งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 คต ๔๔๑ สรุปการจัดการ โครงการซอฟต์แวร์ คต ๔๔๑ สรุปการจัดการ โครงการซอฟต์แวร์ Royal Thai Air Force Academy : RTAFA Royal Thai Air Force Academy : RTAFA.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 คต ๔๔๑ สรุปการจัดการ โครงการซอฟต์แวร์ คต ๔๔๑ สรุปการจัดการ โครงการซอฟต์แวร์ Royal Thai Air Force Academy : RTAFA Royal Thai Air Force Academy : RTAFA."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 คต ๔๔๑ สรุปการจัดการ โครงการซอฟต์แวร์ คต ๔๔๑ สรุปการจัดการ โครงการซอฟต์แวร์ Royal Thai Air Force Academy : RTAFA Royal Thai Air Force Academy : RTAFA 171/1 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 อ. พิชัย ตรรกบุตร pichaitak@gmail.com www.takkabutr.com pichaitak@gmail.com www.takkabutr.com pichaitak@gmail.com www.takkabutr.com ตารางสอน นนอ. ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ปี การศึกษา 2555 ภาคต้น : จันทร์ที่ 2 เม. ย.55 - ศุกร์ที่ 10 ส. ค.55 นนอ. ชั้นปีที่ 4 นนอ. ชั้นปีที่ 4 อาจารย์ประจำตอน : น. อ. ประสงค์ ปราณีตพลกรัง

2 2 1. แนวคิดสัจจธรรม แนวทางศึกษา Introduction SWPM Software Crisis, Basic Project Management Concepts 2.ISO/IEC 12207 - Software Life Cycle Processes Scope, Purpose, Structure, Tailoring 3.Software Life Cycle Models Waterfall Model, Spiral Model, Incremental Delivery, Evolutionary Acquisition (EA), Model Selection 4.Software Estimation Software Size, Software Estimation Methods 5.Project Planning and Control Project Planning, Project Control, Earned Value, Software Project Management Plan (SPMP)

3 3 6.Risk Management Basic Concepts, Planning, Identification, Analysis, Treatment, Monitoring 7.Software Measurement Basic Concepts, Practical Software and Systems Measurement (PSM) 8.Requirements Basic Concepts, Requirements Management, Requirements Development 9.Software Architectures Basic Concepts, Documenting Architecture, Evaluating Architectures

4 4 10.Software Quality Assurance (SQA) Basic Concepts, SQA Activities, SQA Plan 11.Software Reviews Management Reviews, Technical Reviews, Walkthroughs, Inspections 12.Problem Resolution Process Problem Resolution Process 13.Software Configuration Management (SCM) Basic Concepts, SCM Activities, SCM Plan 14.Software Test Management Basic Concepts, Phases, Types, Documentation 15.Verification and Validation (V&V) Software Verification, Software Validation, Integrity Levels, V&V Plan 16.Software Process Improvement Basic Concepts, IDEAL Model, Capability Maturity Model - Integration (CMMI)


ดาวน์โหลด ppt 1 คต ๔๔๑ สรุปการจัดการ โครงการซอฟต์แวร์ คต ๔๔๑ สรุปการจัดการ โครงการซอฟต์แวร์ Royal Thai Air Force Academy : RTAFA Royal Thai Air Force Academy : RTAFA.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google