ ประกอบอาชีพของผู้ที่จบสายอาชีวศึกษา

2 การขับเคลื่อนงาน สอศ.ตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา เพิ่มสัดส่วนผู้เรียน อาชีวศึกษา อาชีวศึกษา ทวิภาคี ผลิตคนที่ตรงความ ต้องการกับตลาดแรงงาน อาชีวศึกษาเป็นเลิศ เฉพาะด้าน อาชีวศึกษาเป็นเลิศ เฉพาะด้าน

3 ทวิภาคี/ ทวิศึกษา การอ่านออกเขียนได้ ของประชาชน การเพิ่ม ประสิทธิภาพการ บริหารใน สถานศึกษา (การเข้าสู่ตำแหน่ง ของ ผอ. สถานศึกษา การนำผล N-Net มาใช้ในการ พัฒนาการเรียน การสอน สถานศึกษา โครงการประชารัฐ (ด้านยกระดับ คุณภาพวิชาชีพ และ ด้านการศึกษา พื้นฐานและพัฒนา ผู้นำ) ที่เกี่ยวข้องกับ กศน. เช่น วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา การรองรับ การบริหาร จัดการ โรงเรียน ขนาดเล็ก การศึกษาอาชีพเพื่อการมี งานทำที่เป็นไปตามความ ต้องการของพื้นที่ การจัดศึกษา สำหรับ ผู้อยู่นอกระบบ อาทิ เด็กออก กลางคัน การขับเคลื่อนงาน กศน.ตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา การขับเคลื่อนงาน กศน.ตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ลดเวลา เรียนเพิ่ม เวลารู้ 4 H

4 โครงการโรงเรียนประชารัฐ

5 คณะทำงานร่วมรัฐ - เอกชน - ประชาชน ( คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ) 1. คณะทำงานด้านการยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพ (รมว. วท. : คุณกานต์ ตระกูลฮุน (บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย)) 2. คณะทำงานด้านการดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ (รมว.กค.: คุณชาติศิริ โสภณพนิช (บมจ.ธนาคารกรุงเทพ)) 3. คณะทำงานด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจเริ่มต้น (รมช.พณ.: คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี (ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)) 4. คณะทำงานด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (Competitive Workforce) (รมว.ศธ.: คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส (บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย)) 5. คณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (รมว.มท.: คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี (บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ)) 6. คณะทำงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ MICE (รมว.กก. : คุณกลินท์ สารสิน (บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย)) 7. คณะทำงานด้านการส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ (รมว.พณ.: คุณสนั่น อังอุบลกุล (บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์)) 8. คณะทำงานด้านพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (รมว.อก.: คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล)) 9. คณะทำงานด้านการปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ (ท่านรองนายกฯ ดร.วิษณุ เครืองาม: คุณกานต์ ตระกูลฮุน (บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย)) 10. คณะทำงานด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่( รมว.กษ.: คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ (บจก.น้ำตาลมิตรผล)) 11. คณะทำงานด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ(รมว.ศธ.: คุณศุภชัย เจียรวนนท์ (บมจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์)) 12. คณะทำงานด้านการสร้างรายได้และการกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ ( รมว.กค.: คุณทศ จิราธิวัฒน์ (บจก.กลุ่มเซ็นทรัล) โครงการโรงเรียนประชารัฐ

6 Re-branding Excellence Model School DATABASE of Demand & Supply Quick-win Projects Standards & Certification Center M-L Plan 6 Business Demand (Private) Business Direction Competitive Workforce Competency with Performance/ Practice Standard Rewards & Career Growth Excellence Model School Vocational Education Supply (Public) Government Policy Output Process Input Vocational Technical/ Commercial College Competitive Workforce Secondary/ Vocational Students

