งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2558 ( ทั้งหมด ) หน่วยงานงบประมาณที่ ได้รับ เบิกจ่ายแล้วร้อยละ สสจ. พังงา 47,540,983.009,635,974.4020.27 รพท. พังงา 23,799,755.004,435,868.0018.64.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2558 ( ทั้งหมด ) หน่วยงานงบประมาณที่ ได้รับ เบิกจ่ายแล้วร้อยละ สสจ. พังงา 47,540,983.009,635,974.4020.27 รพท. พังงา 23,799,755.004,435,868.0018.64."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2558 ( ทั้งหมด ) หน่วยงานงบประมาณที่ ได้รับ เบิกจ่ายแล้วร้อยละ สสจ. พังงา 47,540,983.009,635,974.4020.27 รพท. พังงา 23,799,755.004,435,868.0018.64 รพท. ตะกั่วป่า 27,869,885.0011,553,039.8141.45 รวม 99,210,623.0025,624,882,.2125.83

2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2558 ( งบดำเนินการ ) หน่วยงานงบประมาณที่ได้รับเบิกจ่ายแล้วร้อยละ สสจ. พังงา 15,254,883.005,866,594,.4038.46 รพท. พังงา 4,718,695.002,654,968.0056.26 รพท. ตะกั่วป่า 4,003,425.002,052,513.8651.27 รวม 23,977,003.0010,574,076.2 6 44.10

3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2558 ( งบลงทุน ( Non UC, DPL ) ณ 13 กพ. 58 หน่วยงานงบประมาณที่ได้รับเบิกจ่ายแล้วร้อยละ สสจ. พังงา 30,938,400.002,258,000.007.30 รพท. พังงา 17,755,400.000.00 รพท. ตะกั่วป่า 23,146,600.008,518,000.0036.80 รวม 71,840,400.0010,776,000.0 0 15.00

4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2558 งบลงทุน ( Non UC, DPL ) รายการครุภัณฑ์ หน่วยงานงบประมาณที่ได้รับเบิกจ่ายแล้วร้อยละ สสจ. พังงา 10,666,000.000.00 รพท. พังงา 10,730,000.000.00 รพท. ตะกั่วป่า 8,560,000.008,518,000.0099.51 รวม 29,956,000.00 8,518.000.00 28.44

5 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2558 งบลงทุน (Non UC, DPL) รายการสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานงบประมาณที่ได้รับเบิกจ่ายแล้วร้อยละ สสจ. พังงา 20,272,400.002,258,000.0011.14 รพท. พังงา 7,025,400.000.00 รพท. ตะกั่วป่า 14,586,600.000.00 รวม 41,884,400.002,258,000.005.39

6 หน่วย งาน รายการวงเงินผลการดำเนินงาน สสจ. พังงา สิ่งก่อสร้าง 4 รายการ ( รพ. บาง ไทร, รพ. ท้าย เหมือง, สสจ. พังงา, สสอ. กะ ปง ) 18,350, 800 - รพ. บางไทรอยู่ระหว่าง TOR ครั้งที่ 2 - รพ. ท้ายเหมืองส่งมอบ งานงวด 1 เบิกจ่ายเงินแล้ว - สสอ. กะปง อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ยังไม่ส่งมอบงาน - สสจ. พังงา ส่งมอบงาน เบิกจ่ายเงินแล้ว - รอส่งมอบ ครุภัณฑ์ 7 รายการ 4,940,0 00 รพ. พังงา ครุภัณฑ์ 3 รายการ 9,530,0 00 รอส่งมอบ (8 เมย.58) รพ. ตะกั่วป่า สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ 36,466, 500 ( ผูกพัน 3 ปี ) เสนอสำนักงบฯให้ความ เห็นชอบ ครุภัณฑ์ 3 รายการ 8,560,0 00 ส่งมอบเบิกจ่ายเงินแล้ว รวม 77,847, 300

7 หน่วย งาน รายการวงเงินผลการดำเนินงาน สสจ. พังงา ครุภัณฑ์ 1 รายการ ( รพ. ทับปุด ) 1,070,0 00 ระหว่างก่อหนี้ผูกพัน รพ. พังงา ครุภัณฑ์ 1 รายการ 1,240,0 00 อยู่ระหว่างก่อหนี้ผูกพัน รพ. ตะกั่วป่า ครุภัณฑ์ 1 รายการ 2,270,0 00 อยู่ระหว่างก่อหนี้ผูกพัน รวม 4 รายการ 4,580,0 00

8 หน่วย งาน รายการวงเงินผลการดำเนินงาน สสจ. พังงา สิ่งก่อสร้าง 2 รายการ 1,921,6 00 อยู่ระหว่างจัดทำสัญญา ครุภัณฑ์ 58 รายการ 5,941,0 00 รพ. พังงา สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ 7,025,4 00 รอรับซองยื่นราคา (19 กพ.58) ครุภัณฑ์ 1 รายการ 1,200,0 00 ลงนามสัญญาแล้ว รพ. ตะกั่วป่า สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ 1,176,1 00 รอเซ็นสัญญา ครุภัณฑ์ 1 รายการ 2,000,0 00 รอส่งมอบ รวม 19,264, 100

9 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดพังงา ปี 2558 1. งบดำเนินงาน จังหวัดพังงา จะเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายในไตรมาสที่ 2 2. งบลงทุน ได้รับการแจ้งโอน เมื่อเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดซื้อ - จัดจ้าง ดังนี้ งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 - ครุภัณฑ์อยู่ระหว่างการส่งมอบ ( มีนาคม 2558) - สิ่งก่อสร้างอยู่ระหว่างบริหารสัญญา งบกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ 3 เดือนแรก (DPL) - ครุภัณฑ์อยู่ระหว่างการส่งมอบ - สิ่งก่อสร้างอยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญา

10 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2558 ( ทั้งหมด ) หน่วยงานงบประมาณที่ ได้รับ เบิกจ่ายแล้วร้อยละ สสจ. พังงา 47,540,983.009,635,974.4020.27 รพท. พังงา 23,799,755.004,435,868.0018.64.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google