งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อโรงพยาบาล ขนาด... เตียง จังหวัด ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มงาน โทรศัพท์ อีเมล์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อโรงพยาบาล ขนาด... เตียง จังหวัด ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มงาน โทรศัพท์ อีเมล์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อโรงพยาบาล ขนาด... เตียง จังหวัด ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มงาน โทรศัพท์ อีเมล์

2 บริบท / ภาพรวม / สภาพปัญหา กล่าวถึงบริบทของโรงพยาบาลของท่านที่ส่งผล ต่อ HIV/TB

3 การวัดผลและผลของการ เปลี่ยนแปลง ถ้าทำได้ขอตัวเลข 3 ปีย้อนหลัง ฝั่ง HIV คน (%) ฝั่ง TB คน (%) จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ขึ้น ทะเบียนการรักษาในปี จำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนการรักษา ในปี 1. ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ขึ้นทะเบียน ได้รับการตรวจคัด กรองวัณโรค ( รายใหม่ CXR+ ซักประวัติทุกราย รายเก่าซักประวัติ ทุกครั้งที่มารพ.) จำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนการรักษา ในปีได้รับการตรวจเลือดคัดกรองเอชไอวี 2. ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ขึ้นทะเบียน ได้รับการตรวจคัด กรองวัณโรคพบ ป่วยวัณโรค TB/HIV คน (%) จำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนการรักษา พบผลเลือดเอชไอวี positive ( คิดร้อยละต่อ ผู้ป่วยทั้งหมด ) จำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนการ รักษาพบผลเลือดเอชไอวี positive ได้รับการตรวจ CD4 ( คิดร้อยละต่อผู้ป่วย HIV positive) จำนวนผู้ป่วยวัณโรคและเอชไอวี ได้รับ ยาต้านไวรัสตามเกณฑ์การรักษา ( คิดต่อ จำนวนผู้ป่วย HIV positive) จำนวนผู้ป่วยวัณโรคและเอชไอวี ได้รับ ยาป้องกันโรคแทรกซ้อนตามแผนการ รักษาตามเกณฑ์การรักษา ( คิดต่อผู้ป่วย ตามเกณฑ์ที่จะต้องรับยา OI) ผู้ป่วยวัณโรคและเอชไอวีได้รับยาต้าน ไวรัสภายใน 2-8 อาทิตย์ตามเกณฑ์ ประเทศ (CD4 50 ภายใน 2-8 สัปดาห์ ) จำนวนผู้ป่วยวัณโรคและเอชไอวี เสียชีวิตในปีที่ประเมิน ค่ามัธยฐานระยะเวลาในการเริ่มยาต้าน ไวรัส Median time( วัน ) Median CD4 ของผู้ป่วยวัณโรคและเอช ไอวี

4 กระบวนการพัฒนาเพื่อให้ได้มาซึ่ง คุณภาพ / กิจกรรมพัฒนา

5 บทเรียนที่ได้รับ

6 ประเด็นการพัฒนาต่อเนื่อง


ดาวน์โหลด ppt ชื่อโรงพยาบาล ขนาด... เตียง จังหวัด ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มงาน โทรศัพท์ อีเมล์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google