7 19 4948

8 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ พิธาน พื้นทอง วรวุฒิ อุ่นใจ พิธาน พื้นทอง วรวุฒิ อุ่นใจ พัฒนาหลักสูตร การ สื่อสารภาษาอังกฤษ คุณธรรม คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ พัฒนาหลักสูตร การ สื่อสารภาษาอังกฤษ คุณธรรม คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา นายทนง โชติสรยุทธ์ พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธุ์ พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธุ์ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ นายอนุชิต จุรีเกษ พัฒนาความร่วมมือฯ และการ สร้างแรงจูงใจ นายเขมทัต สุคนธิ์สิงห์ นายทนง โชติสรยุทธ์ นายไพรัช แสงทอง พัฒนาความเป็นเลิศด้าน การศึกษา ค้นคว้า วิจัย เทคโนโลยีแห่งอนาคตและ สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม ของผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร นางพุทธชาด มุกดาประกร นายถิรวัฒน์ ดีสมบูรณ์ คณะทำงาน 5 คณะ

9 1) โครงการยุทธศาสตร์การ พัฒนา การศึกษา 10 ด้าน 10 Strategic Transformation 1. ความโปร่งใส Transparency 2. การเข้าถึง Accessibility & ICT Infra 3. กลไกตลาด กองทุน Market Mechanism 4 วิธีเรียนโต๊ะกลม Teaching Technique 5. พัฒนาครูใหญ่ School Principle 6. สุขภาพ และ ศีลธรรม Health & Heart 7. ครูต่างประเทศ Inter Teacher& Incentive 9. ผู้นำเยาวชน สู่ท้องถิ่น Young Leaders 8. ภาษาอังกฤษ English Language Big Boys 3. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ (การศึกษาพื้นฐานสู่งานวิจัย) School Sponsors (CEO, CEO-1) 2) โครงการพัฒนาผู้นำเพื่อการศึกษายั่งยืนตามพื้นที่ AREA BASED MANAGEMENT BY PRIVATE SECTOR 2) โครงการพัฒนาผู้นำเพื่อการศึกษายั่งยืนตามพื้นที่ AREA BASED MANAGEMENT BY PRIVATE SECTOR Schools (3,342 โรงเรียน) 1,000 School Partners ( 1 คน : 3 โรงเรียน,/1 ทีม: 5 คน) 1,000 School Partners ( 1 คน : 3 โรงเรียน,/1 ทีม: 5 คน) 10+ Private Sector Founding Members (MOU) External Volunteer Private Sector 10. ศูนย์กลางการศึกษา Education Hubs 3) ศูนย์กลางการศึกษาภูมิภาค Education Hubs (เป้าหมาย 5 ปี) Nano Bio Digital Robotic World & Local Talent & Incentive Funding & Tax Incentive Universities Corporate R&D การศึกษาพื้นฐาน งานวิจัย

10 โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา 10 ด้าน 10 Strategic Transformation

