งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวแปร และชนิดข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวแปร และชนิดข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวแปร และชนิดข้อมูล

2 ตัวแปร การกำหนดตัวแปรเป็นการใช้ชื่อตัวแปรแทน
ตำแหน่งบนหน่วยความจำ สำหรับเก็บข้อมูลระหว่างการ ประมวลผล ซึ่งอาจเป็นข้อมูลนำเข้า ข้อมูลที่เกิดจากการ ดำเนินการ หรือข้อมูลผลลัพธ์

3 ชนิดข้อมูล ตัวแปร1, ตัวแปร2, …,ตัวแปรn;
การประกาศตัวแปร            การตั้งชื่อให้กับตัวแปรจะเป็นไปตามหลักการตั้งชื่อของ ภาษาซี และชื่อที่เหมาะสมควรจะเป็นชื่อที่สื่อความหมาย การ ประกาศตัวแปรมีรูปแบบ ดังนี้ ชนิดข้อมูล ตัวแปร1, ตัวแปร2, …,ตัวแปรn; int m, n;

4 การตั้งชื่อตัวแปร การตั้งชื่อให้กับตัวแปร ค่าคงที่ โปรแกรมย่อย พารามิเตอร์ และส่วนต่างๆ ของโปรแกรม กฎเกณฑ์ที่ใช้ในการตั้งชื่อของภาษาซีมีดังนี้ ชื่อจะประกอบขึ้นจากตัวอักษร ตัวเลข และเครื่องหมายขีดเส้นใต้(underscore) เท่านั้น ไม่มีช่องว่างหรือตัวอักษรพิเศษอื่นๆ เช่น ‘!’, ‘#’, ‘$’, ‘%’, ‘^’ เป็นต้น อักขระแรกของชื่อจะต้องเป็นตัวอักษร หรือเครื่องหมายขีดเส้นใต้เท่านั้น ตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวพิมพ์เล็กถือเป็นตัวอักษรคนละตัวกัน เช่น Salary และ SALARY เป็นชื่อที่แตกต่างกัน เป็นต้น ชื่อจะต้องไม่ซ้ำกับคำสงวน

5 ชนิดข้อมูล char short int long float double ประเภทข้อมูล คำอธิบาย
ค่าที่เก็บได้ ขนาด (ไบต์) char ตัวอักษร 1 ตัว -128 ถึง 127 1 short ตัวเลขจำนวนเต็ม int ถึง 32767 2 long -232 ถึง 232-1 4 float ตัวเลขทศนิยม 3.4E+/-38 (7 ตำแหน่ง) double 1.7E+/-308 (15 ตำแหน่ง) 8

6 ตัวดำเนินการเลขคณิต ใช้สำหรับกระทำการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ
        ใช้สำหรับกระทำการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร โดยจะนำข้อมูลตัวหนึ่งไปกระทำกับอีกตัวหนึ่ง โดยใช้ ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทางคณิตศาสตร์ ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ แบ่งออกได้ดังต่อไปนี้

7 ตัวดำเนินการ ในการเขียนโปรแกรมตัวดำเนินการจะเป็นตัวทำหน้าที่รวมค่าต่างๆ และ กระทำกับค่าต่างๆ ให้เป็นค่าเดียวกัน ตัวดำเนินการมีหลายประเภท ดังต่อไปนี้ ตัวดำเนินการเลขคณิต ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ ตัวดำเนินการทางตรรกะ ตัวดำเนินการแบบบิต ตัวดำเนินการกำหนดค่าเชิงประกอบ ตัวดำเนินการเพิ่มค่าและลดค่า

8 หาร (Real Number Division) การหารแบบเอาเศษ (Modulus)
ตัวดำเนินการเลขคณิต ตัวดำเนินการ กระบวนการ ข้อมูลที่ถูกกระทำ ข้อมูลผลลัพธ์ + บวก (Addition) จำนวนเต็ม,จำนวนจริง - ลบ (Subtraction) * คูณ (Multiplication) / หาร (Real Number Division) จำนวนจริง % การหารแบบเอาเศษ  (Modulus) จำนวนเต็ม

9 รหัสควบคุมลักษณะ (Format String)
การแสดงผล %d พิมพ์จำนวนเต็มฐานสิบ %u พิมพ์เลขไม่มีเครื่องหมาย %f พิมพ์เลขทศนิยม %e พิมพ์ในรูปจำนวนจริงยกกำลัง %c พิมพ์ตัวอักษรตัวเดียว %s พิมพ์ชุดตัวอักษร (String) %% พิมพ์เครื่องหมาย % %o พิมพ์เลขฐานแปด %x พิมพ์เลขฐานสิบหก

10 scanf(“format string”, &address list …);
เป็นคำสั่งที่ใช้ในการรับค่า โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้ scanf(“format string”, &address list …); format string เป็นส่วนที่ใช้ในการใส่รูปแบบของการรับข้อมูล address list เป็นตำแหน่งของตัวแปรที่ต้องการจะเก็บข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt ตัวแปร และชนิดข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google