งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยวัณโรค โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยวัณโรค โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยวัณโรค โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ขนาด 408 เตียง สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร นางสมปอง พวงแก้ว ผู้ประสานงานด้านเอดส์ ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มงานผู้ป่วยนอก โทร

2

3 รับผิดชอบ โปร่งใส ใส่ใจให้บริการ
อัตลักษณ์โรงพยาบาล รับผิดชอบ โปร่งใส ใส่ใจให้บริการ มีการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์อย่างครบวงจร

4 แนวทางดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์

5 ศูนย์ประสานงานด้านเอดส์ เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น.
คลินิกสุขภาพพิเศษอายุรกรรม เปิดทำการ ทุกวันจันทร์ เวลา13.00 – น. คลินิกวัณโรคและปอด เปิดทำการ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา – น.

6 จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ขึ้นทะเบียนการรักษาในปี 1578 ราย 1765 ราย 1883 ราย 1. ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ขึ้นทะเบียนได้รับการตรวจคัด กรองวัณโรค (รายใหม่ CXR+ซักประวัติทุกราย รายเก่าซักประวัติ ทุกครั้งที่มารพ.)  100% 100% 2. ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ขึ้นทะเบียนได้รับการตรวจคัด กรองวัณโรคพบป่วยวัณโรค 208 ราย 251 ราย 271 ราย

7 จำนวนผู้ป่วยวัณโรค ปี2555 ปี 2556 ปี 2557 จำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนการรักษาในปี 255 ราย 220 ราย 180 ราย 1. จำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนการรักษาในปีได้รับการตรวจเลือดคัดกรองเอชไอวี 100% 2. จำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนการรักษาพบผลเลือดเอชไอวี positive (คิดร้อยละต่อผู้ป่วยทั้งหมด) 66 ราย 41 ราย 35 ราย

8 TB/HIV ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 1. จำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนการรักษาพบผลเลือดเอชไอวี positive ได้รับการตรวจ CD4 (คิดร้อยละต่อผู้ป่วย HIV positive)  100% 100% 2. จำนวนผู้ป่วยวัณโรคและเอชไอวี ได้รับยาต้านไวรัสตามเกณฑ์การรักษา (คิดต่อจำนวนผู้ป่วย HIV positive)  97.60% 98.40% 98.50% 3. จำนวนผู้ป่วยวัณโรคและเอชไอวี ได้รับยาป้องกันโรคแทรกซ้อนตามแผนการรักษาตามเกณฑ์การรักษา (คิดต่อผู้ป่วยตามเกณฑ์ที่จะต้องรับยา OI) 4. ผู้ป่วยวัณโรคและเอชไอวีได้รับยาต้านไวรัสภายใน 2-8 อาทิตย์ตามเกณฑ์ประเทศ (CD4<50 ภายใน 2 สัปดาห์, CD4> 50 ภายใน 2-8 สัปดาห์ ) 5. จำนวนผู้ป่วยวัณโรคและเอชไอวี เสียชีวิตในปีที่ประเมิน 45 ราย 49 ราย 51 ราย 6. ค่ามัธยฐานระยะเวลาในการเริ่มยาต้านไวรัส Median time(วัน)  8.0 144.5 136 7. Median CD4 ของผู้ป่วยวัณโรคและเอชไอวี  104.5 52.0 153

9 สภาพปัญหา 1. มารับบริการล่าช้า อาจเนื่องมากจากภาวะเศรษฐกิจ ขาดที่ปรึกษา กลัว ไม่กล้ามาตรวจ ขาดความรู้ความเข้าใจโรค มารับบริการแล้วเสียเวลา มาตรวจไม่ตรงแผนก 2. สิทธิการรักษาของผู้รับบริการ ไม่ตรงตามสิทธิการรักษา 3.ผู้ป่วยที่เริ่มกินยา TB แต่มีปัญหาเรื่องการแพ้ยา TB หรือกินยาไม่สม่ำเสมอ ทำให้เริ่มยาต้านไวรัสล่าช้า เป็นต้น

10 บทเรียนที่ไดรับ 1. มีการเชื่อมโยงบริการที่เกี่ยวเนื่องกันระหว่าง HIV/TB อย่างชัดเจน 2. มีการวัดคุณภาพและการประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 3. มีการจัดระบบการดำเนินงานที่เห็นภาพเชิงปฏิบัติได้

11 ประเด็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
TB/HIV 1. ให้การดูแลรักษาแบบองค์รวม 2. มีระบบการติดตามผู้ป่วยอย่างชัดเจน 3. การป้องกันดูแลรักษาผู้ป่วย TB/HIV อย่างมีประสิทธิภาพ 4. มีระบบการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลกับศูนย์บริการสาธารณสุขอย่างชัดเจน 5. มีการประสานงานระหว่างคลินิก TB/HIV เพื่อการติดตามการรักษาได้รวดเร็วขึ้น 6. พัฒนาระบบการตรวจเลือดเอชไอวีแบบทราบผลในวันเดียว จะทำให้ผู้ป่วย TB/HIV เข้าสู่การรักษาเร็วขึ้น

12 ไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา ร่วมยุติปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์


ดาวน์โหลด ppt การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยวัณโรค โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google