11 คณะทำงานกลุ่มย่อยที่ 1 ICT เพื่อการศึกษา : ฐานข้อมูล ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน -รหัสโรงเรียน -เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก ของ โรงเรียน -ชื่อโรงเรียน -ชื่อสพป./สพม. -หมายเลขเขตพื้นที่ -ที่อยู่ -ตำบล -อำเภอ -จังหวัด -พิกัดที่ตั้งของโรงเรียน -ระดับที่เปิดสอน -จำนวนผู้บริหาร -จำนวนข้าราชการครู -จำนวนอัตราจ้าง -จำนวนบุคลากรอื่นๆ -จำนวนนักเรียน -แยกตามชั้นปี -พื้นที่ทั้งหมดของโรงเรียน(ไร่) -เป็นพื้นที่สถานศึกษา(ไร่) -เป็นพื้นที่สามารถทำเกษตร(ไร่) -มีแหล่งน้ำในโรงเรียนมั้ย -จำนวนห้องเรียน -จำนวนอาคารเรียน -จำนวนที่ใช้งานได้ -จำนวนที่ใช้งานไม่ได้ -จำนวนอาคารอเนกประสงค์ -จำนวนที่ใช้งานได้ -จำนวนที่ใช้งานไม่ได้ ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน -ชื่อผู้บริหาร -ตำแหน่ง -อายุ -วุฒิการศึกษาสูงสุด -สาขาของวุฒิการศึกษา -ประสบการณ์บริหาร(ปี) -เบอร์ติดต่อ-โทร -เบอร์ติดต่อ-โทรสาร -เบอร์ติดต่อ-โทรมือถือ -อีเมล์ -Line ID -ต้องการพัฒนาตนเองตามหลักสูตร ใดบ้าง*(1) อุปกรณ์การเรียนการสอนของรร. -จำนวนคอมฯในการเรียนการสอน -จำนวนคอมฯในการบริหารจัดการ -จำนวนTabletในการเรียนการสอน -จำนวนคอมฯที่ใช้อินเทอร์เน็ตได้ -จำนวนTabletที่ใช้อินเทอร์เน็ตได้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ ละรร. (2ปีล่าสุด) -ปี พ.ศ. -ระดับชั้น (ป6,ม3,ม6) -รายวิชา (8กลุ่มสาระวิชา) -คะแนนO-Net ตาม8สาระวิชาของ โรงเรียน ข้อมูลผลงานด้านนวัตกรรมในรอบ2ปี -ปีพ.ศ.ที่ได้รับรางวัล -ประเภทผลงานที่ได้รับรางวัล (ด้านการเกษตร, ด้านหุ่นยนต์, ด้านวิทยาศาสตร์) -ระดับผลงานที่ได้รับรางวัล (ระดับเขต, ระดับ จังหวัด, ระดับประเทศ) -จำนวนผลงาน ที่แยกตามประเภท, ระดับ ผลงาน และปี ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ (รร.สุจริต,รร.ดี ศรีตำบล,รร.ในฝัน,รร.สีขาว -เคย หรือ ไม่เคยเข้าร่วม -ชื่อโครงการที่1 -ชื่อโครงการที่ 2 -ชื่อโครงการที่ 3 -ชื่อโครงการที่ 4 -ชื่อโครงการที่ 5 ข้อมูลคุณครู -ต้องการพัฒนาตนเองตามหลักสูตรใดบ้าง เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มี ประสิทธิภาพ*(2) ข้อมูลสถานศึกษา/รร. -การประเมิน สมศ.รอบ3 (ผ่าน/ไม่ผ่าน) -ต้องการให้ชุมชนร่วมสนับสนุนอย่างไร -ผู้บริหารสามารถมีส่วนร่วมกับชุมชนได้มาก น้อยแค่ไหน เพราะอะไร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนร. ใน แต่ละรร.(2ปีล่าสุด) -ปี พ.ศ. -ระดับชั้น (ป6,ม3,ม6) -รายชื่อนักเรียนที่มีผลรวมการสอบสูงสุด 5 คนแรกของแต่ละระดับชั้น -รายวิชา (8กลุ่มสาระวิชา) -คะแนนO-Net ตาม8สาระวิชาของ นักเรียน ข้อมูลผู้ปกครอง -อาชีพ -รายได้ต่อปี สิ่งที่ต้องการรร.พัฒนา -ด้านวิชาการ -ด้านกายภาพ -ด้านการบริหาร -ด้านบุคลากร -ปัญหาที่โรงเรียนพบและ ต้องการการสนับสนุน ระบบอินเทอร์เน็ตของรร. -ชนิดของอินเทอร์เน็ต ( 1)Fiber, 2)ADSL, 3)UniNet, 4)IP-Star, 5)แอร์ การ์ด3G-4G) -ค่ายอินเทอร์เน็ตที่ใช้ (ISP) -ความเร็วอินเทอร์เน็ตตามแพ็คเกจ สื่อการเรียนการสอนของรร. -สื่อหนังสือ -ชั้นปี -สาระวิชา -ชุดหนังสือ -สำนักพิมพ์ -สื่อดิจิทัล -ชั้นปี -สาระวิชา -ประเภทที่ใช้ ( 1)CD/โปรแกรม คอมพิวเตอร์, 2)อินเทอร์เน็ต/ เว็บไซต์, 3)Application) -บริษัทผู้ผลิต

