งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ
การพัฒนาแนวปฏิบัติ การประเมินผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ กลุ่มโรค Head Injury โรงพยาบาลมะขาม

2 “ การพัฒนาแนวปฏิบัติการประเมิน ผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ”
ชื่อเรื่อง “ การพัฒนาแนวปฏิบัติการประเมิน ผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ” คำสำคัญ การประเมิน , ผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ

3 สรุปผลงานโดยย่อ พัฒนาแนวปฏิบัติการประเมินผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ
โดยใช้ Guideline ในการประเมิน ทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลตามแนวทางปฏิบัติ ได้รับการวางแผนจำหน่ายกลับบ้านที่เหมาะสม และไม่มีการเสียชีวิตจากการได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ

4 ชื่อและที่อยู่ กลุ่มโรค Head Injury โรงพยาบาลมะขาม ชื่อผู้รับผิดชอบงาน นางณัฐกฤตา ทองดี นางณฐวรรณ สร้อยพิมาย นางสาวนฤมล ทองภักดี

5 เป้าหมาย ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ ได้รับการประเมินและดูแล ที่ถูกต้อง รวดเร็วตามมาตรฐาน เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนและความรุนแรง ของโรคที่อาจเกิดขึ้น

6 ปัญหาและสาเหตุสาเหตุโดยย่อ
# ประวัติการได้รับบาดเจ็บไม่ชัดเจน # ไม่มีการนัดติดตามอาการหลังจำหน่าย

7 การเปลี่ยนแปลง มีการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
และวิเคราะห์หาสาเหตุของการเสียชีวิต ในผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย บาดเจ็บศีรษะ

8 การเปลี่ยนแปลง ทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ
ทุกราย ทุกเดือน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติ ตามแนวทางที่วางไว้ 4. มีการวางแผนก่อนจำหน่าย

9

10

11

12

13 การวัดผล และผลของการเปลี่ยนแปลง

14 ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะได้รับการดูแล
ตามแนวทางปฏิบัติการประเมินผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ ร้อยละ 97.2

15 ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บศีรษะ
ที่ได้รับอนุญาตกลับบ้าน ได้รับคำแนะนำและนัดติดตามอาการ ร้อยละ 31.7

16 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บที่ศีรษะ
ร้อยละ 0

17 บทเรียนที่ได้รับ 1. เกิดกระบวนการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บทางศีรษะอย่างเป็นระบบโดยมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน มีการซักประวัติการเกิดอุบัติเหตุ การประเมินอาการ การดูแลและให้การพยาบาล โดยใช้แนวทางปฏิบัติการประเมินผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ

18 2. เกิดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพงาน
2. เกิดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพงาน บุคลากรมีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และเกิดผลลัพธ์ชัดเจน เกิดความร่วมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพ ทำให้การรักษาเป็นทีมคุณภาพ และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ทำให้มีบุคลากร มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

19 4. ค้นพบแนวทางในการพัฒนาต่อ
ระบบ EMS จัดทำแผ่นพับคำแนะนำ นัดติดตามอาการหลังจำหน่ายภายใน 7 วัน

20


ดาวน์โหลด ppt การประเมินผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google