งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตราตายต่อประชากรแสนคนด้วยโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ ปี พ.ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตราตายต่อประชากรแสนคนด้วยโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ ปี พ.ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อัตราตายต่อประชากรแสนคนด้วยโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ ปี พ.ศ.2545 - 2556
ที่มา : สนย. ที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2 Prevalence DM HT ที่มา : Thailand NHES

3 CHD STROKE ที่มา : Thailand NHES

4 ความชุกโรคหลอดเลือดหัวใจหรือกล้ามเนื้อหัวใจตาย ที่เคยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ จำแนกตามเพศและกลุ่มอายุ ที่มา : Thailand NHES

5 ความชุกโรคอัมพฤกษ์หรืออัมพาต (เคยเป็น) จำแนกตามเพศและกลุ่มอายุ
ความชุกโรคอัมพฤกษ์หรืออัมพาต (เคยเป็น) จำแนกตามเพศและกลุ่มอายุ ที่มา : Thailand NHES

6 DM HT ที่มา : Thailand NHES

7 ความชุกของภาวะอ้วน (BMI≥25 kg/m2) จำแนกตามเพศและกลุ่มอายุ
ที่มา : Thailand NHES

8 ร้อยละพฤติกรรมสูบบุหรี่ ในประชากร 15-74 ปี, 2553
ที่มา : BRFSS, สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

9 ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

10 ที่มา : BRFSS, สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

11 ที่มา : BRFSS, สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

12

13 ภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดหัวใจในผป
ภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดหัวใจในผป. HT & DM ของเขต 4, 2, 3 ค่อนข้างสูงกว่าเขตอื่นๆ และพบภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วย DM ค่อนข้างสูงในทุกเขต โดยเฉพาะในเขต 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11 และในผู้ป่วย HT พบภาวะแทรกซ้อนทางไตค่อนข้างสูงในเขต 7, 8 , และ 10

14 A set of best buys to prevent and control NCDs
10/04/2017 A set of best buys to prevent and control NCDs WHO has developed a set of best buys for addressing NCDs and their risk factors. Tobacco use Protect people from tobacco smoke, Warn about the dangers of tobacco, Enforce bans on tobacco advertising, Raise taxes on tobacco Harmful use of alcohol Enforce bans on alcohol advertising, Restrict access to retailed alcohol, Raise taxes on alcohol Unhealthy diet Reduce salt intake in food, Replace trans fat with polyunsaturated fat Cardiovascular disease (CVD) and diabetes Provide counseling and multi-drug therapy (including glycaemic control for diabetes mellitus) for people with 10-year CVD risk > 30%; Treat acute myocardial infarction with aspirin Cancer Hepatitis B vaccination to prevent liver cancer; Detection and treatment of precancerous lesions of the cervix and early-stage cervical cancer 14

15 Further “best buys” from WHO (health system examples)
Counselling and multidrug therapy, including glycaemic control for diabetes for people over 30 with a 10 year risk of 20% of a cardiovascular event Aspirin therapy for acute myocardial infection Screening for cervical cancer once at age 40 with removal of any cancerous lesions Biennial mammography for women 50-70 Early detection of colorectal and oral cancer Treatment of persistent asthma with inhaled corticosteroids and beta-2 agonists

16 Five priority interventions proposed by the Lancet


ดาวน์โหลด ppt อัตราตายต่อประชากรแสนคนด้วยโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ ปี พ.ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google