งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อารยธรรมลุ่มน้ำสินธุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อารยธรรมลุ่มน้ำสินธุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อารยธรรมลุ่มน้ำสินธุ

2 1.1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุพบบริเวณใดของโลก
แหล่งอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุนับเป็นแหล่งอารยธรรมเริ่มแรกของอินเดีย อยู่บริเวณดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย (ปากีสถานในปัจจุบัน) ที่แม่น้าสินธุไหลผ่าน อาณาเขตลุ่มแม่น้ำสินธุครอบคลุมบริเวณกว้างกว่าลุ่มแม่น้ำไนล์แห่งอียิปส์โดยทุกๆปีกระแส น้ำได้ไหลท่วมท้นฝั่งทำให้ดินแดนลุ่มแม่น้ำสินธุอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำกสิกรรมนักประวัติศาสตร์บางคนเรียกอารยธรรมในดินแดน นี้ว่าวัฒนธรรมฮารัปปา ซึ่งเป็นเชื่อเมืองโบราณที่ตั้งอยู่บริเวณลุ่มน้ำสินธุเมื่อประมาณ ๓,๕๐๐ -๑,๐๐๐ ปีก่อนพุทธศักราช

3 1.2. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีความเจริญจากอดีตถึงปัจจุบันจริงหรือ
ความเจริญเกิดขึ้นเมื่อ  2,500  ปีก่อนคริสต์ศักราชหรือ  ประมาณ  4,500  ปี  มีเมืองที่เป็นศูนย์กลางความเจริญคือ  เมืองโมเฮนโจ-ดาโร  และเมืองฮารัปปา  ปัจจุบันอยู่ในปากีสถาน  มีชนชาติที่สร้างความเจริญคือ  ชาวดราวิเดียน(ทมิฬ)  ชาวอารยัน โดยความเจริญที่สำคัญมีดังนี้     -  มีการวางผังเมืองที่เป็นระบบระเบียบ บ้านเรือนแต่ละห้องมีห้องน้ำ  มีท่อระบายน้ำ  มีการสร้างบ้านสูงถึง  3  ชั้น วัสดุก่อสร้างทำจากอิฐที่มีคุณภาพดี  นับเป็นภูมิปัญญาด้านสถาปัตยกรรมของชาวดราวิเดียน               

4 1.3. สิ่งใดที่บ่งบอกความเจริญของอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ
-  การนับถือพระแม่ธรณี   เกิดระบบวรรณะในสังคม -  การเขียนคัมภีร์พระเวทหรือยุคพระเวท  ด้วยภาษาสันสกฤต -  การปกครองที่มีกษัตริย์เป็นประมุข  มีสภาช่วยในการปกครอง  ในสมัยจักรวรรดิเมารยะได้มีการเขียนตำรา การเมืองการปกครองและความมั่นคงของสังคมบ้านเมือง ชื่อ อรรถศาสตร์ ขึ้นใช้  -  การเขียนวรรณกรรมมหาภารตะและรามายนะ  (รามเกียรติ์) ด้วยภาษาสันสกฤต -  การเกิดศาสนาสำคัญคือ ศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู   ซึ่งถือกำเนิดมาตั้งแต่ยุคพระเวทแต่เสื่อมความนิยมในสมัย พระเจ้าอโศกมหาราช  ที่ให้ความอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา  -  ด้านศิลปะมีการสร้างสถูป  เจดีย์  พระพุทธรูป  ที่มีรูปแบบเฉพาะในแต่ละแห่ง  -  ความเจริญด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นผู้ริเริ่มใช้เลขอารบิคและเลข  0 ก่อนดินแดนอื่นและมีการใช้มาจนถึงทุกวันนี้  -  การก่อสร้างทัชมาฮัล  สถาปัตยกรรมหินอ่อนที่สวยงามและมีชื่อเสียงของชาห์   เจฮัน  กษัตริย์มุสลิมที่มา ปกครองอินเดีย เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักที่มีต่อพระนางมุมตัส  มาฮาน  พระมเหสี  ปัจจุบันเป็นสิ่ง มหัศจรรย์ของโลกและได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

5 1.4 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีอิธิพลต่อสังคมไทยเราอย่างไร
 1.4  อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุมีอิธิพลต่อสังคมไทยเราอย่างไร คนในดินแดนลุ่มน้ำสินธุมีการทำอาชีพการเกษตรเป็นพื้นฐานทางเศรษฐกิจและมีการทำการค้าภายใน การเพิ่มประชากรในแต่ละอาณาจักร ทำให้การค้าในเมืองต่างๆขยายตัวขึ้นซึ่งมีสินค้าสำคัญ เช่น ดีบุก ทองแดง หินมีค่าชนิดต่างๆ นอกจากนี้ยังมีสินค้าอุตสาหกรรม เช่น การท่อผ้าฝ้าย ผ้าไหม เป็นสินค้าใน การขายในดินแดนต่างๆ อาทิ อาระเบีย เปอร์เชีย อียิปต์ เป็นต้น เมื่อชาวอารยันมีอำนาจมั่นคง จึงได้ สร้างบ้านอยู่เป็นหมู่บ้าน มีการปลูกข้าวและเลี้ยงสัตว์พันธ์ต่างๆมากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt อารยธรรมลุ่มน้ำสินธุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google