งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา 4122612 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานทะเบียนบุคคลและการจ่ายเงินเดือน (Information Technology for Personal Record and Payroll) - การพัฒนาระบบสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา 4122612 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานทะเบียนบุคคลและการจ่ายเงินเดือน (Information Technology for Personal Record and Payroll) - การพัฒนาระบบสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานทะเบียนบุคคลและการจ่ายเงินเดือน (Information Technology for Personal Record and Payroll) - การพัฒนาระบบสารสนเทศ - ระบบงานทะเบียนบุคคล - ระบบการจ่ายเงินเดือน

2 วิธีการได้มาซึ่งระบบสารสนเทศ
จัดทำขึ้นเองโดยอาศัยนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาจัดทำระบบให้ ซื้อระบบสำเร็จรูปมาให้งาน ผู้ใช้ทำระบบเอง

3 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
System Development SDLC Water Fall Concept Methedology - แบบจำลอง (Model) - ซอฟต์แวร์ที่ช่วยสร้างแบบจำลอง(Tools) - แนวทางที่นำมาช่วยในการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ (Techniques)

4 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle)
วงจรชีวิตการพัฒนาระบบ (SDLC) แบ่งออกเป็น 5 ระยะ (Phase) ดังนี้ ระยะที่ 1 : การวางแผนโครงการ (Project Planning Phase) ระยะที่ 2 : การวิเคราะห์ (Analysis Phase) ระยะที่ 3 : การออกแบบ (Design Phase) ระยะที่ 4 : การทดสอบ/นำไปใช้ (Implementation Phase) ระยะที่ 5 : การบำรุงรักษา (Maintenance/Support Phase)

5 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle)
2 Analysis Phase 1 Project Planning Phase 3 Design Phase SDLC 5 Maintenance/Support Phase 4 Implementation Phase

6 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle)
ระยะที่ 1 : การวางแผนโครงการ (Project Planning Phase) - กำหนดปัญหา (Problem Definition) - ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) - จัดทำตารางกำหนดเวลาโครงการ (Project scheduling) - จัดตั้งทีมงานโครงการ (Staff the project) - ดำเนินการโครงการ (Launch the project)

7 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle)
ระยะที่ 2 : การวิเคราะห์ (Analysis Phase) มุ่งเน้นการแก้ปัญหาอะไร : What วัตถุประสงค์หลักของระยะการวิเคราะห์ คือ การรวบรวมความต้องการ (Requirements Gathering) * การรวบรวมข้อมูลหรือความต้องการในด้านต่างๆ เพื่อสรุปเป็นข้อกำหนด Business Process …………………… Requirements Gathering And Analysis Business Information Business Rules

8 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle)
การนำข้อกำหนดเหล่านั้นไปพัฒนาเป็นความต้องการของระบบใหม่ โดยใช้ การพัฒนาแบบจำลองกระบวนการ ซึ่งเป็นแผนภาพที่ใช้อธิบายถึง กระบวนการที่ต้องทำในระบบว่ามีอะไรบ้าง และพัฒนาแบบจำลองข้อมูล (Data Model) …………………… Analysis

9 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle)
ระยะที่ 2 : การวิเคราะห์ (Analysis Phase) - วิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน - รวบรวมความต้องการในด้านต่างๆ และนำมาวิเคราะห์เพื่อสรุปเป็นข้อกำหนด ที่ชัดเจน - นำข้อกำหนดมาพัฒนาออกมาเป็นความต้องการของระบบใหม่ - สร้างแบบจำลองกระบวนการของระบบใหม่ด้วยการวาดแผนภาพกระแส ข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD) - สร้างแบบจำลองข้อมูล ด้วยการวาดอีอาร์ไดอะแกรม (Entity Relationship Diagram : ERD)

10 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle)
ระยะที่ 3 : การออกแบบ (Design Phase) (มุ่งเน้นการแก้ปัญหาอย่างไร : How) Design Logical Model Physical Model ขั้นตอนการนำแบบจำลองลอจิคัลมาผ่านการออกแบบเพื่อพัฒนาเป็นแบบจำลองทางฟิสิคัล - สถาปัตยกรรมระบบ (Architecture Design) ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ , ฮาร์ดแวร์ , ซอฟต์แวร์ , เครือข่าย , การออกแบบรายงาน (Output Design) , การออกแบบจอภาพเพื่อปฎิสัมพันธ์กับผู้ใช้ (User Interface) , ฐานข้อมูล (Database) , ไฟล์ (File)

11 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle)
ระยะที่ 4 : การนำไปใช้ (Implementation Phase) - สร้างระบบขึ้นมาด้วยการเขียนโปรแกรม - ตรวจสอบความถูกต้องทั้งทางด้านตรวจสอบความถูกต้องและดำเนินการ ทดสอบระบบ - แปลงข้อมูล (Convert Data) - ติดตั้งระบบ (System Installation) และจัดทำคู่มือเอกสาร - ฝึกอบรมผู้ใช้ และประเมินผลระบบใหม่

