งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Goal: people are healthy & safety from Tuberculosis In Chiang Mai.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Goal: people are healthy & safety from Tuberculosis In Chiang Mai."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Goal: people are healthy & safety from Tuberculosis In Chiang Mai

2 TB case notification rate in Chiang Mai by year 2005 – 2015

3 แม่ อาย ฝาง ไชยปราการ เวียงแหง เชียงดาว พร้าว แม่แตง แม่แจ่ม สะเมิง แม่ริม สันทราย ดอยสะเก็ด แม่วาง หางดง เมือ ง สารภี สันกำแพง แม่ออน สันป่าตอง ดอยหล่อ จอมทอง ฮอด ดอยเต่า อมก๋อย กัลยาฯ TB Case notification rate in Chiang Mai year 2015 N 11 districts high TB > 77.85/100000pop

4 Percentage of new smear positive TB patient by year 2013-2015

5 Age group of new smear positive TB patient by year 2013-2015

6 แม่ อาย ฝาง ไชยปราการ เวียงแหง เชียงดาว พร้าว แม่แตง แม่แจ่ม สะเมิง แม่ริม สันทราย ดอยสะเก็ด แม่วาง หางดง เมือ ง สารภี สันกำแพง แม่ออน สันป่าตอง ดอยหล่อ จอมทอง ฮอด ดอยเต่า อมก๋อย กัลยาฯ MDR-TB in Chiang Mai year 2014-2016 N ผู้ป่วย MDR-TB ปี 57 = 13 case ผู้ป่วย MDR-TB ปี 58 = 18 case ผู้ป่วย MDR-TB ปี 59 = 5 case

7 MDR-TB in Chiang Mai year 2014-2016 year MDR-TB (n) sec กลุ่มประชากร male (n) female (n) Thai (n) Non- Thai (n) 2014 128475 2015 18135144 2016 ( 3 months ) 65160

8 Year 2014 0-1415-2425-3435-4445-5455-64>65 รวม MFMFMFMFMFMFMFMF 0010221111102084 Year 2015 0-1415-2425-3435-4445-5455-64>65 รวม MFMFMFMFMFMFMFMF 00213231202011135 Year 2016 (3 months ) 0-1415-2425-3435-4445-5455-64>65 รวม MFMFMFMFMFMFMFMF 0000004001001051 Age group of MDR-TB in Chiang Mai year 2014-2016

9

10 1.Case Finding year 20092010 20112013201420152016 Targe t 715 723143 3 14561480 * 1577 % 80.670.378.477.574,577.7 * Y 2013-2015 all new case + Relapse case goal >70%/ TB new case increase 10% from year 2013

11

12 HIV in TB & TB/HIV patient access to ARV year 2010-2015 goal : access to ARV > 70 % year201020112012201320142015 HIV testing in TB patien % HIV positive in TB patient 25.621.119.819.514.916.1 % access to ARV 59.369.273.656.564.166.2

13 ร้อยละของผู้ป่วยวัณโรคที่เสียชีวิต จำแนกตามเพศ ปี 2557

14 กลุ่มอายุของผู้ป่วยวัณโรคที่เสียชีวิต ระหว่างการรักษา ปี 2556-57

15 สาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรค ระหว่างการรักษา ปี 2557

16 ระยะเวลาการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณ โรค ระหว่างการรักษา ปี 2557

17 เป้าหมายงานวัณโรค ปี 2559 ระดับความสำเร็จของการควบคุมวัณโรค 1. การค้นหาและรายงานผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ เพิ่มขึ้น 10% ( ของปี 56) 2. รพ. ผ่านมาตรฐานรพ. คุณภาพการดูแลรักษาวัณ โรค (QTB) 75% 3. อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งผ่านเกณฑ์การ ประเมินประเด็นวัณโรค >60% 4. เพิ่มผลสำเร็จของการรักษาวัณโรค ( > 90%) ตายน้อยกว่า 5 (< 5%) ขาดยาลดลงเป็น 0

18 Strategy plan TB 2016-2020 Intensive case finding Refer patient to DOT,MDR-TB M&E /coaching Net work & community participation MDR-TB TB/HIV Migrant Prison

19 มาตรการ TB ระดับเขต มาตรการที่ 1 การค้นหาเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยง เป้าหมาย มาตรการที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการตรวจหาวัณ โรคดื้อยาทางห้องปฏิบัติการการ มาตรการที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการรักษาวัณ โรค มาตรการที่ 4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ชุมชนและภาคประชาสังคม

20 มาตรการเร่งรัดงาน TB จังหวัด เชียงใหม่ มาตรการที่ 1 การค้นหาเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงที่เป็นปัญหา การเสียชีวิต ( ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ผป. โรคเรื้อรังที่ต้องรักษา HIV+) มาตรการที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการตรวจหาวัณโรคดื้อ ยาทางห้องปฏิบัติการการ ( ตรวจ GeneXpert รพ. สัน ทราย & ศวข.) มาตรการที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการรักษาวัณโรค ( กำหนดผู้รับผิดชอบและส่งต่อผป. ลงรพ. สต. ทำ DOT ภายใน 2 สัปดาห์ Dead&Default Case Conference รายงานผลในการประชุมฯ /MDR-TB Case management การกำกับติดตามเข้มข้น มาตรการที่ 4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและ ภาคประชาสังคม (TB Chiang Mai Model ขยายพื้นที่ > 15 อำเภอ ) มาตรการที่ 5 บูรณาการงาน และกำหนดเชิงนโยบายให้ ทุกอำเภอเลือก TB เป็น 1 ประเด็นในอ. เข้มแข็งทุกอำเภอ และประเด็น Regulate )

21 SLM year 2016-2020

22 Community participation TB CHIANGMAI MODEL

23 TBCM Model มี 12 อำเภอ

24 ปี 2559 ขยายพื้นที่โครงการพัฒนาชุมชนมีส่วนร่วมวัณ โรค ทุกอำเภอ โดยบูรณาการการคัดกรองวัณโรคในงานผู้สูงอายุ / โรคเรื้อรัง / งาน LTC/FCT

25 จำนวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในพื้นที่ต้นแบบ ที่มีการ จัดเวทีจับเข่าคุยกันรู้ทันวัณโรค ปี 2553-2558

26 ผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในพื้นที่ต้นแบบ ที่มี การจัดเวทีจับเข่าคุยกันรู้ทันวัณโรค ปี 2553- 2557

27


ดาวน์โหลด ppt Goal: people are healthy & safety from Tuberculosis In Chiang Mai.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google