งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์. การอ่านเรื่องงานแล้ว บอกรายละเอียดและ สาระสำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์. การอ่านเรื่องงานแล้ว บอกรายละเอียดและ สาระสำคัญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์

2 การอ่านเรื่องงานแล้ว บอกรายละเอียดและ สาระสำคัญ

3 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ จุดประสงค์ การเรียนรู้ อ่านเรื่องเกี่ยวกับงาน อาชีพแล้วบอก รายละเอียด และ เขียนสรุป จากเรื่องที่อ่านได้

4 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ CPR ……………………… ………… ECG ……………………… ………... What do the following stand for? cardiopulmonary resuscitation electrocardiogram

5 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Find five words or phrases in the text that are related to emergency care for ill or injured persons.

6 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ emergency medical vehicle emergency medical technician first aid emergency rescue squads cardiopulmonary resuscitation

7 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Find two medical conditions mentioned in the text. heart attack shock

8 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Scanning : Read the following statements Then write T or F. 1. Mike Jones has had a bad accident. F

9 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 2. EMTs are trained to provide a physician’s care. F 3. To become an EMT usually you need a high school diploma. T

10 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 4. Drug dependency can disqualify you from becoming an EMT. T 5. An EMT does not require formal training. F

11 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 6. Most EMTs are part time volunteer. T 7. EMTs work in hospital. F 8. Full-time EMTs require additional training. T

12 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ 9. A defibrillator helps patients breathe. F 10. Paramedics are junior EMTs. F

13 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Reading for inference 1. Highway accidents are …………… events for EMTs. a. comm on b. uncom mon c. unhear d of

14 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Reading for inference 2. EMTs : a. can substitute for doctors b. are doctors c. have the same training as doctors

15 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Reading for inference 3. There are EMTs : a. only in certain stages b. throughout around the USA. c. only in rural parts of the USA

16 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Reading for inference 4. In cases of shock an EMT will give a patient : a. an ECG b. a heart stimulant c. first aid

17 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Reading for inference 5. An EMT paramedic : a. can prescribe drugs b. cannot use the defibrillator c. can perform electrocardiograms (ECGs)

18 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Reference 1. “They”, in “EMTs are trained to provide … a physician’s care” (line 10), refer to : a. EMTs b. ill or injured persons c. physicians

19 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Reference 2. “This”, in “So, after completing the basic EMT course … full time” (line 26), refer to : a. working as an EMT b. completing the basic EMT course c. taking additional courses

20 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Reference 3. “Which”, in “… and administer the hormone epinephrine, which is a heart stimulant in cases of shock” (line 29), refer to : a. these extra courses b. heart rhythm c. an epinephrine

21 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Where are the following ideas in the text? 1. Mike Jones is going to give emergency care to the people injured in an accident. Paragr aph 1

22 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Where are the following ideas in the text? 2. EMTs need to take additional courses to work full time. Paragr aph 4

23 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Where are the following ideas in the text? 3. EMTs should be healthy. Paragr aph 3

24 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Where are the following ideas in the text? 4. EMT paramedics can perform sophisticated medical procedures. Paragr aph 5

25 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Where are the following ideas in the text? 5. An EMT must have finished high school. Paragr aph 3

26 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Where are the following ideas in the text? 6. Most EMTs have other jobs. Paragr aph 4

27 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Where are the following ideas in the text? 7. Highway accidents can produce very different medical conditions. Paragr aph 1

28 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Where are the following ideas in the text? 8. Full-time EMTs can restore heart rhythm or helps person that have gone into shock, among other things. Paragr aph 4

29 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Where are the following ideas in the text? 9. Paramedic EMTs generally work full time. Paragr aph 5

30 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์ Where are the following ideas in the text? 10. There are federal guidelines for becoming an EMT. Paragr aph 3

31 ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์


ดาวน์โหลด ppt ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์. การอ่านเรื่องงานแล้ว บอกรายละเอียดและ สาระสำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google