งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ครูวาสนา ขีดสร้อย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ครูวาสนา ขีดสร้อย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ครูวาสนา ขีดสร้อย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่
บทเรียนเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ประกอบรายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย ครูวาสนา ขีดสร้อย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่

2 คำชี้แจง บทเรียนนี้สร้างขึ้นเพื่อ 1. ใช้ประกอบการเรียนการสอน วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ เพื่อให้ผู้เรียนใช้ทบทวนบทเรียนเมื่อไม่เข้าใจ 3. ผู้เรียนสามารถศึกษาบทเรียนได้บ่อยครั้งเมื่อต้องการ 4. ผู้เรียนสามารถประเมินตนเองหลังศึกษาบทเรียนจบแล้ว

3 เรื่อง การใช้ Some และ Any

4 จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกความหมายของ some/any ได้ 2
จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกความหมายของ some/any ได้ 2. บอกความแตกต่างของการใช้ some/any ในประโยคได้ 3. ใช้ some / any ในประโยคได้ถูกต้อง

5 Try to study about ‘some/any’from Video clip

6 สรุป การใช้ some/any จาก Clip Video

7 Some กับคำนามนับไม่ได้ Some กับคำนามนับได้พหูพจน์
Some and Any Some / Any ใช้บอกปริมาณมีความหมายว่า บ้าง , จำนวนหนึ่ง มีวิธีใช้ดังนี้ 1: " Some" - ใช้ในรูปประโยคบอกเล่า ใช้กับนามนับไม่ได้ ใช้กับนามนับได้รูปพหูพจน์พจน์ ใช้กับประโยคเสนอให้ ใช้กับประโยคขอร้อง A: ตัวอย่าง การใช้ Some ในรูปประโยคบอกเล่า Some กับคำนามนับไม่ได้ Some กับคำนามนับได้พหูพจน์ We have got some rice in a bowl. Jack has some bread for breakfast. My mother gave me some money. จากตัวอย่าง rice, bread, money เป็นนามนับไม่ได้ซึ่งจะอยู่ในรูปเอกพจน์เสมอ There are some people at the party. There are some oranges on the desk. There are some knives on the shelf. คำว่า people, oranges, knives เป็นคำนามนับได้ต้องอยู่ในรูปพหูพจน์เสมอ

8 ตัวอย่างประโยคเสนอให้
B: ตัวอย่าง การใช้ Some ในรูปประโยคเสนอให้และประโยคขอเมื่อต้องการ บางสิ่งบางอย่าง ตัวอย่างประโยคเสนอให้ A: Would you like to drink some milk? B: No, thanks. (No, thank you.) (ถ้าเราไม่ต้องการ) Yes, please. (ถ้าเราต้องการ) A: Do you want some candies?(ลูกอม) B: No, thanks. (No, thank you.) Yes, please. ตัวอย่างประโยคขอ……..เมื่อเราต้องการบางสิ่งบางอย่าง A: Can I have some water, please? B: Yes, of course. หรือ Sorry, I don’t have any. A: Can I borrow your some money? B: No, I’m sorry. I haven’t got any. หรือ Certainly.

9 ตัวอย่างประโยคปฏิเสธ
การใช้ Any 2: “Any” มีความหมายเหมือนกับคำว่า Some มักจะใช้ในรูป ประโยคคำถาม และประโยคปฏิเสธ เช่น ตัวอย่าง การใช้ any ในรูปประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธ ตัวอย่างประโยคปฏิเสธ ตัวอย่างประโยคคำถาม We haven’t got any milk in the box. There isn’t any bread in the fridge. Mum doesn’t give me any money. Are there any people at the party? Do you buy any oranges ? Have you got any coffee on the shelf?

10 เรื่องการใช้ Some/ any
แบบฝึกหลังเรียน เรื่องการใช้ Some/ any

11 Exercise A: Choose the best answer. 1
Exercise A: Choose the best answer. 1. A: Will you have ______more coffee? B: No, thank you. A. any Right B. some Try again

12 2. Danai lends me_____money, because I haven’t got_____.
A. some / any B. some / some

13 3. Somyod hasn’t got_____friends at school.
A. any B. some

14 4. Children need _____milk for their health.
A. some B. any

15 5. Laura has ____flowers in her garden.
A. any B. some

16 6. Are there _____candies in the box?
A. some B. any

17 7. A: Do you want _____sugar? B: Yes, I do.
A. any B. some

18 8. A: Have you got______money? B: Yes, I have got______.
any / some B. some / some

19 9. I will go to the market. Would you like to buy ______oranges?
A. any B. some

20 10. Jack wants _____water to drink because he is very thirsty.
A. any B. some

21 Thank YOU !

22 เฉลยคำตอบ 1) B 6) B 2) A 7) B 3) A 8) A 4) A 9) B 5) B 10) B

23


ดาวน์โหลด ppt โดย ครูวาสนา ขีดสร้อย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google