งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Application Development Overview Nithi Thanon Computer Science Prince of Songkla University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Application Development Overview Nithi Thanon Computer Science Prince of Songkla University."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Application Development Overview Nithi Thanon Computer Science Prince of Songkla University

2 นิธิ ทะนนท์ การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น 2 Problem Solving  Computer programs solve problems, using a step-by-step approach  Must follow rules or syntax of the language or the program will not run; or, will run incorrectly

3 นิธิ ทะนนท์ การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น 3Algorithms  A finite set of instructions for solving a problem  Flowchart  Psudocodes START 1. READ X 2. READ Y 3. Compute ARRAY = (X * Y)/2 4. Print ARRAY END

4 นิธิ ทะนนท์ การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น 4 Systems Development Life Cycle (SDLC)

5 นิธิ ทะนนท์ การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น 5  Investigation:  Determine what is required to solve a problem  Analysis:  Develop a logical plan for solving the problem  Design:  Create a detailed plan for implementing the logical plan developed in analysis  Implementation:  Execute the plan developed in analysis and design  Maintenance:  Make improvements and updates to the application

6 นิธิ ทะนนท์ การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น 6 Procedural Programming  Basic programming elements:  Sequence structure: do step A; do step B; do step C  Selection structure: If X is true, do step A; otherwise do step B  Repetition structure: Do step A while X is true  Code organized into procedures

7 นิธิ ทะนนท์ การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น 7 #include "stdafx.h" int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) { int x, y, temp; x = 2; y = 1; if (x > y) { temp = x; x = y; y = temp; } printf("%d, %d", x, y); return 0; }

8 นิธิ ทะนนท์ การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น 8 #include "stdafx.h" void swap(int &a, int &b) { int temp; temp = a; a = b; b = temp; } int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) { int x, y; x = 2; y = 1; swap(x, y); printf("%d, %d", x, y); return 0; }

9 นิธิ ทะนนท์ การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น 9Example

10 นิธิ ทะนนท์ การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น 10Example

11 นิธิ ทะนนท์ การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น 11Example

12 นิธิ ทะนนท์ การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น 12Example

13 นิธิ ทะนนท์ การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น 13If

14 นิธิ ทะนนท์ การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น 14While


ดาวน์โหลด ppt Application Development Overview Nithi Thanon Computer Science Prince of Songkla University.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google