งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบ สารสนเทศ Information system development.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบ สารสนเทศ Information system development."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบ สารสนเทศ Information system development

2 เนื้อหาประจำบท ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ วิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนโอนระบบสารสนเทศ การประเมินระบบสารสนเทศ

3 ทบทวน ระบบ สารสนเท ศ ฐานข้อมู ล กระบวนก าร บุคลากร ระบบ เครือข่าย คอมพิวเต อร์และ โทรคมนา คม ซอฟต์แว ร์ ฮาร์ดแวร์

4 ความจำเป็นในการพัฒนาระบบ

5 ขั้นตอน การพัฒนาระบบสารสนเทศ การกำหนดปัญหา (Problem Definition) การศึกษาความ เป็นไปได้ (Feasibility Study) การวิเคราะห์ ระบบ (System Analysis) การออกแบบระบบ (System Design) การสร้าง ระบบ / พัฒนาระบบ (System Constructi on) การติดตั้ง ระบบ (System Implement ation) การประเมินผลและ บำรุงรักษาระบบ (Evaluation and Maintenance)

6 ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดปัญหา (Problem definition) – หาปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร / ความต้องการ ของผู้ใช้ – ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด โดยต้อง หาเป้าหมายในการทำโครงการ หาขอบเขตของโครงการ ( กำหนดกิจกรรมที่ทำให้ ระบบงานเปลี่ยนแปลงได้ ) จำนวนเงินทุน ระยะเวลา และบุคลากรที่ต้องใช้

7 ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility study) – หาแนวทางและความเป็นไปได้ในการทำ โครงการ – สามารถแก้ปัญหาโดยเสียค่าใช้จ่ายและเวลาให้ น้อยที่สุด – การศึกษาความเป็นไปได้ ต้องพิจารณาปัจจัย 3 ประการ ความเป็นไปได้ด้านเทคนิค (technically feasibility) ความเป็นไปได้ด้านการปฏิบัติ (operational feasibility) ความเป็นไปได้ด้านการลงทุน (economic feasibility)

8 ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ระบบ (System analysis) – ศึกษาระบบงานเดิม ( หรืองานปัจจุบัน ) = ทำงานอย่างไร ทำอะไรบ้าง มีปัญหาใด ต้องการให้ เปลี่ยนแปลงอย่างไร – ทำการรวบรวมข้อมูล โดย ศึกษาเอกสาร สังเกตการทำงาน ทำแบบสอบถาม สัมภาษณ์ – เมื่อวิเคราะห์แล้ว จะได้ข้อมูล เช่น รายละเอียดการทำงานของระบบเดิม ความต้องการหรือเป้าหมายของระบบใหม่ ประมาณการต้นทุน - กำไร ในการดำเนินงานตาม ระบบงานใหม่

9 ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ขั้นตอนที่ 4 การออกแบบระบบ (System design) – เป็นการเสนอระบบใหม่ ( ทั้งกระบวนการทำงาน และอุปกรณ์ ) – แบ่งว่าส่วนใดสามารถทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ ส่วนใดยังคงทำงานด้วยมือ – ผู้ออกแบบระบบมักต้องทำงานร่วมกับผู้ใช้

10 ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ขั้นตอนที่ 5 การสร้างระบบ หรือพัฒนา ระบบ (System construction) – เริ่มเขียนและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ – สร้างการติดต่อระหว่างผู้ใช้กับระบบ และสร้าง ฐานข้อมูล – จะได้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือระบบ สารสนเทศมาใช้งาน – ควรมีการทำคู่มือการใช้งานหรือเอกสารที่ เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ใช้ด้วย

11 ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ขั้นตอนที่ 6 การติดตั้งระบบ (System implementation) – แบ่งเป็นรูปแบบการติดตั้งได้ 4 รูปแบบ ติดตั้งแบบขนาน (Parallel Conversion) ปรับเปลี่ยนแบบทันที (Direct Changeover) เปลี่ยนโอนทีละขั้น (Phased Conversion) ติดตั้งแบบทดลอง (Pilot Conversion)

12 ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ขั้นตอนที่ 6 การติดตั้งระบบ (System implementation) Parallel Direct Phased Pilot Valacich and Schneider. Information systems today. 5 th Harlow : Pearson, 2012.

