งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Black Hat.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Black Hat."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Black Hat

2 Thinking Skill is the ultimate human resource.
The skill can be practiced Dr. Edward de’ s Six Thinking Hats’ Methods.

3 การคิด – THINKING การคิดเป็น “ทักษะ” พื้นฐานที่สำคัญของมนุษย์
ทักษะ” ฝึกฝนได้   เทคนิค “การคิดแบบหมวก ๖ ใบ ของ   Dr. Edward de

4 Dr. Edward de Bono He is a American. He is admired as professor in Creative Thinking and Thinking Develop Activity He is a teacher at popular universities such Oxford Cambridge and Havard His advices are applied to use in first-class companies such as IBM , SHELL, ICI, DUPONT etc.

5 Dr. Edward de Bono เป็นชาวอเมริกัน
  ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการคิดสร้างสรรค์ และการจัดกิจกรรมพัฒนาการคิด เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยชื่อดัง ได้แก่ Oxford Cambridge และ Havard คำแนะนำของ de Bono ได้ถูกนำไปใช้ในบริษัทชั้นนำด้านต่างๆ อาทิเช่น  IBM , SHELL, ICI, DUPONT เป็นต้น

6 Six Thinking Hats’ character
Thinking by using Six Thinking hat’s color instead of each thinking Putting on any one of these hats defines a certain type of thinking. It is all directional thinking, it can help us to have convinced to thinking, determine and solve any problems.

7 ลักษณะของแนวคิดแบบหมวกหกใบ
การคิดด้วยการใช้สีของหมวกหกสี แทน การคิดแต่ละแบบ   เมื่อสวมหมวกสีใด ก็จะคิดในรูปแบบนั้น   เป็นการคิดแบบรอบด้าน ช่วยสร้างความมั่นใจในการคิด การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหา

8 Six Thinking Hats’ benefit
Using the time for thinking immediately, easy to manage thinking system and can think each one extremely, by do not confuse with other thinking. Using the Six Thinking hats in meeting, help to protect debate in the meeting

9 ประโยชน์ของการคิดแบบหมวกหกใบ
ใช้เวลาคิดอย่างรวดเร็ว   ง่ายต่อการจัดระบบความคิด และสามารถคิดได้แบบใดแบบหนึ่งได้อย่างเต็มที่โดยไม่สับสนกับความคิดอื่น ใช้ในการประชุม ช่วยป้องกันการโต้เถียงของที่ประชุม

10 Six Thinking hats’ benefit
Brainstorm one can use all six thinking hats. Take one’s stubbornness out, and let one’s thinking freely Meeting’s result can have the best result.

11 ประโยชน์ของการคิดแบบหมวกหกใบ (ต่อ)
ผู้ร่วมระดมความคิดสามารถใช้หมวกแต่ละสีได้ครบทุกสี แยกทิฐิออกไป และสามารถปล่อยความคิดให้มีอิสรภาพได้อย่างเต็มที่ ผลการประชุมสามารถผลิตผลงานออกมาดียิ่งขึ้น

12 Six Thinking Hats’ meanings.
Black Hat. The black hat is cautious and careful. Evaluate in the bad way. It points out the weaknesses in an idea. Finding the risk. Protect the damage

13 ความหมายของหมวกการคิด
หมวกสีดำ เป็นการคิดภายใต้การประเมินค่าในทางลบ ชี้จุดบกพร่อง การหาความเสี่ยง เชิงการป้องกันผลเสียหาย

14 The meaning of the hat to think.
Black Hat An idea under evaluation in a negative way. Point defects The Risk Management. Loss prevention analysis.

15 ความหมายของหมวกการคิด
หมวกสีดำ เป็นการคิดภายใต้การประเมินค่าในทางลบ ชี้จุดบกพร่อง การหาความเสี่ยง เชิงการป้องกันผลเสียหาย


ดาวน์โหลด ppt Black Hat.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google