งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครั้งที่ 8 บทที่ 2 22 มิถุนายน 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครั้งที่ 8 บทที่ 2 22 มิถุนายน 2553"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครั้งที่ 8 บทที่ 2 22 มิถุนายน 2553
ครั้งที่ 8 บทที่ มิถุนายน 2553 Past simple tense

2 Past Simple Tense ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำ นิสัย ที่เกิดขึ้นในอดีตและสิ้นสุดไปแล้วในอดีต มักมีคำต่อไปนี้เพื่อบ่งบอกว่าเป็นอดีต Yesterday, last night, last week, last month, last year, last …… 10 minutes ago, two days ago, 3 months ago, 5 years ago,… ago when I was young, when the world war II, in 1999, in 2000 etc.

3 โครงสร้างแบบที่ 2 S + V2 ประโยคบอกเล่า มีโครงสร้าง คือ S + V2 Ex.
 I drank milk before went to bed last night.  She went to the Mall yesterday.  They played football 20 minutes ago.

4  Regular Past Tense Verbs (กริยาช่อง 2 รูปปกติเติม –ed) หลักการเติม –ed มีดังนี้
เช่น live  lived arrived  arrived

5 กริยาช่อง 1 ที่ลงท้ายด้วย y แล้วหน้า y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม –ed
เช่น study  studied worry  worried cry  cried try  tried marry  married

6 แต่ถ้าหน้า y เป็นสระ ให้เติม –ed ได้เลย เช่น
stay  stayed enjoy  enjoyed play  played obey  obeyed

7 กริยาช่อง 1 ที่มีพยางค์เดียว (one syllable) มีพยัญชนะสะกด และสระตัวเดียว ให้เพิ่มตัวสะกดอีกหนึ่งตัวก่อนเติม –ed (double the last consonant) เช่น stop  stopped skip  skipped beg  begged plan  planned

8 แต่ถ้ากริยาช่อง 1 มี 2 พยางค์ และออกเสียงเน้นหนัก (stress) ที่พยางค์ท้ายก็ให้ยึดหลักเช่นเดียวกับกริยาช่อง 1 ที่มีพยางค์เดียว เช่น refer  referred transmit  transmitted occur  occurred

9 กริยาช่อง 1 ที่ไม่เป็นไปตามหลักข้อ 1-3 ให้เติม –ed ได้เลย เช่น
walk  walked lick  licked knock  knocked paint  painted point  pointed

10  Irregular Past Tense Verbs (กริยาช่อง 2 รูปไม่ปกติ)
 Irregular Past Tense Verbs (กริยาช่อง 2 รูปไม่ปกติ) หมายถึง กริยาช่อง 1 ที่เปลี่ยนเป็นช่อง 2 โดยไม่เติม –ed แต่จะเปลี่ยนแปลงรูปหรือคงรูปเดิม เช่น wake  woke beat  beat become  became begin  began

11 bite  bit break  broke run  ran read  read hit  hit

12 ประโยคปฏิเสธ มีโครงสร้าง คือ S + did + not + V1
Ex.  I didn’t watch TV yesterday.  We didn’t play game last night.  It didn’t eat bone 2 weeks ago.  He didn’t do his homework last week.

13 ประโยคคำถาม. มีโครงสร้าง คือ. Did + S + V1…
ประโยคคำถาม มีโครงสร้าง คือ Did + S + V1…? Wh-question + did + S + V1…? Ex.  Did you watch TV last night? Yes, I did. I watched TV last night. No, I didn’t. I didn’t watch TV last night.

14  Did he come to school yesterday?
Yes, he did. He came to school yesterday. No, he didn’t. He didn’t come to school yesterday.

15  Did she get a good grade last year?
Yes, she did. She got a good grade last year. No, she didn’t. She didn’t get a good grade last year.

16  What did you do last night?
I played game.  Where did Cindy go last holiday? She went to Bangsaen.  Who did they study with last semester? They studied with Teacher Oy.


ดาวน์โหลด ppt ครั้งที่ 8 บทที่ 2 22 มิถุนายน 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google