13 ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ขั้นตอนที่ 7 การประเมินผลและบำรุงรักษา ระบบ (post implementation reviews and maintenance) – เริ่มทำเมื่อติดตั้งระบบใหม่มาระยะเวลาหนึ่ง – ตรวจสอบว่าสามารถใช้งานตรงตาม วัตถุประสงค์ของผู้ใช้หรือไม่ – มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร

14 ขั้นตอน การพัฒนาระบบสารสนเทศ การกำหนดปัญหา (Problem Definition) การศึกษาความ เป็นไปได้ (Feasibility Study) การวิเคราะห์ ระบบ (System Analysis) การออกแบบระบบ (System Design) การสร้าง ระบบ / พัฒนาระบบ (System Constructi on) การติดตั้ง ระบบ (System Implement ation) การประเมินผลและ บำรุงรักษาระบบ (Evaluation and Maintenance)

15 รูปแบบในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน เพื่อสร้างระบบงานใหม่ แบ่งได้ 3 วิธี – พัฒนาตามวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC-System Development Life Cycle) – การใช้เทคนิคโปรโต้ไทพ์ปิง (Prototyping) – การพัฒนาระบบแบบรวดเร็ว (Rapid Development) วิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศ

16 วิธีที่ 1 การพัฒนาตามวงจรพัฒนาระบบ (SDLC-System Development Life Cycle) วิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศ

17 วิธีที่ 1 การพัฒนาตามวงจรพัฒนาระบบ (SDLC-System Development Life Cycle) วิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศ

18 วิธีที่ 1 การพัฒนาตามวงจรพัฒนาระบบ (SDLC-System Development Life Cycle) ข้อจำกัด – ไม่สามารถปรับเปลี่ยนความต้องการระหว่างที่มีการ พัฒนาได้ – การเปลี่ยนแปลงแต่ละขั้นจะกระทบกับขั้นตอนอื่น ๆ – ผู้ใช้จะมีส่วนร่วมน้อยมาก – จำเป็นต้องวางแผนการทำงานให้เหมาะสม หาก ขั้นตอนใดล่าช้าอาจส่งผลให้ขั้นตอนอื่นล่าช้าด้วย วิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศ

19 วิธีที่ 2 การใช้เทคนิคโปรโต้ไทพ์ปิง (Prototyping) หรือการใช้ต้นแบบ วิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศ

20 วิธีที่ 2 การใช้เทคนิคโปรโต้ไทพ์ปิง (Prototyping) หรือการใช้ต้นแบบ วิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศ วินิจฉัยปัญหา (identify problem) พัฒนาต้นแบบ (develop prototype) ดำเนินการและทดลอง ใช้ (implement and use Prototype) ทบทวนและยกระดับ ต้นแบบ (revised and enhance prototype) เปลี่ยนจากต้นแบบเป็นงานจริง (convert to operational system) ความต้องการเริ่มต้น ต้นแบบระบบ มีปัญหา แก้ไข ต้นแบบทำงานได้ดี ความต้องการใหม่

21 วิธีที่ 3 การพัฒนาระบบแบบรวดเร็ว (Rapid Development) วิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศ

22 วิธีที่ 3 การพัฒนาระบบแบบรวดเร็ว (Rapid Development) วิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศ วางแผนความ ต้องการ (requirement planning) ออกแบบระบบโดย ผู้ใช้ (user design) นำระบบไปใช้ (cutover) พัฒนาระบบ (construction) ความต้องการ ตัวแบบ (model) ระบบสารสนเทศ

23 การประเมินระบบสารสนเทศ คุณสมบัติของระบบสารสนเทศที่ดี – มีความถูกต้องของข้อมูล ( ไม่คลาดเคลื่อนหรือ ผิดพลาด ) – ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ( สื่อความหมาย ได้ถูกต้อง ) – กะทัดรัด สะดวก ไม่มีเยิ่นเย้อ – ทันต่อการใช้งาน รวดเร็ว – ข้อมูลมีความสมบูรณ์ – เข้าใจง่าย

24 การประเมินระบบสารสนเทศ การประเมินด้วยรูปแบบ D&M IS Success Model System Quality Information Quality System Use User Satisfaction Individual Impact Organization Impact William H. Delone and Ephraim R. Mclean Proceedings of the 35th Hawaii International Conference on System Sciences - 2002

25 ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์. (2551). การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. ปานใจ ธารทัศนวงศ์. (2554). การวิเคราะห์และออกแบบระบบเทคโนโลยี สารสนเทศในมุมมองด้านการบริหาร. กรุงเทพฯ : คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. Delone, William H. and Ephraim R. McLean. (2002). “Information systems success revisited”. Proceedings of the 35th Hawaii International Conference on System Sciences.


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบ สารสนเทศ Information system development.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google