งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ระบบสื่อประสม วิวัฒนาการและ องค์ประกอบ. 2 ระบบสื่อประสม (multimedia system)  ระบบสื่อประสม หมายถึง การนำ องค์ประกอบของสื่อชนิดต่างๆ มา ผสมผสานเข้าด้วยกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ระบบสื่อประสม วิวัฒนาการและ องค์ประกอบ. 2 ระบบสื่อประสม (multimedia system)  ระบบสื่อประสม หมายถึง การนำ องค์ประกอบของสื่อชนิดต่างๆ มา ผสมผสานเข้าด้วยกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ระบบสื่อประสม วิวัฒนาการและ องค์ประกอบ

2 2 ระบบสื่อประสม (multimedia system)  ระบบสื่อประสม หมายถึง การนำ องค์ประกอบของสื่อชนิดต่างๆ มา ผสมผสานเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวหรืออะนิเมชัน เสียง และ วิดีโอ โดยผ่านกระบวนการทางระบบ คอมพิวเตอร์ ได้แก่ – การนำเข้า (input) – การประมวลผล (processing) – การแสดงผล (output) – การจัดเก็บข้อมูล (storage)

3 3 การนำเข้า (input)  การนำเข้า (input) หมายถึง การนำเข้า ข้อมูลทั้งที่อยู่ในรูปแบบของข้อความหรือ ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวิดีโอ ผ่านทางอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ทำ หน้าที่นำสัญญาณเข้า แล้วส่งต่อไปยัง เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการกับข้อมูลใน รูปแบบสัญญาณดิจิตอลต่อไป – หากเป็นดิจิตอล เช่น scanner, digital camera ก็สามารถเข้าสู่การประมวลผล ได้ในทันที – ถ้าเป็นอนาล็อก เช่น video camera, audio player จะต้องมีอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ เรียกว่า video capture และ sound card เพื่อทำการแปลงสัญญาณ อนาล็อกให้ไปเป็นสัญญาณดิจิตอล

4 4 รูปแสดงภาพการแปลงสัญญาณ ดิจิตอลไปเป็นอนาล็อก แล้วแปลง สัญญาณจากอนาล็อกไปเป็น ดิจิตอล

5 5 การประมวลผล (processing)  การประมวลผล (processing) หมายถึง การที่เครื่องพีซีทำการ จัดการกับข้อมูลที่ได้มาจากการ นำเข้าในรูปแบบต่างๆ

6 6 การแสดงผล (output)  การแสดงผล หมายถึง การแสดง ผลลัพธ์จากการแปลงสัญญาณ ต้นแบบไปเป็นสัญญาณที่สามารถ ปรากฏบนอุปกรณ์ปลายทางได้ เช่น digital monitor และ laser printer เป็นต้น

7 7 กล้องถ่ายภาพแบบโทรทัศน์ความชัดสูง การถ่ายภาพแบบโทรทัศน์ความชัดสูง ก่อนการถ่าย หลังการถ่าย

8 8 การแสดงผลทางเสียง  จะต้องใช้อุปกรณ์ออดิโอ โดยทำการเชื่อมต่อกับ แผงวงจรเสียง ( ซาวนด์ การ์ด ) ซึ่งทำหน้าที่แปลง สัญญาณดิจิตอลไปเป็น สัญญาณอนาล็อก

9 9 การแปลงสัญญาณระหว่างแอนะล็อกกับดิจิทัล

10 10 หูฟังสวมศีรษะและลำโพง

11 11 การจัดเก็บข้อมูล (storage)  หมายถึง การนำข้อมูลที่ผ่าน กระบวนการทำงานทั้งการนำเข้า การประมวลผล และการแสดงผล เรียบร้อยแล้ว มาทำการบันทึกลง ในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เพื่อให้ สามารถนำกลับมาใช้ได้เมื่อ ต้องการเช่น เทป (tape) แผ่นซีดี (cd rom) และแผ่นดีวีดี (dvd)

12 12 เครื่องบันทึกแผ่นซีดี

13 13 มัลติมีเดียพีซี (multimedia personal computer)  มีองค์ประกอบหลัก 5 ส่วน ดังนี้ – เครื่องพีซี (personal computer : pc) – เครื่องอ่านซีดีรอม (cd-rom drive) – ซาวนด์การ์ด หรือ sound board – ลำโพงภายนอก (external speaker) – ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software)

