งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- การพัฒนาระบบสารสนเทศ - ระบบงานทะเบียนบุคคล - ระบบการจ่ายเงินเดือน วิชา 4122612 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานทะเบียนบุคคลและ การจ่ายเงินเดือน (Information.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- การพัฒนาระบบสารสนเทศ - ระบบงานทะเบียนบุคคล - ระบบการจ่ายเงินเดือน วิชา 4122612 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานทะเบียนบุคคลและ การจ่ายเงินเดือน (Information."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 - การพัฒนาระบบสารสนเทศ - ระบบงานทะเบียนบุคคล - ระบบการจ่ายเงินเดือน วิชา 4122612 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานทะเบียนบุคคลและ การจ่ายเงินเดือน (Information Technology for Personal Record and Payroll)

2 วิธีการได้มาซึ่งระบบสารสนเทศ  จัดทำขึ้นเองโดยอาศัยนักเทคโนโลยี สารสนเทศ  ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาจัดทำระบบให้  ซื้อระบบสำเร็จรูปมาให้งาน  ผู้ใช้ทำระบบเอง

3 การพัฒนาระบบสารสนเทศ SDLC Water Fall Methedology - แบบจำลอง (Model) - ซอฟต์แวร์ที่ช่วยสร้างแบบจำลอง (Tools) - แนวทางที่นำมาช่วยในการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ (Techniques) System Development Concept

4 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle)  วงจรชีวิตการพัฒนาระบบ (SDLC) แบ่งออกเป็น 5 ระยะ (Phase) ดังนี้ ระยะที่ 1 : การวางแผนโครงการ (Project Planning Phase) ระยะที่ 2 : การวิเคราะห์ (Analysis Phase) ระยะที่ 3 : การออกแบบ (Design Phase) ระยะที่ 4 : การทดสอบ / นำไปใช้ (Implementation Phase) ระยะที่ 5 : การบำรุงรักษา (Maintenance/Support Phase)

5 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) SDLC 1 Project Planning Phase 2 Analysis Phase 3 Design Phase 4 Implementation Phase 5 Maintenance/Support Phase

6 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) ระยะที่ 1 : การวางแผนโครงการ (Project Planning Phase) - กำหนดปัญหา (Problem Definition) - ศึกษาความเป็นไปได้ของ โครงการ (Feasibility Study) - จัดทำตารางกำหนดเวลาโครงการ (Project scheduling) - จัดตั้งทีมงานโครงการ (Staff the project) - ดำเนินการโครงการ (Launch the project)

7 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle)  ระยะที่ 2 : การวิเคราะห์ (Analysis Phase) มุ่งเน้นการ แก้ปัญหาอะไร : What วัตถุประสงค์หลักของระยะการวิเคราะห์ คือ การรวบรวม ความต้องการ (Requirements Gathering) * การรวบรวมข้อมูลหรือความต้องการในด้านต่างๆ เพื่อสรุป เป็นข้อกำหนด Business Process Business Information Business Rules Requirements Gathering And Analysis ……………………

8 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle)  การนำข้อกำหนดเหล่านั้นไปพัฒนาเป็นความ ต้องการของระบบใหม่ โดยใช้การพัฒนาแบบจำลอง กระบวนการ ซึ่งเป็นแผนภาพที่ใช้อธิบายถึง กระบวนการที่ต้องทำในระบบว่ามีอะไรบ้าง และ พัฒนาแบบจำลองข้อมูล (Data Model) Analysis ……………………

9 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) ระยะที่ 2 : การวิเคราะห์ (Analysis Phase) - วิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน - รวบรวมความต้องการในด้านต่างๆ และนำมาวิเคราะห์ เพื่อสรุปเป็นข้อกำหนดที่ชัดเจน - นำข้อกำหนดมาพัฒนาออกมาเป็นความต้องการของ ระบบใหม่ - สร้างแบบจำลองกระบวนการของระบบใหม่ด้วยการ วาดแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD) - สร้างแบบจำลองข้อมูล ด้วยการวาดอีอาร์ ไดอะแกรม (Entity Relationship Diagram : ERD)

10 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle)  ระยะที่ 3 : การออกแบบ (Design Phase) ( มุ่งเน้นการ แก้ปัญหาอย่างไร : How) Design Logical Model Physical Model ขั้นตอนการนำแบบจำลองลอจิคัลมาผ่านการออกแบบเพื่อพัฒนาเป็นแบบจำลองทางฟิสิคัล - สถาปัตยกรรมระบบ (Architecture Design) ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์, ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, เครือข่าย, การออกแบบรายงาน (Output Design), การออกแบบจอภาพเพื่อปฎิสัมพันธ์กับผู้ใช้ (User Interface), ฐานข้อมูล (Database), ไฟล์ (File)

11 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) ระยะที่ 4 : การนำไปใช้ (Implementation Phase) - สร้างระบบขึ้นมาด้วยการเขียนโปรแกรม - ตรวจสอบความถูกต้องทั้งทางด้านตรวจสอบความ ถูกต้องและดำเนินการทดสอบระบบ - แปลงข้อมูล (Convert Data) - ติดตั้งระบบ (System Installation) และจัดทำ คู่มือเอกสาร - ฝึกอบรมผู้ใช้ และประเมินผลระบบใหม่

