งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 1 Policy support for prevention HIV drug resistance นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 1 Policy support for prevention HIV drug resistance นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 1 Policy support for prevention HIV drug resistance นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

2 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 2 More than 200,000 HIV+ cases are treated in more than 900 hospitals Routine drug resistance testing has been included in benefit package Early Warning Indicators could help improving HIV/AIDS care The results should be used both in area and country level Rationale

3 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 3 Thailand HIVDR Strategy Minimize occurrence and spreading of HIVDR Strengthen HIVDR related strategic information Ensure qualified genotypic mutation testing and standard national HIVDR interpretation are available

4 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 4 Action plan for prevention & assessment of HIV DR Prevention Activity Country Report HIVDR National Database Monitoring and surveillance

5 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 5 Prevention Activity Network to prevent HIV drug resistance Local teams for prevention action ***** Guideline HIV drug resistance prevention Integrating prevention, care, and support activities

6 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 6 Country Report Summarizing results of HIVDR activities in country HIV DR EWI, HIV DR monitoring sites HIV DR TS Others :adherence support, prevention for positive Annual survey / SOP for annual survey

7 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 7 HIV Drug Resistance Database Set up national database for genotypic mutations and clinical correlations To hold HIV sequences collected Analyses on HIV genetic diversity within country with subtype A/E Support developing in-house technique for nationwide access to HIV testing

8 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 8 Monitoring & surveillance for HIVDR Development of appropriate surveillance and monitoring tools that could represent national profile is essential Monitoring of “Early Warning Indicators” for program failure Data quality

9 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 9 เลือกรพ. นำร่องเพื่อเข้าร่วม เครือข่าย HIVDR-EWI 39 รพ. หลังจากการประชุมเตรียมความ พร้อมการติดตาม HIVDR ภาคสนาม เมื่อวันที่ 16-17 กค 2553 ได้วางแผนร่วมกับรพ. และสคร. สสจ เพื่อลงพื้นที่เก็บ ข้อมูล โดยทำงานเป็นทีมและ ส่วนกลางร่วมเดินทางไปกับแต่ละทีม เพื่อเก็บข้อมูล โดยใช้เวลาแต่ละทีม ประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งได้ดำเนินการ เก็บข้อมูลเสร็จสิ้นทุกเขต ในเดือน มีนาคม 2554 ข้อสังเกตการ ดำเนินงาน

10 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 10 การดำเนินงานต่อไป  งานเก่าต้องทำ  งานใหม่ทั้งปี  คนไม่เพิ่ม, อาจน้อยลง  เลิกงานเก่าบางอย่าง หาคนทำ แทน ?  ทำงานใหม่กับ / โดยเครือข่าย ?  จัดลำดับความสำคัญ

11 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 11 บทบาทของ โรงพยาบาล เก็บข้อมูลและลงข้อมูลลงใน โปรแกรม วิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลของ โรงพยาบาล นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์

12 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 12 บทบาทของสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด นิเทศ - ติดตามการดำเนินงาน ของโรงพยาบาล รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน ในระดับจังหวัด จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน จังหวัด

13 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 13  นิเทศ – ติดตามการดำเนินงาน ระดับจังหวัด และระดับ โรงพยาบาล  รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำ รายงานในระดับภาพรวมของ เขต  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเขต (1 ครั้ง / ปี ) บทบาทของสำนักงาน ป้องกันควบคุมโรค

14 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 14 บริหารจัดการโครงการ สนับสนุนเชิงวิชาการ วางแผนการดำเนินงาน โครงการ ติดตามกำกับประเมิน โครงการ บทบาทของส่วนกลาง

15 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 15 WE ARE LIVING IN THE WORLD OF CHANGES …CHANGE IS INEVITABLE…

16 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 16

17 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 17

18 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 18 Regional and Trans-regional Forums

19 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 19 IMT-GT Subregional cooperation initiatives– Asia

20 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 20 ข้อเสนอวิธีการทำงาน การมีส่วนร่วม & ความเป็นเจ้าของ (อย่างสร้างสรรค์) ทำไป & เรียนรู้ไป (บุคคล & องค์กรแห่งการเรียนรู้) => PDCA ติงกันได้แบบพี่ๆน้องๆ (สมอง + หัวใจ) ทุกคนคือสธ. 20

21 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 21

22 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 22

23 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 23

24 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 24 Thank you for your attention & suggestions www.ddc.moph.go.th 24


ดาวน์โหลด ppt กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็น คนไทยสุขภาพดี 1 Policy support for prevention HIV drug resistance นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google