12 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle)
Coding/Testing Implement Implement Model Physical Model ระยะที่ 4 : การนำไปใช้ (Implementation Phase)

13 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle)
ระยะที่ 5 : การบำรุงรักษา (Maintenance Phase) - การบำรุงรักษาระบบ (System Maintenance) - การเพิ่มเติมคุณสมบัติใหม่ๆ เข้าไปในระบบ (Enhance the System) - การสนับสนุนงานของผู้ใช้ (Support the Users)

14 โมเดลการพัฒนาซอฟต์แวร์
โมเดลการพัฒนาซอฟต์แวร์ คือ แบบจำลองที่ใช้สำหรับเป็นตัวชี้นำถึง กิจกรรมหลักในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ด้วยการกำหนดรายละเอียดหรือ ข้อบัญญัติไว้ในแต่ละขั้นตอน สาเหตุที่ต้องใช้โมเดล - โมเดลการพัฒนาซอฟต์แวร์จะมีการแตกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาใน แต่ละเฟส (Phase) - ซอฟต์แวร์ที่พัฒนามีความซับซ้อน - การแบ่งกระบวนการเป็นเฟสหรือระยะ จะทำให้ง่ายต่อการจัดการ - แต่ละเฟสมีแนวทางต่างๆ ให้เลือกปฎิบัติ

15 Water Fall

16 Water Fall

17 กรรมวิธีการพัฒนาระบบ (System Development Methodology)
Methodology คือ กระบวนการนำแนวคิด SDLC มาปฎิบัติจนสามารถใช้การได้ ในการปฎิบัตินี้จะใช้สิ่งเหล่านี้ช่วยในการทำงาน โมเดล (Model) , เครื่องมือ (Tools) และเทคนิค (Techniques) ต่างๆ มาใช้กับการพัฒนาซอฟต์แวร์ Model ได้แก่ - ผังงาน (Flowchart) - แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) - อีอาร์ไดอะแกรม (ER Diagram) - ยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram) , Class Diagram , Sequence Diagram

18 กรรมวิธีการพัฒนาระบบ (System Development Methodology)
วิธีการพัฒนาระบบแบบดั้งเดิม (The Traditional Approach) ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนา ระบบด้วยวิธีโครงสร้างและการโปรแกรม แบบโมดูล เรียกว่า การพัฒนาระบบเชิง โครงสร้าง (Structured Approach) โดย อาศัยการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง (Structure Programming) Methodology Traditional approach - OO approach -

19

20 Use Case Diagram

21 Activity Diagram Start Stop Input Output

22 Class Diagram A class is a description of a set of objects that share the same attributes, operations, relationships, and semantics. An object is an instance of a class. Professor name employeeID: Uniqueld hireDate status discipline maxLoad submitFinalGrade( ) acceptCourseOffering( ) setMaxLoad( ) takeSabbatical( ) Attributes Operations

23 Class Diagram Superclass (parent) Generalization Relationship
Ancestor Account - Balance - name - number + withdraw() + createStatement() Superclass (parent) Generalization Relationship Savings Checking Subclasses Descendents

24 Class Diagram Superclass (parent) Subclass GroundVehicle Weight
licenseNumber register() Person 0..* generalization Car size Truck tonnage getTax( ) Trailer Subclass

25 Sequence Diagram

26 Sequence Diagram

27 ระบบงานทะเบียนบุคคล เป็นระบบที่เก็บข้อมูลพนักงานทุกคนในองค์การ สำหรับการ ตัดสินใจและทำรายงานต่างๆ อาทิเช่น การบันทึกประวัติข้อมูล พนักงาน ประวัติส่วนตัวที่องค์การควรรู้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ อายุ เพศ สถานภาพ สัญชาติ จำนวนปีที่ปฏิบัติงาน ความชำนาญ ความสามารถพิเศษ เป็นต้น ดูตัวอย่างโปรแกรม 

28 ระบบงานทะเบียนบุคคล

29 ระบบงานทะเบียนบุคคล

30 ระบบงานทะเบียนบุคคล

31 ระบบการจ่ายเงินเดือน
ประมวลผลเงินเดือน เพื่อคำนวณรายได้สุทธิ หรือเงินเดือนจ่าย บุคลากร โดยใช้ข้อมูลอัตราเงินเดือน และรายได้อื่นๆ จากแฟ้มข้อมูล บุคลากร ข้อมูลเวลาการทำงานปกติและการทำงานล่วงเวลาจาก แฟ้มข้อมูลการทำงาน ข้อมูลอัตราภาษี ข้อมูลค่าลดหย่อน ดูตัวอย่างโปรแกรม 

32 ระบบการจ่ายเงินเดือน

33 ระบบการจ่ายเงินเดือน


ดาวน์โหลด ppt วิชา 4122612 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานทะเบียนบุคคลและการจ่ายเงินเดือน (Information Technology for Personal Record and Payroll) - การพัฒนาระบบสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google