งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Model development of TB active case finding in people with diabetes.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Model development of TB active case finding in people with diabetes."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Model development of TB active case finding in people with diabetes

2 Data source: http://www.who.int/tb/country/data/download/en/ 1. 1. diabetes associated with TB infection: diabetes had a 3-fold increased risk of developing active tuberculosis. reviews for TB & DM 2. 2. diabetes associated with positive sputum culture at 2–3 months : uncontrolled DM (HbA1c ≥ 7) was a significant risk factor for positive sputum culture after two months

3 Data source: http://www.who.int/tb/country/data/download/en/ reviews for TB & DM 3. 3. diabetes associated with favourable TB treatment outcome : the chance of death was over six times higher in patients with diabetes diabetes associated with death during treatment period : control of hyperglycemia is more difficult during the active phase of tuberculosis and many patients require insulin for control of hyperglycemia

4 Data source: http://www.who.int/tb/country/data/download/en/ reviews for TB & DM 5. 5. diabetes associated with death during treatment period : control of hyperglycemia is more difficult during the active phase of tuberculosis and many patients require insulin for control of hyperglycemia

5 Data source: http://www.who.int/tb/country/data/download/en/ reviews for TB & DM 6. 6. diabetes associated with TB drug- resistance Some have reported a higher incidence of relapse in diabetics and others reported no difference no evidence that DM increases the risk of relapse caused by drug resistant strains

6 Data source: http://www.who.int/tb/country/data/download/en/ reviews for TB & DM 7. Screening for TB among people with diabetes lead to more TB case detection The best method for screening of TB is not yet defined. One possible strategy consists of performing chest X-rays at the time of DM diagnosis, and at regular intervals thereafter However, less specific methods such as imaging may lead to over diagnosis

7 Data source: http://www.who.int/tb/country/data/download/en/ reviews for TB & DM 8.screening for TB among people with diabetes lead to more TB case detection It is sensible that any diabetic patient with suspicious symptoms such as cough for more than 2-3 weeks, weight loss, fever, or an abnormal imaging study should be investigated for presence of active TB. Screening is recommended, especially in uncontrolled diabetics and diabetic children with recent TB exposure.

8 Data source: http://www.who.int/tb/country/data/download/en/ reviews for TB & DM 9. screening for diabetes among TB patients lead to more diabetes detection In 35% to 61% of these patients, DM was diagnosed for the first time after detection of TB A wide range of DM prevalence from 1.9% to 35% was reported by screening for DM among patients with TB and In particular, type 2 DM Urine testing for glucose is insensitive and suboptimal, especially in the early stages of DM

9 Recommended collaborative activities A.Establish mechanisms for collaboration  A.1. Set up means of coordinating diabetes and TB activities  A.2. Conduct surveillance of TB disease prevalence among people with diabetes in medium and high-TB burden settings Data source: http://www.who.int/tb/country/data/download/en/

10 Recommended collaborative activities  A.4. Conduct monitoring and evaluation of collaborative diabetes and TB activities A.Establish mechanisms for collaboration  A.3. Conduct surveillance of diabetes prevalence in TB patients in all countries Data source: http://www.who.int/tb/country/data/download/en/

11 Recommended collaborative activities B. Detect and manage TB in patients with diabetes  B.1. Intensify detection of TB among people with diabetes  B.2. Ensure TB infection control in health- care settings where diabetes is managed  B.3. Ensure high quality TB treatment and managem ent in people with diabetes Data source: http://www.who.int/tb/country/data/download/en/

12 Recommended collaborative activities C. Detect and manage diabetes in patients with TB  C.1. Screen TB patients for diabetes  C.2. Ensure high-quality diabetes management among TB patients Data source: http://www.who.int/tb/country/data/download/en/

13 กราฟแสดงสถานการณ์ผู้ป่วย DM เขต สุขภาพที่ 2 ปี 2557 ฐานข้อมูล NCD กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายฯ สคร.2 จังหวัดพิษณุโลก

14 กราฟแสดงอัตราผู้ป่วย DM สะสม ต่อ แสนประชากร เขต สุขภาพที่ 2 ปี 2557 ฐานข้อมูล NCD กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายฯ สคร.2 จังหวัดพิษณุโลก

15 กราฟแสดงอัตราผู้ป่วย DM สะสม ต่อ แสนประชากร เขต สุขภาพที่ 2 ปี 2557 ฐานข้อมูล NCD กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายฯ สคร.2 จังหวัดพิษณุโลก

16 กราฟแสดงอัตราผู้ป่วย DM ใหม่ ต่อ แสนประชากร เขต สุขภาพที่ 2 ปี 2557 ฐานข้อมูล NCD กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายฯ สคร.2 จังหวัดพิษณุโลก

17 กราฟแสดงอัตราผู้ป่วย DM ใหม่ ต่อ แสนประชากร เขต สุขภาพที่ 2 ปี 2557 ฐานข้อมูล NCD กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายฯ สคร.2 จังหวัดพิษณุโลก

18 กราฟแสดงอัตราผู้ป่วย DM ตาย ต่อ แสนประชากร เขต สุขภาพที่ 2 ปี 2557 ฐานข้อมูล NCD กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายฯ สคร.2 จังหวัดพิษณุโลก

19 กราฟแสดงอัตราผู้ป่วย DM ตาย ต่อ แสนประชากร เขต สุขภาพที่ 2 ปี 2557 ฐานข้อมูล NCD กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายฯ สคร.2 จังหวัดพิษณุโลก

20 กราฟแสดงสถานการณ์ผู้ป่วย DM จังหวัดสุโขทัย ปี 2557 ฐานข้อมูล NCD กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายฯ สคร.2 จังหวัดพิษณุโลก

21 กราฟแสดงอัตราผู้ป่วย DM สะสมต่อแสน ประชากร จังหวัดสุโขทัย ปี 2557 ฐานข้อมูล NCD กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายฯ สคร.2 จังหวัดพิษณุโลก

22 กราฟแสดงอัตราผู้ป่วย DM ใหม่ต่อแสน ประชากร จังหวัดสุโขทัย ปี 2557 ฐานข้อมูล NCD กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายฯ สคร.2 จังหวัดพิษณุโลก

23 กราฟแสดงอัตราผู้ป่วย DM ตายต่อแสน ประชากร จังหวัดสุโขทัย ปี 2557 ฐานข้อมูล NCD กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายฯ สคร.2 จังหวัดพิษณุโลก


ดาวน์โหลด ppt Model development of TB active case finding in people with diabetes.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google