12 คณะทำงานกลุ่มย่อยที่ 1 ICT เพื่อการศึกษา : Web Page

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 School Partner Leadership Program ส่งผู้นำเข้าร่วม โครงการ พร้อมเลือก พื้นที่จาก 19 Clusters ฝึกอบรม ร่วมกับ ผู้อำนวยการ โรงเรียน 1 สัปดาห์ ลงพื้นที่ ศึกษา โรงเรียน Action Learning 2 เดือน School Sponsor ให้การ สนับสนุน ผู้นำรุ่นใหม่ School Partner นำเสนอสิ่งที่ โรงเรียนขาด ลงมือพัฒนา โรงเรียน ตาม แนวทางที่ เสนอแนะ การประเมินผล โครงการพัฒนาผู้นำเพื่อการศึกษายั่งยืนตามพื้นที่ AREA BASED MANAGEMENT BY PRIVATE SECTOR โครงการพัฒนาผู้นำเพื่อการศึกษายั่งยืนตามพื้นที่ AREA BASED MANAGEMENT BY PRIVATE SECTOR

23 กลไกการขับเคลื่อน บริษัทเอกชน คณะทำงานกลุ่มย่อย(ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) แสดงความจำนง คัดเลือก 7,424 รร. (phase 1 : 3,322 รร.) ศูนย์ปฏิบัติการ ภาครัฐ + เอกชน + ประชาสังคม School Mapping, Planning, Directing, Monitoring Implement โรงเรียน คณะกรรมการ คัดเลือก รร. กลุ่ม 2 ระบบ ฐานข้อมูล ทีมเลขานุการ ภาครัฐและเอกชน ประเมินผล และรายงาน คู่มือการจัดการ เรียนการสอน พัฒนาผู้นำ.ครู เครือข่าย ความร่วมมือ Education Hub กลุ่ม 1กลุ่ม 3กลุ่ม 4กลุ่ม 5 ภาคเอกชน หน่วยงานสนับสนุน จาก กระทรวง ศธ. สำรวจความต้องการของ รร. ศูนย์ปฏิบัติการเขตพื้นที่ ภาค ประชาสังคม ประเมินผล และ รายงาน โครงสร้างการดำเนินงาน

24

25 บทบาทของเขตพื้นที่ (ศูนย์ปฎิบัติการเขตพื้นที่) จุดประสานงาน (Point Of Contact)  ศูนย์ปฏิบัติการ  โรงเรียนในเขตพื้นที่  School Partner, School Sponsors  ภาคเอกชน / ภาคประชาสังคม ในพื้นที่  กศจ.  ฯลฯ Mapping และ อำนวยความสะดวก School Partners and School Sponsors วิเคราะห์ และบูรณาการแผนการพัฒนาของโรงเรียน ฯลฯ

26 Mapping School partners 1,000 คน 3,342 รร. 225 เขตพื้นที่ 1 คน : 3 รร. 1 คน : 3 รร. 1 ทีม : 15 รร. 1 ทีม : 15 รร. 450 คน 200 ทีม

27 การจัดทำแผนการศึกษา Action Learning School partners School Team จนท. เขตพื้นที่ แผนพัฒนา การศึกษาของ สถานศึกษา - บริหารบุคคล - บริหารทั่วไป - บริหารวิชาการ - บริหารงบประมาณ เขตพื้นที่ พิจารณา แผนพัฒนา การศึกษา ที่เสนอประชารัฐ แผนพัฒนา การศึกษาของ จังหวัด

28 ปัจจัยความสำเร็จ กลไก การตลาด

29 4342

30

31 การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ภูมิภาคเป็นฐานการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ภูมิภาคเป็นฐาน


ดาวน์โหลด ppt การแนะแนวด้านอาชีพ แนะแนวด้านอาชีพในโรงเรียน สพฐ. ทวิศึกษา อาชีวศึกษา เพิ่มผู้เรียน อาชีวศึกษา เก็บข้อมูลนักเรียน (ม.3) ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เปิดโลกทัศน์/ทัวร์อาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google