12 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) Physical Model Implement Model Coding/Testing Implement ระยะที่ 4 : การนำไปใช้ (Implementation Phase)

13 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) ระยะที่ 5 : การบำรุงรักษา (Maintenance Phase) - การบำรุงรักษาระบบ (System Maintenance) - การเพิ่มเติมคุณสมบัติใหม่ๆ เข้าไปใน ระบบ (Enhance the System) - การสนับสนุนงานของผู้ใช้ (Support the Users)

14 โมเดลการพัฒนาซอฟต์แวร์ โมเดลการพัฒนาซอฟต์แวร์ คือ แบบจำลองที่ใช้ สำหรับเป็นตัวชี้นำถึงกิจกรรมหลักในการพัฒนา ซอฟต์แวร์ ด้วยการกำหนดรายละเอียดหรือ ข้อบัญญัติไว้ในแต่ละขั้นตอน สาเหตุที่ต้องใช้โมเดล - โมเดลการพัฒนาซอฟต์แวร์จะมีการแตกขั้นตอน ของกระบวนการพัฒนาในแต่ละเฟส (Phase) - ซอฟต์แวร์ที่พัฒนามีความซับซ้อน - การแบ่งกระบวนการเป็นเฟสหรือระยะ จะทำให้ง่าย ต่อการจัดการ - แต่ละเฟสมีแนวทางต่างๆ ให้เลือกปฎิบัติ

15 Water Fall

16

17 กรรมวิธีการพัฒนาระบบ (System Development Methodology) Methodology คือ กระบวนการนำแนวคิด SDLC มา ปฎิบัติจนสามารถใช้การได้ ในการปฎิบัตินี้จะใช้สิ่ง เหล่านี้ช่วยในการทำงาน โมเดล (Model), เครื่องมือ (Tools) และเทคนิค (Techniques) ต่างๆ มาใช้กับการ พัฒนาซอฟต์แวร์ Model ได้แก่ - ผังงาน (Flowchart) - แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) - อีอาร์ไดอะแกรม (ER Diagram) - ยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram), Class Diagram, Sequence Diagram

18 กรรมวิธีการพัฒนาระบบ (System Development Methodology)  วิธีการพัฒนาระบบแบบ ดั้งเดิม (The Traditional Approach) ตั้งอยู่บนพื้นฐาน ของการพัฒนาระบบด้วยวิธี โครงสร้างและการโปรแกรม แบบโมดูล เรียกว่า การ พัฒนาระบบเชิงโครงสร้าง (Structured Approach) โดยอาศัยการเขียน โปรแกรมเชิงโครงสร้าง (Structure Programming) Methodology OO approach - Traditional approach -

19

20 Use Case Diagram

21 Activity Diagram Output Input Start Stop

22 Class Diagram  A class is a description of a set of objects that share the same attributes, operations, relationships, and semantics.  An object is an instance of a class. Professor - name - employeeID: Uniqueld - hireDate - status - discipline - maxLoad + submitFinalGrade( ) + acceptCourseOffe ring( ) + setMaxLoad( ) + takeSabbatical( ) Operati ons Attributes

23 Class Diagram Supercl ass (parent ) Generalization Relationship Subclasses Descendents Ancestor Account - Balance - name - number + withdraw() + createStatement() SavingsCheckin g

24 Class Diagram Superclass (parent) Subclass GroundVehi cle Weight licenseNum ber register() Person 0..* 1 Car size TrailerTruck tonnage getTa x( ) generalization

25 Sequence Diagram

26

27 ระบบงานทะเบียนบุคคล  เป็นระบบที่เก็บข้อมูลพนักงานทุกคนใน องค์การ สำหรับการตัดสินใจและทำรายงาน ต่างๆ อาทิเช่น การบันทึกประวัติข้อมูล พนักงาน ประวัติส่วนตัวที่องค์การควรรู้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ อายุ เพศ สถานภาพ สัญชาติ จำนวนปีที่ปฏิบัติงาน ความชำนาญ ความสามารถพิเศษ เป็นต้น  ดูตัวอย่างโปรแกรม 

28 ระบบงานทะเบียนบุคคล

29

30

31 ระบบการจ่ายเงินเดือน  ประมวลผลเงินเดือน เพื่อคำนวณรายได้สุทธิ หรือเงินเดือนจ่ายบุคลากร โดยใช้ข้อมูลอัตรา เงินเดือน และรายได้อื่นๆ จากแฟ้มข้อมูล บุคลากร ข้อมูลเวลาการทำงานปกติและการ ทำงานล่วงเวลาจากแฟ้มข้อมูลการทำงาน ข้อมูลอัตราภาษี ข้อมูลค่าลดหย่อน  ดูตัวอย่างโปรแกรม 

32 ระบบการจ่ายเงินเดือน

33


ดาวน์โหลด ppt - การพัฒนาระบบสารสนเทศ - ระบบงานทะเบียนบุคคล - ระบบการจ่ายเงินเดือน วิชา 4122612 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานทะเบียนบุคคลและ การจ่ายเงินเดือน (Information.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google