14 14 เครื่องพีซี (personal computer : pc)  ไมโครโพรเซสเซอร์ที่ใช้จะต้องมีประสิทธิภาพใน ด้าน Clock Speed เช่น ซีพียูตระกูล Mmx ของ Intel เป็นต้น  หน่วยความจำของเครื่อง (Ram) มากพอ  ติดตั้งแผงวงจรเร่งความเร็วในการประมวลผล ภาพกราฟิก  มีโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับอุปกรณ์ต่อ พ่วงที่มีการสื่อสารที่เร็วและมีประสิทธิภาพพอที่จะใช้ จัดการเกี่ยวกับภาพและเสียงได้อย่างต่อเนื่องไม่ กระตุก  มี Expansion Slot ที่แผงวงจรหลักเพียงพอสำหรับ การต่อพ่วงขยายระบบในอนาคต  มี Auxiliary Storage Unit เช่น ฮาร์ดดิสก์หรือ อุปกรณ์ชนิดอื่นที่มีขนาดความจุสูง  มีจอภาพสีและแผงวงจรควบคุมที่สามารถแสดงภาพ ที่มีความละเอียดสูง

15 15 เครื่องมัลติมีเดียพีซี

16 16 เครื่องอ่านซีดีรอม (cd- rom drive)  ความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล (average seek time)  อัตราการส่งถ่ายข้อมูล (data transfer rate)

17 17 เครื่องอ่านซีดีรอมและดีวีดีรอม

18 18 ซาวนด์การ์ด หรือ sound board  ต้องมีอัตราการสุ่มเสียง (sampling rate) ที่มี ความถี่สูง เพื่อเปลี่ยนจากสัญญาณดิจิตอลให้ เป็นสัญญาณเสียงที่มีคุณภาพและเกิดมิติของ เสียงขึ้น ตัวอย่างเช่น อัตราการสุ่มเสียงแบบโม โน (monophonic sound system) ที่ความถี่ 22.05 khz ต้องใช้หน่วยความจำในการจัดเก็บ ข้อมูล 1.3 mb แต่อัตราการสุ่มเสียงแบบ สเตริโอ (stereophonic sound system) ที่ ความถี่เดียวกัน จะต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บ ข้อมูลถึง 2.6 mb ดังนั้น ระบบเสียงสเตอริโอจึง ใช้เนื้อที่ในหน่วยความจำสำหรับการบันทึก มากกว่าแบบโมโนเป็น 2 เท่า ปัจจุบันซาวนด์ การ์ดที่มีคุณภาพจะสามารถสนับสนุนระบบเสียง ลักษณะพิเศษได้ เช่น ระบบแสดงผลเสียงแบบ รอบทิศทาง (surround system)

19 19 แผ่นวงจรเสียง

20 20 ลำโพงภายนอก (external speaker)  สามารถเล่นเสียงระดับไฮไฟที่ มีคุณภาพสูงได้  ถ่ายทอดเสียงที่ชัดเจนและต้อง ครอบคลุมย่านความถี่เสียงได้ หลากหลาย

21 21 ลำโพง

22 22 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software)  ซอฟต์แวร์ประยุกต์ประเภท คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสื่อประสม (application software for multimedia computer assisted instruction) เช่น icon author, toolbook และ macromedia authorware เป็นต้น โปรแกรม ประเภทนี้เรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า โปรแกรมระบบประพันธ์บทเรียน (authoring system)  ซอฟต์แวร์ประยุกต์ประเภทนำเสนอสื่อ ประสม (application software for multimedia presentation) เช่น director, shockware และ flash mx เป็นต้น

23 23 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ AuthorwareToolbook

24 24 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ โปรแกรม Flash MX โปรแกรม Director MX

25 25 แบบฝึกหัดท้ายบท  ระบบสื่อประสม คืออะไร  ให้นักเรียนยกตัวอย่างระบบสื่อประสม มา คนละ 5 ระบบ  ประโยชน์ของระบบสื่อประสม  ซอฟต์แวร์ประยุกต์คืออะไร และให้นักเรียน ยกตัวอย่างซอฟต์แวร์ประยุกต์คนละ 5 โปรแกรม พร้อมทั้งอธิบายถึงการใช้งานของ โปรแกรมนั้นๆ  ทำลงในสมุด  ส่งในคาบ


ดาวน์โหลด ppt 1 ระบบสื่อประสม วิวัฒนาการและ องค์ประกอบ. 2 ระบบสื่อประสม (multimedia system)  ระบบสื่อประสม หมายถึง การนำ องค์ประกอบของสื่อชนิดต่างๆ มา ผสมผสานเข้าด้วยกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google